Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-18 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagrożenia cywilizacyjne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bernacki
Prowadzący grup: Włodzimierz Bernacki, Błażej Sajduk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Poprawnie posługuje się podstawą terminologią z zakresu wiedzy o cywilizacjach [K_W01 +++] [K_U02++]

EK2: Zna główne determinanty i linie rozwojowe cywilizacji zachodniej [K_W02 ++] [K_W03 +++] [K_U01 +++] [K_K02+++]

EK3: Zna główne determinanty i linie rozwojowe cywilizacji pozaeuropejskich [K_W02 ++] [K_W03 +++] [K_U01 +++] [K_K02++]

EK4: Analizuje, z wykorzystaniem wiedzy o cywilizacjach, główne zagrożenia współczesnego świata [K_W03 +++] [K_U03+++] [K_U04++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1/ egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane w trakcie wykładów,

- treści przedstawiane w trakcie ćwiczeń, wiedza uzyskana dzięki samodzielnemu studiowaniu zalecanej literatury.

Egzamin składa się z dwóch części z pytań problemowych.

Czas trwania egzaminu: 45 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczane są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.


2/ zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych analizowanych na ćwiczeniach na podstawie:

- końcowego kolokwium zaliczeniowego

- aktywności na zajęciach w postaci udziału w dyskusji i argumentowania własnego stanowiska, ocenianej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK-EK: egzamin – pytanie problemowe; kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach – pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- metody podające: opis

- metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: klasyczna metoda problemowa

- metody problemowe: wykład problemowy


Ćwiczenia:

- metody praktyczne: metoda przewodniego tekstu

- ćwiczenia przedmiotowe

- metody problemowe: metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład 18 godz.

- ćwiczenia 9 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 21 godz.

- samodzielne studiowanie literatury podstawowej i uzupełniającej – 52 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

1. Cywilizacja w i cywilizacje w ujęciu teorii naukowych – przegląd stanowisk.

2. Proces modernizacji cywilizacji zachodniej.

3-4Demokratyzacja, demokracja i jej zagrożenia

a) totalitaryzm komunistyczny i nacjonalistyczny

b) autorytaryzm

5. Cywilizacja industrialna i postindustrialna

6. Modele rozwoju gospodarki.

7.Środowisko przyrodnicze: teorie naukowe i koncepcje polityczne

8. Źródła energii – zagrożenia

9-10. Procesy modernizacji cywilizacji posiadających korzenie pozaeuropejskie

11. Demokracja i demokratyzacja cywilizacji pozaeuropejskich

12. Relacje pomiędzy cywilizacjami z perspektywy teorii naukowych i politycznych. Modele.

13. Fundamentalizm jako doktryna i ruch społeczny

14-15. Terroryzm

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bernacki, Od modernizmu do postmodernizmu, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca:

Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994

Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Warszawa 2005

Aron R., Koniec wieku ideologii, Biblioteka „Kultury” t. XIV, Paryż 1956.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.

Bell D., The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York 1973

Bell D., The End of the Ideology, New York 1960;

Bierdiajew M., Nowe Średniowiecze, Komorów 1997

Bloom A., Umysł zamknięty, Poznań 1998

Buchanan P.J., Śmierć Zachodu, Warszawa 2005.

Burnham J., Rewolucja manadżerska, Biblioteka ‘Kultury” t. XXXV, Paryż 1958.

Camus A., Człowiek zbuntowany, Kraków 1991

Conrad J. Tajny agent, Warszawa 1999

Eisenstadt S.N., Utopia i nowoczesność, Warszawa 209

Fernandez-Armesto F., Historia prawdy, Poznań 1999

Finkielkraut A., Zagubione człowieczeństwo, Warszawa 1999

France A., Wyspa Pingwinów, Warszawa 1987

France A., Bogowie łakną krwi, Warszawa 1959

Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 1970,

Fukuyama F., Koniec historii, Warszawa 1996.

Fukuyama F., Ostatni człowiek, Warszawa 1997.

Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, Warszawa 1992

Kliszewicz A., Współczesny kryzys państwowości, Kraków 1929

Mann T., Czarodziejska góra, W-wa 1998

Maritain J., Nauka i mądrość

Ortega y Gasset J., Bunt mas, Warszawa 1997

Polanyi K., Wielka transformacja, Warszawa 2010.

Riesman D., Samotny tłum, Warszawa 1996

Russell B., Perspektywy przemysłowej cywilizacji, Warszawa 1933.

Scheler M., Człowiek w epoce zacierania się przeciwieństw [1929], (w) Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987

Snyder L.L., The Making of Modern Man, London 1967

Spengler O., Zmierzch Zachodu, Warszawa 2009.

Toffler, Szok przyszłości, Warszawa 1998.

Toynbee A.J., Studium historii, Warszawa 2000.

Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1998.

Whitehead A.N., Nauka i świat nowożytny, Kraków 1987.

Williams H., Concepts of Ideology, New York 1988

Zdziechowski M., Wybór pism, Kraków 1993

Znaniecki F., Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań 1921.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.