Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-19 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie strategiczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla I roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska, Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Monika Ślufińska, Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK 1: posiada podstawową wiedzę o organizacjach i instytucjach, których działalność w związana jest z prowadzeniem komunikacji strategicznej [K_W02 +, K_W08 ++]

EK 2: ma wiedzę na temat różnych systemów zarządzania informacją [K_W04+, K_W09 +]

EK 3: zna i rozumie podstawowe normy i reguły rządzące komunikacją strategiczną w jej przejawach dyplomatycznych i propagandowych [K_W05 +, K_ U04 +]

EK 4: potrafi analizować zjawiska komunikowania strategicznego, poprzez rozumienie ich celów, znaczenie użytych narzędzi, interpretację motywacji i argumentacji stosowanych przez ich uczestników [K_U01 +++, K_U07 +++, K_U08 +, K_U04 +]

EK 5: uczestniczy w małych grupach projektowych [K_K03 +]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu z części ćwiczeniowej polega na:

- zaliczeniu kolokwium pisemnego, testowego, pytania zamknięte,

- oceny przygotowania studenta na zajęcia, poprzez systematyczne sprawdzanie nabytej wiedzy w drodze metody przewodniego tekstu,

- ocena analizy przemówienia politycznego pod względem wykonania zgodnie z zaleconymi kryteriami,

Zaliczenie modułu z części wykładowej polega na:

- zaliczeniu pracy pisemnej złożonej z 10 otwartych pytań

Standardowa skala ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2: kolokwium testowe, pytania zamknięte; ocenianie ciągłe przygotowania na zajęcia.

EK 3: przygotowanie analizy politycznego przemówienia o charakterze strategicznym, zgodnie z zaleconymi kryteriami; przygotowanie raportu dot. wybranej instytucji politycznej zajmującej się głównie lub dodatkowo komunikowaniem strategicznym; ocenianie ciągłe przygotowania na zajęcia.

EK 4: przygotowanie raportu dot. wybranej instytucji politycznej zajmującej się głównie lub dodatkowo komunikowaniem strategicznym


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje multimedialne

Film

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład - 18 godz.

- ćwiczenia – 9 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie się do ćwiczeń w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 16 godz.

- przygotowanie się do kolokwium pisemnego z uwzględnieniem dodatkowej literatury – 10 godz.

- przygotowanie analizy politycznego przemówienia o charakterze strategicznym, zgodnie z zaleconymi kryteriami – 5 godz.

- przygotowanie raportu nt. wybranej instytucji politycznej zajmującej się głównie lub dodatkowo komunikowaniem strategicznym – 10 godz.

- przygotowanie do wykładu - 16 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu - 16 godz.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania strategicznego.

Pełny opis:

Treści podzielone na bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego

2. Komunikowanie strategiczne w komunikacji międzynarodowej.

3. Dyplomacja i jako narzędzie komunikowania strategicznego.

4. Komunikowanie strategiczne w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków.

5. Komunikowanie strategiczne w konfliktach zbrojnych – analiza przypadków.

6. Media jako element (narzędzie) komunikowania strategicznego (CNN effect).

7. Instytucje komunikowania strategicznego – NATO, UE, ONZ.

8. Propaganda jako szczególny przykład komunikowania strategicznego.

Literatura:

1. B. Ociepka¸ Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002

2. Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego, red. L. Łukaszuk, Warszawa 1999.

3. Wielkie mowy historii. T 3. Od Hitlera do Eisenhowera, red. M. Gumkowski, Warszawa 2006.

4. Wielkie mowy historii. T 4. Od Kennedy’ego do Ratzingera, red. M. Gumkowski, Warszawa 2006.

5. M. Golka, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

6. Komunikacja międzykulturowa, J. Mikułowski-Pomorski, Kraków 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.