Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-3.2o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Dulak
Prowadzący grup: Michał Dulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 6: Zna stan badań nad rolą oraz kierunkami rozwoju instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu regionalnym [K_W02++] [K_W03++] [K_W08+++] [K_K07+]

EK 7: Rozumie znaczenie działalności organizacji i instytucji w zakresie tworzenia regionalnych systemów bezpieczeństwa [K_W08+++] [K_U05++]

EK 8: Zna mechanizmy funkcjonowania regionalnych systemów bezpieczeństwa [K_W02++] [K_W03++] [K_W08+++]

EK 9: Analizuje główne problemy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu regionalnym [K_W08+++] [K_U02++] [K_K01++]

EK 10: Prognozuje zmiany zachodzące w międzynarodowym środowisku w zakresie bezpieczeństwa [K_U04+++] [K_U08++] [K_K03++] [K_K06++] [K_K08++]

EK 11: Interpretuje zmiany zachodzące w środowisku międzynarodowym w zakresie ewolucji pojęcia bezpieczeństwa [K_U04+++] [K_U08++] [K_K01++] [K_K03++]

EK 12: Posługuje się specjalistycznym językiem z zakresu teorii bezpieczeństwa [K_U02+++] [K_U08++] [K_K01++]


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń: ocena ciągła pracy studenta podczas zajęć oraz kolokwium zaliczeniowe

Egzamin testowy, pytania testowe otwarte, pytania testowe jednokrotnego wyboru.

Czas trwania egzaminu: 1 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK6-EK12: egzamin: pytania testowe zamknięte i otwarte; kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń – pytania testowe zamknięte i otwarte; ocena ciągła podczas ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład – 30 godz.

- ćwiczenia - 30 godz.

Praca własna studenta:

- Lektura tekstów obowiązkowych do egzaminów – 30 godzin

- Przygotowanie do egzaminów – 30 godzin

- Lektura tekstów obowiązkowych na ćwiczenia – 30 godzin

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach – 30 godz

Łącznie: 180 godz. (6 pkt. ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Pełny opis:

Celem modułu jest omówienie współczesnych zinstytucjonalizowanych regionalnych systemów bezpieczeństwa oraz wskazanie na ich rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego. Przedstawione zostaną regionalne porozumienia integracyjne ze szczególnym uwzględnieniem aspektu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Wykłady i ćwiczenia obejmują następujące treści:

• Terminologia – bezpieczeństwo globalne i regionalne we współczesnym świecie

• Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rola Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ w walce z terroryzmem.

• Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Europie i strefie północnoatlantyckiej

- Działalność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa

◦ PWBiS oraz strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE

◦ WPZiB, WPBiO, EPS oraz strategia bezpieczeństwa zewnętrznego UE

◦ Relacje UE z UZE i NATO

- Działalność NATO na rzecz bezpieczeństwa w strefie północnoatlantyckiej

◦ Struktura instytucjonalna

◦ Struktura sił zbrojnych

◦ Potencjał militarny

◦ Koncepcje strategiczne

◦ Plany ewentualnościowe

◦ Flanka wschodnia

- Działalność OBWE na rzecz bezpieczeństwa

• Europejskie inicjatywy subregionalne promujące współpracę państw na rzecz bezpieczeństwa:

- Grupa Wyszehradzka

- Inicjatywa Środkowoeuropejska i inicjatywa Trójmorza

- Rada Państw Morza Bałtyckiego

• Inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. GUAM

• Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej

- Działalność Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) na rzecz bezpieczeństwa w regionie

- Wielka gra na Morzu Południowochińskim

• Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Afryce i na Bliskim Wschodzie

- Działalność Organizacji Państw Afrykańskich/Unii Afrykańskiej na rzecz bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim

- Działalność Ligi Państw Arabskich i Rady Współpracy Zatoki Perskiej na rzecz bezpieczeństwa w regionie

• Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – działania regionalnych porozumień integracyjnych na rzecz bezpieczeństwa - Mercosur, UNASUR, Wspólnota Andyjska (CAN), ALADI, SICA, SELA, CARICOM, ALBA

• Relacje NATO z innymi organizacjami międzynarodowymi

• Rola Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy regionalnej i subregionalnej

Literatura:

J. Rymarczyk, W. Niemiec (red.), Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, Wrocław 2010.

K. Żukrowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe – przegląd aktualnego stanu, Warszawa 2011.

J.J. Węc, Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016 (rozdz. IV).

S. Zarychta, Struktura militarna NATO 1949-2013, Warszawa 2013 (rozdz. V, VIII).

P. Turczyński, Bezpieczeństwo europejskie. Systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wrocław 2011 (rozdz. IV, VI i VII).

E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2006 (rozdz. XII).

B. Góralczyk, Współpraca Wyszehradzka: geneza, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 1999.

T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2009.

P. Grudziński, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.