Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-3.3o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kłosowicz, Joanna Mormul
Prowadzący grup: Joanna Mormul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem konwersatorium „Zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce” jest przybliżenie studentom zróżnicowanego charakteru pojawiających się na przełomie XX i XXI wieku najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. Analiza prowadzona będzie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych.

Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada wiedzę na temat procesów politycznych, społecznych i gospodarczych determinujących zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce


EK 2: Rozumie kluczowe regionalne i transnarodowe zagrożenia dla bezpieczeństwa Afryki i ich globalne konsekwencje


EK 3: Zna i rozróżnia czynniki wpływające na poszczególne zagrożenia bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim


EK 4: Potrafi omówić w sposób analityczny wybrane zagrożenie bezpieczeństwa w Afryce w oparciu o zdobytą na zajęciach wiedzę oraz samodzielnie wyszukiwaną literaturę


EK 5: Analizuje zmieniającą się rolę odgrywaną przez państwa afrykańskie w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie zajęć odbywa się dwustopniowo:


1) Na podstawie kolokwium zaliczeniowego (40% oceny końcowej) złożonego z pytań otwartych, które odbędzie się w czasie ostatnich zajęć, a swym zakresem obejmować będzie treści merytoryczne przekazywane w czasie zajęć konwersatoryjnych, jak również wyniesione z lektury obowiązujących tekstów.


2) Na podstawie aktywności na zajęciach (60% oceny końcowej). Aktywność ta będzie oceniana każdorazowo. W ramach aktywności liczony jest również udział w brytyjskiej debacie parlamentarnej (British Parliamentary Style), której poświęcone będą jedne z zajęć.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 3: Kolokwium zaliczeniowe – pytania otwarte


EK 2: Kolokwium zaliczeniowe – pytania otwarte, ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusjach)


EK 4, EK 5: Kolokwium zaliczeniowe - pytania otwarte, ocena aktywności na zajęciach (udział w dyskusji, argumentowanie swojego stanowiska)


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium – 30h


Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć w postaci lektury obowiązujących tekstów – 30h

- przygotowanie do kolokwium – 30h


Łącznie: 90h (3 punkty ECTS)


Skrócony opis:

Koniec XX i początek XXI wieku zbiegł się z pojawieniem się nowych zagrożeń bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim, których konsekwencje obserwowane są nie tylko na poziomie danego państwa czy regionu, ale również w wymiarze globalnym. Kryzysy państwowości, terroryzm, piractwo, przemyt ludzi i narkotyków, czy cyberprzestępczość to tylko niektóre z nowych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa, przed którymi stanęły państwa afrykańskie, jednocześnie wciąż borykając się z zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak, m. in. konflikty zbrojne, klęski żywiołowe czy kryzysy humanitarne.

W czasie trwania kursu najważniejsze zagrożenia bezpieczeństwa w Afryce zostaną poddane analizie w kontekście regionalnym oraz szerszym kontekście globalnym, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych. Omówione zostaną również podjęte próby zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie afrykańskim. Podczas odbywających się na zajęciach dyskusji studenci będą zachęcani do formułowania własnych wniosków i aktywnego szukania nowych rozwiązań dla przedstawianych problemów. Część zagadnień zostanie omówiona z wykorzystaniem metody studium przypadku (case study).

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Historyczny kontekst zagrożeń bezpieczeństwa w Afryce

2. Problem państw upadłych/dysfunkcyjnych – przyczyny, przejawy, konsekwencje

3. Konflikty etniczne i wojny domowe

4. Konflikty międzypaństwowe

5. Terroryzm międzynarodowy i fundamentalizm islamski (działalność Al-Kaidy, Al-Shabaab i Boko Haram, konsekwencje Arabskiej Wiosny)

6. Piractwo i zagrożenia bezpieczeństwa morskiego

7. Najważniejsze afrykańskie instytucje bezpieczeństwa

8. Transnarodowa przestępczość zorganizowana (międzynarodowy handel bronią i ludźmi, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość)

9. Problemy społeczeństw pokonfliktowych – wyzwania procesu budowania pokoju

10. Zagrożenia demograficzne (wysoki przyrost naturalny, migracje, uchodźcy)

11. Zagrożenia związane ze środowiskiem naturalnym (klęski żywiołowe, ekologiczne, zmiany klimatyczne, „klątwa surowcowa”, land grabbing, bezpieczeństwo energetyczne)

12. Kryzysy żywnościowe, problem dostępu do wody pitnej, AIDS/HIV, zagrożenia epidemiologiczne

13. Zaangażowanie aktorów międzynarodowych w przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa w Afryce (aspekt polityczny, militarny i ekonomiczny)

14. Przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa w Afryce

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Mangala Jack (red.), New security threats and crises in Africa. Regional and international perspectives, Palgrave Macmillan, New York 2010

Kłosowicz Robert (red.), Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013 - wybrane rozdziały

Kłosowicz Robert (red.), Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014 – wybrane rozdziały

Kłosowicz Robert, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Kłosowicz Robert, Mormul Joanna, Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Lizak Wiesław, Afrykańskie instytucje bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2012

Meredith Martin, Historia współczesnej Afryki. Pół wieku niepodległości, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011

Milewski Jan J., Lizak Wiesław (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002 – wybrane rozdziały

Literatura uzupełniająca:

Carrier Neil, Klantschnig Gernot, Africa and the War on Drugs, Zed Books, London/New York 2012

Collier Paul, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, Oxford 2008

Davis John (ed.), Africa and the War on Terrorism, Ashgate Publishing, Aldershot 2013

Dobrowolska-Polak Joanna (red.), Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, Instytut Zachodni, Poznań 2011 - wybrane rozdziały

Kłosowicz Robert, Mania Andrzej (red.), Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 – wybrane rozdziały

Kłosowicz Robert, Szlachta Bogdan, Węc Janusz Józef (red.), Dylematy strategiczne XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 – wybrane rozdziały

Kopiński Dominik, Polus Andrzej (red.), Zgubne transakcje/Fatal transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, Difin, Warszawa 2010

Mogire Edward, Victims as Security Threats: Refugee Impact on Host State Security in Africa, Ashgate Publishing, Farnham 2011

Mormul Joanna, Przemyt narkotyków a zagrożenie bezpieczeństwa państw Afryki Zachodniej. Casus Gwinei Bissau, w: A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Konflikty, wojny, polityki bezpieczeństwa, Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 97-121

Ostaszewski Piotr (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006, Książka i Wiedza, Warszawa 2006 – wybrane rozdziały

Thomson Alex, An Introduction to African Politics, Routledge, Abingdon 2010

Williams Paul D., War and Conflict in Africa, Polity Press, Malden, MA 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.