Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Militarne strategie reagowania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BDM-43 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Militarne strategie reagowania kryzysowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla I roku studiów II stopnia, stacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Agata Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1 Student posiada wiedzę na temat charakteru zagrożeń dla współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Jest w stanie klasyfikować współczesne konflikty z perspektywy ich intensywności oraz charakteru.

EK 2 Student jest zapoznany z ewolucją doktryn współczesnych organizacji bezpieczeństwa. Potrafi zdefiniować rolę Sojuszu Północno Atlantyckiego w kształtowaniu globalnej stabilności.

EK 3 Student posiada wiedzę na temat genezy i natury współczesnej strategii NATO „kompleksowe podejście” (Comprehensive Approach)

EK 4 Student zna oraz potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia procesu planowania kryzysowego NATO.

EK 5 Student potrafi analizować scenariusze oraz efekty kampanii militarnych posługując się podstawowymi narzędziami planowania kryzysowego NATO.

EK 6 Jest w stanie zidentyfikować implikacje podejścia kompleksowego we współcześnie stosowanych strategiach reagowania kryzysowego


Wymagania wstępne:

Zalecane prerekwizyty:

NATO: Historia – Struktura – Działanie; Zarządzanie kryzysowe

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność i aktywność na zajęciach

Projekt grupowy

Raport z projektu grupowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1-6: aktywność podczas zajęć, prace projektowe


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

30 godz. kontaktowych

10 godz. zapoznawanie się z literaturą przedmiotu

30 godz. przygotowanie projektu

20 godz. przygotowanie raportu końcowego

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

1. Militarne reagowanie kryzysowe w zewnętrznym wymiarze bezpieczeństwa: Effects-Based Approach to Operations i podejście kompleksowe

2. Dyrektywa Kompleksowego Planowania Operacji NATO (Comprehensive Operations Planning Directive)

3. Projekt PMESII – prezentacje (etap I, II i III)

4. CIMIC: Założenia, zasady, wyzwania

5. CIMIC – symulacje i projekty

6. Militarne reagowanie kryzysowe w wewnętrznym wymiarze bezpieczeństwa

Literatura:

B. Smith-Windsor, Hasten Slowly: NATO's Effects Based and Comprehensive Approach to Operations, NDC Research Paper no 38, Rome: NATO Defence College 2008.

C.M. Schnaubelt, Towards a Comprehensive Approach: Integrating Civilian and Military Concepts of Strategy, NDC Forum Paper no 15, Rome: NATO Defence College 2011.

SHAPE, Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive, Brussels, 04.10.2013.

CIMIC Field Handbook, The Hague: CIMIC Centre of Excellence 2016.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.