Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyfiku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-3.5o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa w regionie Azji wschodniej i Pacyfiku
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski, Michał Rekowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski, Michał Rekowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie problematykę kształtowania polityki bezpieczeństwa w regionie [K_W02+++][K_W03++][K_W04+++]

EK2: Posiada informacje nt. systemu bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku [K_W02+++] [K_W03+++][K_W04++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w regionie [K_W04++][K_W06++][K_W07+]

EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować[K_U02+++][K_U03++][K_U04+++][K_K02++][K_K03+]

EK6: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku [K_U02++][K_U04++][K_U10+++][K_K03++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów (3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK6: Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów (3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do poszczególnych zajęć, w tym studiowanie literatury – 35 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 25 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz tego regionu. Omawiane będą założenia teoretyczne, determinanty problematyki, geografia regionu, demografia, sytuacja społeczno-kulturowa, religie, sytuacja gospodarcza i strategiczna. Oprócz powyższych analizie zostaną poddane rola Chin, Japonii, Półwyspu Koreańskiego, Azji Południowo-Wschodniej, USA oraz organizacji regionalnych.

Pełny opis:

1. Charakterystyka geograficzna i geopolityczna regionu

• B. Job, Grappling with an elusive concept, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• D. Shambaugh, International Relations in Asia: A Multidimensional Analysis, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, Biegunowość w systemie Azji i Pacyfiku oraz Obszar Azji i Pacyfiku, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

2. Zagrożenia społeczne i polityczne:

• W. Case, Democracy and Security in East Asia, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 3: Bezpieczeństwo polityczne w regionie Azji i Pacyfiku

3. Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych.

• G. Bouma, R. Ling, D. Pratt, Religious Diversity in Southeast Asia and the Pacific: National Case Studies, Springer, Heidelberg-London-New York 2010.

• J. Bertrand, A. Laliberte (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

• M. Grabowski, Zmiany demograficzne w regionie oraz Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

4. Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego obszaru Azji i Pacyfiku.

• J. Ravenhill, The economics-security nexus in the Asia-Pacific region, w: W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 4: Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego w regionie Azji i Pacyfiku

5. Zarys sytuacji strategicznej w regionie (problemy bezpieczeństwa twardego) – konflikty terytorialne, terroryzm, struktura sił w regionie.

• R. Cossa, Security Dynamics in East Asia: Geopolitics vs. Regional Institutions, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 2: Bezpieczeństwo militarne w regionie Azji i Pacyfiku

• G. Fealy, C. Thayer, Problematising ‘linkages’ between Southeast Asian and international terrorism, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Hanson, R. Rajagoalan, Nuclear weapons: Asian case studies and global ramifications, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

6. Rola Chińskiej Republiki Ludowej w regionalnym systemie bezpieczeństwa.

• P. Sauders, China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• H. White, B. Taylor, A rising China and American perturbations, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

7. Stany Zjednoczone jako kluczowy aktor stosunków międzynarodowych w regionie.

• R. Sutter, The United States in Asia: Durable Leadership, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Mastanduno, The United States: regional strategies and global commitments, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Grabowski, Polityka USA wobec kluczowych państw regionu, w: M. Grabowski, Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 roku, WUJ, Kraków 2012.

8. Japonia – rola kraju po II wojnie światowej i tendencja do większej partycypacji w kształtowaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa.

• M. Green, Japan’s Role in Asia: Searching for Certainty, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

9. Półwysep Koreański – wzrastające zagrożenie, czy szanse na stopniowe zjednoczenie.

• S. Snyder, The Korean Peninsula and Northeast Asian Stability, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

10. Drugorzędne mocarstwa w regionie –Unia Europejska i Australia (CER).

• H. White, Australia’s Choices in the Asian Century, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• S. Bersick, Europe’s Role in Asia: Distant but Involved, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

11. Ogólna charakterystyka ugrupowań regionalnych i instytucje bezpieczeństwa w regionie (APEC, ASEAN, ASEAN+3, EAS, ARF – Azja Wschodnia vs. Pacyfik).

