Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ruchy separatystyczne na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-34 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ruchy separatystyczne na świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK 1: Posiada wiedzę na temat obecnych tendencji rozwoju ruchów separatystycznych na świecie

EK 2: Dysponuje wiedzą na temat głównych obszarów aktywności zorganizowanych grup separatystycznych

EK 3: Wskazuje zależność pomiędzy rozwojem ruchów separatystycznych a kwestią bezpieczeństwa na płaszczyźnie międzynarodowej

EK 4: Potrafi dokonać analizy i oceny wpływu ruchów separatystycznych na porządek publiczny państw

EK 5: Potrafi wskazać praktyczne i organizacyjne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie rozwiązywania konfliktów na tle dążeń separatystycznych

Wymagania wstępne:

Znajomość dziejów politycznych w Europie i na świecie po II wojnie światowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie:

- referatu tematycznego, zaprezentowanego na zajęciach;

- aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3, EK 4, EK 5: Zaliczenie na podstawie zaprezentowanego referatu oraz aktywności na zajęciach, warunkującej wysokość oceny.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Spotkania konwersatoryjne: 30 godz.

Konwersatorium: 15 godz.

Praca własna studenta:

Opracowanie materiałów, przygotowanie do zajęć oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach: 45 godz.

Łącznie 90 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Istota i specyfika ruchów separatystycznych na świecie, cechy specyficzne grup separatystycznych na płaszczyźnie organizacyjnej, powiązania międzynarodowe poszczególnych ruchów separatystycznych, dążenia i cele poszczególnych organizacji i grup separatystycznych, metody finansowania ruchów separatystycznych, wpływ ruchów separatystycznych na porządek publiczny państw, sojusze strategiczne i współpraca ruchów separatystycznych z innymi podmiotami, stosunek społeczności międzynarodowej do dążeń separatystycznych w poszczególnych państwach, stosunek poszczególnych państw do określonych grup separatystycznych, metody i działania podejmowane przez poszczególne państwa wobec ruchów separatystycznych, ruchy separatystyczne a bezpieczeństwo międzynarodowe, ruchy separatystyczne a terroryzm.

Pełny opis:

1. Definicje, ogólna charakterystyka i metody działań ruchów separatystycznych. 2. Stosunek władz państwowych i organizacji międzynarodowych wobec organizacji separatystycznych

3. Zróżnicowane pod względem metod walki ruchy separatystyczne w Wielkiej Brytanii

4. Pokojowe ruchy separatystyczne we Włoszech

5. Na granicy separatyzmu i niepodległości - przykład Cypru i Mołdawii

6. Hiszpania jako przykład państwa z silnymi tendencjami separatystycznymi

7. Belgia - państwo zagrożone podziałem

8. Zróżnicowanie ruchów separatystycznych w krajach byłego ZSRR

9. Ruchy separatystyczne o charakterze zbrojnym w krajach Dalekiego Wschodu

10. Militarne i polityczne organizacje separatystyczne w krajach Bliskiego i Środkowego Wschodu

11. Porównanie celów i metod ruchów separatystycznych w krajach afrykańskich

12. Charakter ruchów separatystycznych w Oceanii

13. Ruchy separatystyczne stosujące metody walki politycznej w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

14. Porównanie ruchów separatystycznych w Ameryce Łacińskiej

15. Różnice pomiędzy ruchami separatystycznymi w poszczególnych częściach świata - podsumowanie.

Literatura:

1. Baszkiewicz Jan, Francja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999

2. Borucki Marek, Terroryzm zło naszych czasów, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2002

3. Chojnowski Andrzej, Jacek Burski, Ukraina, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006

4. Chojnowski Andrzej, Tomaszewski Jerzy, Izrael, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001

5. Czubocha Krzysztof, Separatyzm etniczny w dobie praw człowieka - nowe wyzwania dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012

6. Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku: księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

7. Gąsowski Andrzej, Republika Południowej Afryki, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007

8. Gola Barbara, Ryszka Franciszek, Hiszpania, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999

9. Gołembski Franciszek, Bałkany w latach 1989-1993. Problemy bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 1994

10. Grotowicz Viktor, Terroryzm w Europie Zachodniej – w imię narodu i lepszej sprawy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 2000

11. Jałoszyński Kuba, Terroryzm i walka z nim we współczesnym świecie, Wydaw. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2002

12. Jarząbek Jarosław, Palestyńczycy na drodze do niepodległości, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012

13. Jelonek Adam W., Wielokulturowość, separatyzm i budowa państwa narodowego w Tajlandii, Kraków 2011

14. Kołodziejczyk Dariusz, Turcja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011

15. Laskowska Natalia, Indonezja, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012

16. Łaptos Józef, Belgia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011

17. Łossowski Piotr, Litwa, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001

18. Manowska Marta, Nacjonalizm w Hiszpanii. Katalonia i Kraj Basków – dwie drogi do niepodległości, Wydawnictwo Ardius 2010

19. Myśliwiec Małgorzata, Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006

20. Najnowsza historia świata. T. 3, 1979-1995, pod red. Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Wydanie Wyd. 5, Kraków 2003

21. Polit Jakub, Chiny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004

22. Stawowy-Kawka Irena, Historia Macedonii, Wrocław 2000

23. Stefanowicz Janusz, Bunt mniejszości: Współczesne separatyzmy narodowe, Wydawnictwo Omega 1977

24. Szelągowska Grażyna, Dania, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2010

25. Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006

26. Terroryzm: globalne wyzwanie, pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006

27. Tomasiewicz Jarosław, Terroryzm na tle przemocy politycznej (Zarys encyklopedyczny), Wydawnictwo Apis, Katowice 2000

28. Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2009

29. Wróbel Piotr, Wróbel Anna, Kanada, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2000

30. Ząbek Maciej, Mantel-Niećko Joanna, Róg Afryki. Historia i współczesność, Wydawnictwo Trio, Warszawa 1999

Wybrane teksty nt. bieżących wydarzeń politycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.