Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy kryminologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-27 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy kryminologii
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć i koncepcji kryminologicznych [KW06++]

EK2: Posiada wiedzę na temat środków zapobiegania przestępczości w obszarach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym [KW07++] [K_W04++]

EK3: Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne związane z zachowaniami przestępczymi [K_U01+++] [K_U08++]

EK4: Potrafi właściwie analizować przyczyny zjawisk przestępczych łączących się z kwestiami bezpieczeństwa państwa oraz proponować środki służące ograniczeniu poziomu przestępczości w wybranych obszarach [K_U03+++] [K_U07+++]

EK5: Potrafi pracować w zespole przygotowującym i prowadzącym badania ankietowe dotyczące wybranych problemów związanych ze zjawiskami przestępczymi [K_K02+++] [K_K05++]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy prawa karnego w Polsce

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium złożonego z pytań testowych (test jednokrotnego wyboru) oraz pytań opisowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: ocena aktywności w trakcie prowadzonych zajęć, napisanie kolokwium zaliczeniowego

EK5: możliwość przygotowania szablonu badań ankietowych dotyczących pomiaru tzw. ciemnej liczby przestępstw


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium/warsztaty – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do zajęć w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 25 godz.

- Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych – 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia kryminologiczne dotyczące przestępstwa, przestępcy oraz zjawiska przestępczości. Omówione zostaną najważniejsze koncepcje kryminologiczne wyjaśniające przyczyny zachowań przestępczych (m.in. koncepcja naznaczania społecznego Edwina M. Schura, teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda, teorie zróżnicowania kulturowego Alberta Cohena i Waltera Millera, teoria ekologiczna Ernesta Burgessa). Przedmiotem zajęć będzie problem przestępczości ujawnionej i przestępczości nieujawnionej (zagadnienie tzw. ciemnej liczby przestępstw), w tym także metody służące otrzymywaniu informacji na temat popełnionych przestępstw. Scharakteryzowany zostanie wpływ zmian społecznych na zjawisko przestępczości, a także wybrane kategorie przestępstw (związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym) w oparciu o analizę danych statycznych dotyczących zjawiska przestępczości w Polsce (m. in. przestępczość gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem problemu korupcji). Odrębnie zostanie scharakteryzowana problematyka ofiary przestępstwa (wiktymologia), problem recydywy oraz zagadnienie strachu przed zjawiskami przestępczymi. Przedmiotem zajęć będzie również problematyka zapobiegania przestępczości oraz strategie walki z przestępczością (m.in. w odniesieniu do tzw. przestępstw bez ofiar), jak również zjawisko tzw. populizmu penalnego. W trakcie zajęć zostanie również przygotowana ankieta służąca uzyskaniu informacji na temat wybranych problemów związanych ze zjawiskiem przestępczości (np. tzw. survey wiktymizacyjny w celu określenia tzw. ciemnej liczby przestępstw).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 2007

Literatura uzupełniająca:

B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

J. Czapska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. UJ, Kraków 2012

J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, WoltersKluwer, Warszawa 2011

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, WoltersKluwer, Warszawa 2012

K. Krajewski, Efektywność nowojorskiej strategii "zero tolerancji" w ocenie empirycznej, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, WoltersKluwer, Warszawa 2010

O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, PWN, Warszawa 1994

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat podstawowych pojęć i koncepcji kryminologicznych [KW06++]

EK2: Posiada wiedzę na temat środków zapobiegania przestępczości w obszarach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym [KW07++] [K_W04++]

EK3: Potrafi porządkować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne związane z zachowaniami przestępczymi [K_U01+++] [K_U08++]

EK4: Potrafi właściwie analizować przyczyny zjawisk przestępczych łączących się z kwestiami bezpieczeństwa państwa oraz proponować środki służące ograniczeniu poziomu przestępczości w wybranych obszarach [K_U03+++] [K_U07+++]

EK5: Potrafi pracować w zespole przygotowującym i prowadzącym badania ankietowe dotyczące wybranych problemów związanych ze zjawiskami przestępczymi [K_K02+++] [K_K05++]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: Podstawy prawa karnego w Polsce

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwium złożonego z pytań testowych (test jednokrotnego wyboru) oraz pytań opisowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5: ocena aktywności w trakcie prowadzonych zajęć, napisanie kolokwium zaliczeniowego

EK5: możliwość przygotowania szablonu badań ankietowych dotyczących pomiaru tzw. ciemnej liczby przestępstw


Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium/warsztaty – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do zajęć w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 25 godz.

- Przygotowanie i przeprowadzenie badań ankietowych – 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia kryminologiczne dotyczące przestępstwa, przestępcy oraz zjawiska przestępczości. Omówione zostaną najważniejsze koncepcje kryminologiczne wyjaśniające przyczyny zachowań przestępczych (m.in. koncepcja naznaczania społecznego Edwina M. Schura, teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda, teorie zróżnicowania kulturowego Alberta Cohena i Waltera Millera, teoria ekologiczna Ernesta Burgessa). Przedmiotem zajęć będzie problem przestępczości ujawnionej i przestępczości nieujawnionej (zagadnienie tzw. ciemnej liczby przestępstw), w tym także metody służące otrzymywaniu informacji na temat popełnionych przestępstw. Scharakteryzowany zostanie wpływ zmian społecznych na zjawisko przestępczości, a także wybrane kategorie przestępstw (związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym) w oparciu o analizę danych statycznych dotyczących zjawiska przestępczości w Polsce (m. in. przestępczość gospodarcza ze szczególnym uwzględnieniem problemu korupcji). Odrębnie zostanie scharakteryzowana problematyka ofiary przestępstwa (wiktymologia), problem recydywy oraz zagadnienie strachu przed zjawiskami przestępczymi. Przedmiotem zajęć będzie również problematyka zapobiegania przestępczości oraz strategie walki z przestępczością (m.in. w odniesieniu do tzw. przestępstw bez ofiar), jak również zjawisko tzw. populizmu penalnego. W trakcie zajęć zostanie również przygotowana ankieta służąca uzyskaniu informacji na temat wybranych problemów związanych ze zjawiskiem przestępczości (np. tzw. survey wiktymizacyjny w celu określenia tzw. ciemnej liczby przestępstw).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, InfoTrade, Gdańsk 2007

Literatura uzupełniająca:

B. Hołyst, Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009

J. Czapska, Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni, Wyd. UJ, Kraków 2012

J.W. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, WoltersKluwer, Warszawa 2011

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas przestępczości w Polsce 4, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, WoltersKluwer, Warszawa 2012

K. Krajewski, Efektywność nowojorskiej strategii "zero tolerancji" w ocenie empirycznej, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.) Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, WoltersKluwer, Warszawa 2010

O. Górniok, Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, PWN, Warszawa 1994

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.