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 7: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku

• M. Wesley, Asia-Pacific institutions, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• S. Simon, ASEAN and Southeast Asia: Remaining Relevant, w: Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, rozdział III: Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC): integracja regionu Pacyfiku oraz rozdział IV: ASEAN jako kluczowa organizacja w Azji Wschodniej, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Skulska B., Skulski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Tow W. (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999.

Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

Literatura uzupełniająca:

Acharya A., Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order, Routledge, New York 2014.

Aggarwal V., Min Gyo Koo (eds.), Asia‘s New Institutional Architecture: Evolving Structures for Managing Trade, Financial and Security Relations, Springer Verlag, Berlin 2008.

Bartnicki A. (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1889 – 1996; Historia konfliktów, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Beeson M., Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and Beyond, Routledge, London-New York 2009.

Cohen W., The Asian American Century, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002.

Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik: Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Drelich-Skulska B. (red.), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

Feinberg R. (ed.), APEC as an Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacific, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2003.

Frankel F., Harding H. (eds.), The India-China Relationship: What the United States Needs to Know, Columbia University Press, New York 2004.

Frost E., Asia‘s New Regionalism, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2008.

Gawlikowski K., Ławacz M. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004 (t.1-2).

Grabowski M., Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Grabowski M., Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Grare F., Amitabh Mattoo, Beyond the Rhetoric: The Economics of India‘s Look East Policy, Manohar, New Delhi 2003.

Haliżak E., Regionalny kompleks bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.

Haliżak E., Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Han Sung-Joo, Koh Tommy, Mohan C. Raja, America‘s Role in Asia: Asian and American Views: Recommendations for U.S. Policy from Both Sides of the Pacific, Asia Foundation, San Francisco 2008.

Hew D. (ed.), Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2007.

Ikenberry J., Mastanduno M. (eds.), International Relations Theory and the Asia-Pacific, Columbia University Press, New York 2003.

Iwańczuk K., Ziętek A. (red.), Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003.

Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002: Aspekty polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Kim S., The International Relations in Northeast Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2004.

Knight N., Heazle M., Understanding Australia’s Neighbours: An Introduction to East and Southeast Asia, Cambridge University Press, New York 2011.

Krauss E., Pempel T. (eds.), Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford University Press, Stanford 2004.

Lampton D., Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.-China Relations, 1989-2000, University of California Press, Berkeley 2001.

Marszałek-Kawa J. (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Marszałek-Kawa J. (red.), Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Marszałek-Kawa J. (red.), Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Narine Shaun, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, Lynne Rienner Publishers, London 2002.

Ravenhill J., APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Sutter R., The United States in Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2009.

Tomala K. (red.), Chiny: Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 2001.

Wan Ming, The Political Economy of East Asia: Striving for Walth and Power, CQ Press, Washington 2008.

Weatherbee D., International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Grabowski
Prowadzący grup: Marcin Grabowski, Iga Kleszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna i rozumie problematykę kształtowania polityki bezpieczeństwa w regionie [K_W02+++][K_W03++][K_W04+++]

EK2: Posiada informacje nt. systemu bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku [K_W02+++] [K_W03+++][K_W04++]

EK3: Posiada wiedzę nt. procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które determinują politykę zagraniczną i bezpieczeństwa w regionie [K_W04++][K_W06++][K_W07+]

EK5: Potrafi wyszukiwać informacje, krytycznie je analizować i syntetyzować[K_U02+++][K_U03++][K_U04+++][K_K02++][K_K03+]

