Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksterminacje narodów - wybrane przypadki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-38 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: Olgierd Grott
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna poszczególne wypadki eksterminowania narodów, plemion, grup religijnych [K_W04++] [K_W07++] [K_U09+] [K_U10+]

EK2: Rozumie znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo, dyskryminacja narodowa [K_W01++] [K_W04++] [K_W07++] [K_U09+] [K_U10+]

EK3: Wie co ma na celu eksterminacja danego narodu, plemienia, grupy religijnej [K_W04++] [K_W07++] [K_U09+] [K_U10+]

EK4: Analizuje doktryny polityczne odnoszące się do eksterminacji poszczególnych narodów [K_U02++] [K_U09+] [K_U10+] [K_K05+]

EK5: Wykorzystuje teksty ideologiczne stanowiące teoretyczną podstawę eksterminacji [K_U02++] [K_U05+][K_U09+] [K_U10+] [K_K05+]

EK6: Identyfikuje poszczególne wydarzenia eksterminacyjne z działalnością konkretnych reżimów politycznych [K_W04++] [K_W07++] [K_U02++] [K_U09+] [K_U10+] [K_K05+]


Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 60%

2/ Przygotowanie prezentacji na wybrany temat 40%Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanej przedstawionej prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z działaniami eksterminacyjnymi– wybrane konkretne przypadki (po konsultacji tematu z prowadzącym zajęcia). Sposób prezentacji w zależności od możliwości referującego (ustna, multimedialna). Czas trwania prezentacji nie przekraczający 20 minut.

2/ Udział w dyskusjach, punktowany za każdym razem


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

metoda podające – wykład informacyjny

Metody praktyczne – metoda projektów

metoda eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem (zwiedzanie KL Auschwitz)Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta: - Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 30 godz. - przygotowanie prezentacji – 20 godz. – Zwiedzanie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu – 10 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Skrócony opis:

Przedmiot jest poświęcony aktom przemocy stosowanym przeciwko różnym narodom w tym narodowi polskiemu. Wszystkie prezentowane działania tego typu spełniają kryteria kwalifikujące je jako „ludobójstwo” tzn. działanie „w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. Obok działań wymierzonym przeciwko jednostkom ludzkim będą omówione także takie formy przemocy, jak niszczenie kultury, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej, czystki etniczne, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz plany teoretyczne zmierzające do likwidacji poszczególnych grup i narodów jako odrębnej formacji kulturowej i etnicznej. Wykład będzie obejmować zarówno ciąg wydarzeń historycznych, jak i zagadnienia ideologiczne będące inspiracją działań kwalifikowanych jako eksterminacyjne. Zostaną również ukazane techniczne metody wyniszczania stosowane przez poszczególne reżimy. Studenci zostaną zapoznani z następującymi działaniami eksterminacyjnymi: rzeź Ormian, wielki głód na Ukrainie, zbrodnie komunizmu na Polakach, zbrodnie hitleryzmu na Polakach, Holocaust, rzeź wołyńska i inne akty ludobójstwa dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, zbrodnie Czerwonych Khmerów, ludobójstwo w Rwandzie oraz masakra w Srebrenicy. Słuchacze wykładu zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami i pojęciami prawnymi (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup narodowych i społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot jest poświęcony aktom przemocy stosowanym przeciwko różnym narodom w tym narodowi polskiemu. Wszystkie prezentowane działania tego typu spełniają kryteria kwalifikujące je jako „ludobójstwo” tzn. działanie „w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. Obok działań wymierzonym przeciwko jednostkom ludzkim będą omówione także takie formy przemocy, jak niszczenie kultury, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka i świadomości narodowej, czystki etniczne, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz plany teoretyczne zmierzające do likwidacji poszczególnych grup i narodów jako odrębnej formacji kulturowej i etnicznej. Wykład będzie obejmować zarówno ciąg wydarzeń historycznych, jak i zagadnienia ideologiczne będące inspiracją działań kwalifikowanych jako eksterminacyjne. Zostaną również ukazane techniczne metody wyniszczania stosowane przez poszczególne reżimy. Studenci zostaną zapoznani z następującymi działaniami eksterminacyjnymi: rzeź Ormian, wielki głód na Ukrainie, zbrodnie komunizmu na Polakach, zbrodnie hitleryzmu na Polakach, Holocaust, rzeź wołyńska i inne akty ludobójstwa dokonane przez ukraińskich nacjonalistów, zbrodnie Czerwonych Khmerów, ludobójstwo w Rwandzie oraz masakra w Srebrenicy. Słuchacze wykładu zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami i pojęciami prawnymi (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup narodowych i społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. R. Kuśnierz, Ukraina w latach kolektywizacji i wielkiego głodu (1929–1933), Toruń 2005.

2. G. Kucharczyk, Pierwszy holocaust XX wieku, Warszawa 2005.

3. L. Rees Auschwitz. Naziści i „ostateczne rozwiązanie”, Warszawa 2005.

4. A. Jelonek, Rewolucja Czerwonych Khmerów 1975-1978, Warszawa 1999.

5. R. Reverien Ocalony. Ludobójstwo w Rwandzie, Polwen, 2009.

6. E. Suljagić, Pocztówki z grobu, Warszawa 2007.

7. M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Stalinizm wobec polskiej ludności kresowej 1921 - 1938, Warszawa 1991.

8. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN - UPA, Toronto 2000.

9. R. Lukas, Zapomniany holocaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939 - 1944, Kielce 1995.

10. B. Macir - Majka, Generalny plan wschodni. Aspekty ideologiczny, polityczny i ekonomiczny, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Kofta, Obozy pracy w Polsce 1944 - 1950, Warszawa 2002.

2. H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN - UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych Rzymskokatolickich na kresach południowo-wschodnich 1939 - 1947, Wrocław 2008.

3. C. Coff, Pamięć kości, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.