Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-35 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dziwisz
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz, Wojciech Michnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada szczegółową wiedzę odnoszącą się do współczesnych strategii bezpieczeństwa międzynarodowego.

EK2: Ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowego, społecznego i ekonomicznego podłoża współczesnych strategii bezpieczeństwa.

EK3: Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą sposobów konstruowania, przyjmowania i realizacji strategii bezpieczeństwa.

EK4: Posiada umiejętność obserwowania i interpretacji współczesnych zjawisk międzynarodowych związanych z realizacją strategii bezpieczeństwa.

EK5: Posiada umiejętność samodzielnego konstruowania na podstawie krytycznej analizy modelowych rozwiązań strategii bezpieczeństwa w formie pracy pisemnej.

EK6: Jest przygotowany do wykorzystania umiejętności strategicznego analizowania, prognozowania i modelowania do działania w zespole i uczestniczenia w procesach decyzyjnych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie:

egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

– treści przekazywane podczas wykładów,

– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Egzamin pisemny zawierający pytania otwarte.

EK3, EK5: praca koncepcyjna.

EK4, EK6: udział w dyskusjach w ramach wykładu konwersatoryjnego.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

– Wykład – 30 godz.


Praca własna studenta:

– Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do kolokwium (literatura podstawowa); studiowanie dokumentów strategicznych analizowanych podczas wykładów; przygotowanie się do dyskusji na wykładach konwersatoryjnych – 25 godz.

– Praca koncepcyjna polegająca na przygotowanie strategii wybranego państwa (organizacji) – 20 godz.

– Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Skrócony opis:

Treści wykładów obejmują następujące zagadnienia:

Strategia bezpieczeństwa – podstawowe pojęcia

Determinanty strategii bezpieczeństwa

Funkcje, cele i zadania strategii bezpieczeństwa

Teoria strategii a realizacja strategii

Środki i instrumenty realizacji strategii bezpieczeństwa

Warianty i wyznaczniki współczesnych strategii bezpieczeństwa

Zwycięstwo jako problem studiów strategicznych

Kultura strategiczna

Strategie cyberbezpieczeństwa

Podstawy analizy strategicznej

Strategie bezpieczeństwa wybranych państw (Polska, USA, WB, ChRL...) i organizacji międzynarodowych (NATO, UE)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Baylis, J. Wirtz, C. S. Gray, E. Cohen (red.), „Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Bolesław Balcerowicz, Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala (red.), „Bezpieczeństwo międzynarodowe”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

Roman Kuźniar, "Polityka i siła: studia strategiczne, zarys problematyki", Warszawa 2006. (wybrane rozdziały)

Ryszard Zięba (red.), "Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie", Warszawa 2018. (wybrane rozdziały)

Literatura dodatkowa:

B. Hansen, P. Toft, A. Wivel, Security Strategies and American World Order, London and New York 2009.

Dariusz S. Kozerawski, Rafał K. Bazela (red.), „Bezpieczeństwo państwa-wybrane problemy. Relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny”, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2020.

Wojciech Lamentowicz, "Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych", Warszawa 2015.

David Jablonsky, Why is Strategy Difficult?, [w:] J. Boone Bartholomees, Jr. (ed.), “U.S. Army War College Guide to National Security Issues. Volume I: Theory of War and Strategy”, Strategic Studies Institute Book 2012, p. 3- 12. (dostępne online)

Boone Bartholomees, Jr., A Survey of the Theory of Strategy [w:] J. Boone Bartholomees, Jr. (ed.), “U.S. Army War College Guide to National Security Issues ,Volume I: Theory of War and Strategy”, Strategic Studies Institute Book 2012, p. 13- 39. (dostępne online)

Marek Madej (red.), "Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państwa zachodnich po zimnej wojnie", Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Agnieszka Włodkowska-Bagan, Kultura strategiczna Polski [w:] R. Zięba, T. Pawłuszko (red.), “Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się̨ ładzie międzynarodowym: wybrane problemy”, Kielce 2016, s. 53-76.

Agata Ziętek, Kultura strategiczna Japonii, „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych O.L. PAN”, 2016, 11/3, s. 19-33, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol11_3/2_Zietek.pdf.

Aleksandra Jarczewska, Stany Zjednoczone: „America First” według Donalda Trumpa, „Rocznik strategiczny” 2017/18, s. 182-201.

Jarosław Gryz, „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Szczegółowy konspekt zajęć wraz z uzupełnioną listą literatury zostanie przesłany do studentów przed rozpoczęciem zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.