EK6: Potrafi w ramach dyskusji prezentować poglądy w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku [K_U02++][K_U04++][K_U10+++][K_K03++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów (3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK6: Aktywność na zajęciach w oparciu o przeczytane teksty obowiązkowe, przygotowanie w grupach prezentacji dotyczących wpływu grup etnicznych i religijnych na bezpieczeństwo w regionie, przygotowanie dwóch raportów (3 strony każdy na temat zagrożeń w regionie).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Konwersatorium – 30 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do poszczególnych zajęć, w tym studiowanie literatury – 35 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 25 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku oraz tego regionu. Omawiane będą założenia teoretyczne, determinanty problematyki, geografia regionu, demografia, sytuacja społeczno-kulturowa, religie, sytuacja gospodarcza i strategiczna. Oprócz powyższych analizie zostaną poddane rola Chin, Japonii, Półwyspu Koreańskiego, Azji Południowo-Wschodniej, USA oraz organizacji regionalnych.

Pełny opis:

1. Charakterystyka geograficzna i geopolityczna regionu

• B. Job, Grappling with an elusive concept, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• D. Shambaugh, International Relations in Asia: A Multidimensional Analysis, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, Biegunowość w systemie Azji i Pacyfiku oraz Obszar Azji i Pacyfiku, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

2. Zagrożenia społeczne i polityczne:

• W. Case, Democracy and Security in East Asia, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 3: Bezpieczeństwo polityczne w regionie Azji i Pacyfiku

3. Zagrożenia wynikające z czynników etnicznych i religijnych.

• G. Bouma, R. Ling, D. Pratt, Religious Diversity in Southeast Asia and the Pacific: National Case Studies, Springer, Heidelberg-London-New York 2010.

• J. Bertrand, A. Laliberte (eds.), Multination States in Asia: Accommodation or Resistance, Cambridge University Press, Cambridge 2010.

• M. Grabowski, Zmiany demograficzne w regionie oraz Zróżnicowanie etniczne i religijne w regionie, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

4. Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego obszaru Azji i Pacyfiku.

• J. Ravenhill, The economics-security nexus in the Asia-Pacific region, w: W. Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 4: Wybrane aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego w regionie Azji i Pacyfiku

5. Zarys sytuacji strategicznej w regionie (problemy bezpieczeństwa twardego) – konflikty terytorialne, terroryzm, struktura sił w regionie.

• R. Cossa, Security Dynamics in East Asia: Geopolitics vs. Regional Institutions, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 2: Bezpieczeństwo militarne w regionie Azji i Pacyfiku

• G. Fealy, C. Thayer, Problematising ‘linkages’ between Southeast Asian and international terrorism, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Hanson, R. Rajagoalan, Nuclear weapons: Asian case studies and global ramifications, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

6. Rola Chińskiej Republiki Ludowej w regionalnym systemie bezpieczeństwa.

• P. Sauders, China’s Role in Asia: Attractive or Assertive?, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• H. White, B. Taylor, A rising China and American perturbations, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

7. Stany Zjednoczone jako kluczowy aktor stosunków międzynarodowych w regionie.

• R. Sutter, The United States in Asia: Durable Leadership, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Mastanduno, The United States: regional strategies and global commitments, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• M. Grabowski, Polityka USA wobec kluczowych państw regionu, w: M. Grabowski, Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 roku, WUJ, Kraków 2012.

8. Japonia – rola kraju po II wojnie światowej i tendencja do większej partycypacji w kształtowaniu regionalnej polityki bezpieczeństwa.

• M. Green, Japan’s Role in Asia: Searching for Certainty, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

9. Półwysep Koreański – wzrastające zagrożenie, czy szanse na stopniowe zjednoczenie.

• S. Snyder, The Korean Peninsula and Northeast Asian Stability, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

10. Drugorzędne mocarstwa w regionie –Unia Europejska i Australia (CER).

• H. White, Australia’s Choices in the Asian Century, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• S. Bersick, Europe’s Role in Asia: Distant but Involved, w: D. Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

11. Ogólna charakterystyka ugrupowań regionalnych i instytucje bezpieczeństwa w regionie (APEC, ASEAN, ASEAN+3, EAS, ARF – Azja Wschodnia vs. Pacyfik).

