Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysami informatycznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-4.6o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysami informatycznymi
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dziwisz
Prowadzący grup: Dominika Dziwisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:EK1: Wykorzystuje zdobytą wiedzę do pogłębionej oceny problematyki zagrożeń bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych


EK2: Potrafi zaproponować właściwy sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych wykorzystując stosowne do sytuacji metody i narzędzia analizy


EK3: Sprawnie posługuje się normami prawnymi oraz regułami zarządzania kryzysowego w celu rozwiązania konkretnych problemów bezpieczeństwa


EK4: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych


EK5: Potrafi pracować w zespole i przyjmować różne role w zespole w obliczu sytuacji kryzysowych


EK6: Potrafi podejmować adekwatne działania w związku z wybranym indywidualnym lub zespołowym trybem postępowania w sytuacjach kryzysowych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie składowych modułu odbywa się na podstawie jednej lub kilku poniższych form:


1) egzaminu końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:


– treści przekazywane podczas wykładu i ćwiczeń,


– wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników i innych obowiązkowych materiałów dydaktycznych;


2) kolokwium na zaliczenie ćwiczeń;


3) esej problemowy dot. zagadnień kryzysów politycznych. Temat eseju wybrany z listy tematów przygotowanej przez prowadzącego;


4) projekty zespołowe w ramach zajęć warsztatowych dot. zarządzania kryzysami militarnymi i zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych;


5) stopnia przygotowania i udziału do gry symulacyjnej/sytuacyjnej/decyzyjnej/psychologicznej prowadzonej w ramach poszczególnych elementów dydaktyki modułu;


6) poziomu aktywności w trakcie zajęć dydaktycznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: egzamin pisemny; kolokwium pisemne.


EK2: esej problemowy; projekt zespołowy; przygotowanie i udział w grze symulacyjnej; przygotowanie i udział w grze decyzyjnej; przygotowanie i udział w grze sytuacyjnej.


EK3: egzamin pisemny; kolokwium pisemne; esej problemowy.


EK4: projekt zespołowy; przygotowanie i udział w grze symulacyjnej; przygotowanie i udział w grze decyzyjnej.


EK5: projekt zespołowy; przygotowanie i udział w grze sytuacyjnej; przygotowanie i udział w grze decyzyjnej; przygotowanie i udział w grze symulacyjnej.


EK6: udział w grze symulacyjnej; udział w grze decyzyjnej; udział w grze sytuacyjnej; udział w grze psychologicznej.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć wchodzących w skład modułu stosowane są następujące metody dydaktyczne:

Wykład

- Metody podające – opis

- Metody podające - prezentacja multimedialna

- Metody podające - wykład informacyjny

- Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

- Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

- Metody praktyczne – pokaz

- Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda sytuacyjna

- Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków

Warsztaty

- Metody podające – objaśnienie

- Metody podające - prezentacja multimedialna

- Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

- Metody praktyczne – symulacja

- Metody praktyczne – metoda projektów

- Metody praktyczne – pokaz

- Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe – metody aktywizujące – gra symulacyjna

- Metody problemowe – metody aktywizujące – gra decyzyjna

- Metody problemowe – metody aktywizujące – gra psychologiczna

- Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda sytuacyjna

- Metody problemowe – metody aktywizujące – studium przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe dla całego modułu, składającego się z siedmiu przedmiotów:


- wykład – 15 godz.


- ćwiczenia – 15 godz.


- warsztat – 6x15 godz.Praca własna studenta:


a) przygotowanie do części modułu: „Sztuka i praktyka negocjacji”


- Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.


- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 15 godz.


- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


b) Łączne przygotowanie do pozostałych części modułu:


- Samodzielne studiowanie podręczników i innych materiałów dydaktycznych (literatura podstawowa) – 90 godz. (6x15 godz.)


- przygotowanie esejów problemowych – 60 godz. (6x10 godz.)


- przygotowanie projektu zespołowego – 30 godz. (6x10 godz.)


- przygotowanie do gry symulacyjnej – 15 godz. (6x3 godz.)


- przygotowanie do gry decyzyjnej – 15 godz. (6x3 godz.)


- przygotowanie do gry psychologicznej – 15 godz. (6x3 godz.)


