Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-3.4o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa na Bałkanach
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych, politycznych, ekonomicznych i prawnych, które determinują naturę bezpieczeństwa w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej [K_W02+++]

EK2: Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03+++]

EK3: Posiada podstawową wiedzę o normach i regułach prawnych, organizacyjnych, etycznych i organizacyjnych odnoszących się do struktur i instytucji bezpieczeństwa [K_W05+++]

EK4: Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa [ K_W08+++]

EK5: Potrafi diagnozować i prognozować procesy i zjawiska w zakresie bezpieczeństwa oraz generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa [K_U06++]

EK6: Potrafi sformułować pytania badawcze i zaprezentować wnioski dokonanej analizy w naukach o polityce w zakresie bezpieczeństwa [K_U09++]

EK7: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji [K_K04+++]

EK08: Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także przygotowany jest do uczestnictwa w projektach i organizacjach społecznych w zakresie współczesnych aspektów bezpieczeństwa [K_K05+++], [K_K06+++]

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat sytuacji politycznej na świecie.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego eseju problemowego, który jest warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz uczestnictwa i aktywności w zajęciach, które decyduje o wysokości oceny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6, EK7, EK8:

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w oparciu o materiały tematyczne

- Ocena aktywności polegającej na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności stawiania tez, polemizowania z innymi studentami, prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach (punktowana każdorazowo).

- Ocena eseju problemowego

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Esej i dyskusja pod kierunkiem prowadzącego


Bilans punktów ECTS:

Spotkania konwersatoryjne: 30 godz.

Wprowadzenie do konwersatorium: 15 godz.

Praca własna studenta:

Opracowanie materiałów, przygotowanie do zajęć oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach: 45 godz.

Łącznie 90 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką zagrożeń na Bałkanach , na terytorium których pozostaje wiele kwestii otwartych, uniemożliwiających stabilizację na tamtym obszarze. W problem stabilizacji i bezpieczeństwa zaangażowane są zarówno wojskowe siły europejskie, jak i polityka struktur unijnych. Z drugiej strony kraje tego półwyspu aspirują do przyjęcia w szeregi struktur euroatlantyckich.

Pełny opis:

● problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i wybuch wojen w wyniku rozpadu Jugosławii oraz konsekwencje tych wojen dzisiaj;

● próby wypracowania wspólnej polityki europejskiej dla Bałkanów w latach 90. XX w. i jej ciągłość w XXI w.;

●kwestia bezpieczeństwa a problem emigracji przedstawicieli narodów bałkańskich do Europy Zachodniej; wpływ zjawiska na społeczną politykę wewnętrzną poszczególnych państw;

● polityka Stanów Zjednoczonych, aktywnie zaangażowanych w wojny byłej Jugosławii oraz działalność w organizacjach obecnych na Bałkanach. Ograniczanie aktywności państw „starego kontynentu” w latach 90. XX w. i modyfikacje tej polityki w XXI w.

● europejska polityka regionalna u progu XXI w.; rozszerzanie akcesji unijnej i dążenie do dominacji UE na Bałkanach;

● problem stabilizacji Kosowa - zasadnicze wyzwania;

● problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka państw bałkańskich;

● aktualne problemy mniejszościowe i ich wpływ na politykę wewnętrzną państw bałkańskich;

● problem stabilizacji wewnętrznej poszczególnych państw i ich wpływ na politykę międzynarodową i regionalną;

●obecność Rosji na Bałkanach i jej wpływy polityczne oraz gospodarcze.

Literatura:

● Jagiełło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI w., Wałbrzych 2008

● Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, red. M. Orzechowski, E. Brzuska, Łódź 2011

● Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2005

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005

● Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo, Toruń 2008

● Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007

● Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012

● Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011

● Lubonja F., Albania - wolność zagrożona, Sejny 2005

● Ugresić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006

● Zenderowski R., My już jesteśmy zjedzeni... Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa,

http://www.zenderowski.republika.pl/Przeszewoksiazka.pdf

● Jagiełło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI w., Wałbrzych 2008

● Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, red. M. Orzechowski, E. Brzuska, Łódź 2011

● Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2005

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005

● Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo, Toruń 2008

● Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007

● Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012

● Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011

● Lubonja F., Albania - wolność zagrożona, Sejny 2005

● Ugresić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006

● Zenderowski R., My już jesteśmy zjedzeni... Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa,

http://www.zenderowski.republika.pl/Przeszewoksiazka.pdf

● Jagiełło Z., Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI w., Wałbrzych 2008

● Świat i Europa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – nowe wyzwania, red. M. Orzechowski, E. Brzuska, Łódź 2011

● Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2005

● Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio

● Bałkany Zachodnie. Między przeszłością a przyszłością, red. P. Chmielewski, S. L. Szczesio, Łódź 2013

● Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2008

●Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, Warszawa 2005

● Gibas-Krzak D., Serbsko-albański konflikt o Kosowo, Toruń 2008

● Elsässer J., Jak dżihad przybył do Europy. Wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach, Warszawa 2007

● Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną, Warszawa 2012

● Wybranowski D., Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i XXI wieku, Szczecin 2011

● Lubonja F., Albania - wolność zagrożona, Sejny 2005

● Ugresić D., Kultura kłamstwa, Wołowiec 2006

● Zenderowski R., My już jesteśmy zjedzeni... Rola i znaczenie prawosławia w konflikcie etnicznym w Dolinie Preszewa,

http://www.zenderowski.republika.pl/Przeszewoksiazka.pdf

● M. Szpala, J. Muś, Chorwacja w Unii Europejskiej, Łódź 2011.

Wybrane teksty publicystyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.