Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Straże w systemie bezpieczeństwa RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDL-93 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Straże w systemie bezpieczeństwa RP
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: Dominik Sieklucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest dokonanie kompleksowej charakterystyki wybranych formacji policyjnych należących do systemu bezpieczeństwa Polski. Przedmiotem zajęć będą formacje odgrywające istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa, które mogą zostać zaliczone do grupy straży niezależnie od aktualnie stosowanej nazwy i które nie są przedmiotem innych modułów (np. straże pożarne, służby specjalne).

Podstawowe cele zajęć obejmują:

- zdobycie podstawowej wiedzy o wybranych formacjach policyjnych (strażach) należących do systemu bezpieczeństwa Polski

- zdobycie podstawowych umiejętności zdobywania danych i informacji oraz ich analizowania oraz przekazywania dotyczących wybranych formacji policyjnych (straży) należących do systemu bezpieczeństwa Polski

- rozwijanie kompetencji społecznych poprzez współpracę w grupie oraz doskonalenie procesu komunikacji


Efekty kształcenia:

EK1: posiada podstawową wiedzę o podstawach prawnych, zadaniach, kompetencjach, strukturze, działalności wybranych formacji policyjnych (straży) należących do systemu bezpieczeństwa Polski [K_W05 +++]

EK2: potrafi analizować regulacje prawne dotyczące działalności formacji policyjnych (straży) [K_U01++] [K_U06 ++]

EK3: potrafi analizować i oceniać funkcjonowanie i działalność wybranych formacji policyjnych (straży) [K_U01++] [K_U08+]

EK4: potrafi przedstawiać w formach pisemnej i ustnej wyniki prowadzonych analiz nad działalnością wybranych formacji policyjnych (straży) [K_U07 +++] [K_U09 ++] [K_K07 +] [K_K08 ++]

EK5: prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu działania formacji policyjnych [K_U03 ++]

EK6: posiada umiejętność współpracy w małej grupie [K_K03 +++]

EK7: potrafi uczestniczyć w dyskusjach oraz formułować podbudowane argumentacją wypowiedzi ustne [K_K05+++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie zajęć obejmuje:

- udział w dyskusjach problemowych dotyczących zagadnień ogólnych związanych dotyczących formacji policyjnych (straży) prowadzonych na podstawie zadanych lektur

- przygotowanie projektu zespołowego (przedstawienie go podczas zajęć oraz oddanie w formie pisemnej prowadzącemu)

- udział w dyskusjach problemowych w ramach omawiania projektów przygotowanych przez zespoły.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: udział w dyskusjach problemowych, zaliczenie pisemnego sprawdzianu

EK2, EK3, EK4, EK5: przygotowanie i przedstawienie projektu zawierającego kompletną analizę wybranej formacji policyjnej (straży)

EK6: projekty zawierające kompletną analizę wybranej formacji policyjnej (straży) będą przygotowywane w małych grupach

EK7: przygotowany projekt powinien zawierać listę problemów, zagadnień i opinii do dyskusji


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 godz.

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć – 15 godz.

• przygotowanie do udziału w dyskusjach problemowych 15 godz.

• przygotowanie projektu – 25 godz.

• kontakt z wybraną przez zespół formacją policyjną (strażą) – 5 godz.

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Skrócony opis:

Analiza wybranych formacji policyjnych z systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z dwóch części. W pierwszej omawianie są główne zagadnienia dotyczące pozycji, uprawnień, zadań, służby, kierowania wybranymi formacjami policyjnymi, a w drugiej przedstawiane są szczegółowe analizy konkretnych straży.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

1. Prawna i ustrojowa pozycja formacji policyjnych w systemie bezpieczeństwa Polski

2. Służby, inspekcje i straże jako formy organizacyjne formacji policyjnych (problemy definicyjne, rodzaje formacji, status prawny, zasady działania)

3. Specyfika straży jako formacji policyjnych

4. Zatrudnienie i służba w strażach

5. Analiza wybranych straży działających w systemie bezpieczeństwa Polski obejmująca (w formie projektów):

• Straże gminne (miejskie)

• Straż Ochrony Kolei

• Straż Łowiecką

• Straże Parków Narodowych

• Państwową Straż Rybacką

• Służbę Leśną

• Służbę Więzienną

6. Podsumowanie – znaczenie straży w systemie bezpieczeństwa Polski

Każdy projekt stanowiący jeden z podstawowych elementów zaliczenia przygotowywany jest przez zespół (liczący 2 – 3 osoby) i obejmuje: 1. Zarys historii i genezę straży; 2. Podstawy prawne działania straży; 3. Zadania straży; 4. Formy prawne realizacji zadań, 5. Usytuowanie w strukturze administracji publicznej; 6.Strukturę organizacyjną; 7. System kierowania (dowodzenia); 8.Status funkcjonariuszy i stan zatrudnienia; 9.Statystyki i wyniki działalności (o ile są dostępne); 10. Praktyczne przykłady działalności; 11. Postulaty i zalecenia na przyszłość. 12. Problemy do dyskusji w ramach zajęć. 13. Pytania kontrolne do grupy (od 5 do 7).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa, 2007

P.Drembkowski, Straże. Komentarz do ustaw, Warszawa, 2018

E.Ura, S.Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Rzeszów, 2015

E.Ura, Służby, inspekcje i straże w strukturze administracji publicznej, w: E.Ura, S.Pieprzny (red.), Problemy współczesnej administracji publicznej w Polsce, Rzeszów, 2016

Literatura uzupełniająca:

M.Górka (red.), Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, Koszalin, 2013

M.Liwo, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa, 2013

K.Rajchel (red.), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa, 2014

B.Wiśniewski, Z.Ściborek, A.Dawidczyk, B.R.Kuc, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2017

M.Zdyb, J.Stelmasiak, K.Sikora (red.), System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, Warszawa, 2015

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.