- przygotowanie do gry sytuacyjnej – 15 godz. (6x3 godz.)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Skrócony opis:

• Przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

• sytuacja kryzysowa w systemach informatycznych i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi – czynniki, uwarunkowania i wydarzenia;

• formy zagrożeń bezpieczeństwa informatycznego;

• zarządzanie informatyczne infrastrukturą krytyczną;

• działania w warunkach walki informacyjnej;

• reagowanie w sytuacji rozprzestrzenienia zjawisk patologicznych i działań przestępczych za pomocą sieci teleinformatycznych;

• reagowanie w sytuacji incydentów cyberterroryzmu;

• metody i techniki zabezpieczenia danych i dostępu do sieci informatycznych;

• kształtowanie i stymulowanie odporności na zagrożenia atakami cybernetycznymi

• nadzór nad sieciami informatycznym i retencja danych teleinformatycznych.

Literatura:

Literatura dla podana dla siedmiu składowych modułu.

Literatura podstawowa:

• W. Ury, Odchodząc od NIE, Warszawa 2007

• R. Fischer, W. Ury, B. Patton, Dochodząc do TAK, Warszawa 2007

• D.-W. Allhoff, W. Allhoff, Sztuka przekonywania do własnych racji, Kraków 2008

• B. Pease, Mowa ciała, Poznań 2007

• K.Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007

• J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków 2010

• K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, Warszawa 2007,

• J. Gryz, W. Kitler, System reagowania kryzysowego, Toruń 2007,

• J. Konieczny, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań – Warszawa 2001,

• Wawrzyniak, Zarządzanie w kryzysie - Koncepcje, badania, propozycje, Warszawa 1995,

• Rutkowski, A. Kasprzewski, Kryzys. Państwo w okresie kryzysu. Wojskowe aspekty sytuacji kryzysowej, Warszawa 1996,

• Rutkowski, A. Kasprzewski, Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 1996,

• K. Popiołek (red.), Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, Zjawiska współczesnej cywilizacji, Poznań 2004,

• M. Cieślarczyk, R. Kuriata, Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi, Łódź 2005,

• K. Obłoj, Zarządzanie strategiczne, Warszawa 2007,

• B. Balcerowicz, Pokój i nie-pokój, Warszawa 2001,

• G.J. Rattray, Wojna strategiczna w cyberprzestrzeni, Warszawa 2004,

• M. Madej, M. Terlikowski (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009,

• K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012,

• W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Katowice 2000,

• H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa 2004,

• M. Lis-Turlejska, Stres traumatyczny, Warszawa 2002,

• D. Kubacka-Jasiecka, Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010,

• R. K. James, B. E. Gilliland, Strategie interwencji kryzysowej, Warszawa 2004,

• E. Nowak, Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2009,

• A. Szymonik, Logistyka w bezpieczeństwie, Warszawa 2010.

• W. Nowak, E. Nowak, Podstawy logistyki w sytuacjach kryzysowych z elementami zarządzania logistycznego, Łódź – Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

• H.Cohen, Wynegocjuj to, Warszawa 2005,

• C. Lyons, Ja wygrywam ty wygrywasz-niezbędnik negocjatora, Warszawa 2008,

• S. E. Dworecki, J. Berny, Zarządzanie procesami logistycznymi (Wybrane zagadnienia), Radom 2005,

• K. Ficoń, Logistyka techniczna: infrastruktura logistyczna, Warszawa 2009,

• U. Świętochowska, Patologie cywilizacji współczesnej, Toruń 1999,

• K.M. Księżopolski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego, Warszawa 2009,

• B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2006,

• E. Yourdon, Wojny na bity, Warszawa 2004,

• K. Liedel (red.), Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011

• W. Badura-Madej, A. Dobrzyńska-Mesterhazy, Przemoc w rodzinie, Kraków 2000,

• S. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność, Gdańsk 2006

Uwagi:

Sylabus ogólny dla całego modułu "Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych", którego składowymi są:

- Sztuka i praktyka negocjacji

- Zarządzanie kryzysami politycznymi

- Zarządzanie kryzysami społecznymi

- Zarządzanie kryzysami informatycznymi

- Zarządzanie kryzysami militarnymi

- Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych

- Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.