• B. Skulska, P. Skulski, Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, rozdział 7: Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku

• M. Wesley, Asia-Pacific institutions, w: W Tow (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

• S. Simon, ASEAN and Southeast Asia: Remaining Relevant, w: Shambaugh, M. Yahuda (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

• M. Grabowski, rozdział III: Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC): integracja regionu Pacyfiku oraz rozdział IV: ASEAN jako kluczowa organizacja w Azji Wschodniej, w: M. Grabowski, Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Skulska B., Skulski P., Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Tow W. (ed.), Security Politics in the Asia-Pacific: A Regional–Global Nexus?, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Haliżak E., Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999.

Shambaugh D., Yahuda M. (eds.), International Relations of Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2014.

Literatura uzupełniająca:

Acharya A., Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order, Routledge, New York 2014.

Aggarwal V., Min Gyo Koo (eds.), Asia‘s New Institutional Architecture: Evolving Structures for Managing Trade, Financial and Security Relations, Springer Verlag, Berlin 2008.

Bartnicki A. (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji 1889 – 1996; Historia konfliktów, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

Beeson M., Institutions of the Asia-Pacific: ASEAN, APEC and Beyond, Routledge, London-New York 2009.

Cohen W., The Asian American Century, Harvard University Press, Cambridge, MA 2002.

Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik: Obraz gospodarczy regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

Drelich-Skulska B. (red.), Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.

Feinberg R. (ed.), APEC as an Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacific, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2003.

Frankel F., Harding H. (eds.), The India-China Relationship: What the United States Needs to Know, Columbia University Press, New York 2004.

Frost E., Asia‘s New Regionalism, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2008.

Gawlikowski K., Ławacz M. (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004 (t.1-2).

Grabowski M., Wiek Pacyfiku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po roku 1989, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Grabowski M., Rywalizacja czy integracja: Procesy i organizacje integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku na przełomie XX i XXI wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Grare F., Amitabh Mattoo, Beyond the Rhetoric: The Economics of India‘s Look East Policy, Manohar, New Delhi 2003.

Haliżak E., Regionalny kompleks bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.

Haliżak E., Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.

Han Sung-Joo, Koh Tommy, Mohan C. Raja, America‘s Role in Asia: Asian and American Views: Recommendations for U.S. Policy from Both Sides of the Pacific, Asia Foundation, San Francisco 2008.

Hew D. (ed.), Brick by Brick: The Building of an ASEAN Economic Community, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2007.

Ikenberry J., Mastanduno M. (eds.), International Relations Theory and the Asia-Pacific, Columbia University Press, New York 2003.

Iwańczuk K., Ziętek A. (red.), Chiny w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2003.

Jakimowicz R., Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002: Aspekty polityczne i gospodarcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Kim S., The International Relations in Northeast Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2004.

Knight N., Heazle M., Understanding Australia’s Neighbours: An Introduction to East and Southeast Asia, Cambridge University Press, New York 2011.

Krauss E., Pempel T. (eds.), Beyond Bilateralism: U.S.-Japan Relations in the New Asia-Pacific, Stanford University Press, Stanford 2004.

Lampton D., Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.-China Relations, 1989-2000, University of California Press, Berkeley 2001.

Marszałek-Kawa J. (red.), Militarne i gospodarcze determinanty państwowości azjatyckiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Marszałek-Kawa J. (red.), Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Marszałek-Kawa J. (red.), Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Narine Shaun, Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, Lynne Rienner Publishers, London 2002.

Ravenhill J., APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, Cambridge University Press, Cambridge 2001.

Sutter R., The United States in Asia, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2009.

Tomala K. (red.), Chiny: Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 2001.

Wan Ming, The Political Economy of East Asia: Striving for Walth and Power, CQ Press, Washington 2008.

Weatherbee D., International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, Rowman and Littlefield Publishers, Lanham 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.