Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Formacje policyjne w II i III RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-45 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Formacje policyjne w II i III RP
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla II roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Głogowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna proces tworzenia się formacji policyjnych i granicznych na ziemiach polskich [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK2: Potrafi przedstawić podstawowe wartości, jakie wiążą się z pojęciem „służby państwowej” [K_W03 +]

EK3: Potrafi porównać pragmatykę służbową policji i służb granicznych w II i III RP. [K_U02 ++] [K_U06 +]

EK4: Zna podstawy prawne działalności formacji policyjnych i granicznych w Polsce. [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK5: Potrafi rozpoznawać stopnie funkcjonariuszy policji i straży granicznej. [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK6: Zna podstawowe przepisy regulujące funkcjonowanie policji i służb granicznych. [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK7: Zna system ochrony VIP w Polsce. [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK8: Potrafi przedstawić różnice w systemie kontroli granic państwowych w PRL i obecnie. [K_U02 ++] [K_U06 +]

EK9: Zna cele i zadania formacji granicznych w ramach systemu Schengen. [K_W02 ++] [K_W05 +]

EK10: Potrafi przedstawić formy kultywowania tradycji formacji granicznych i policyjnych II RP we współczesnej Polsce. [K_U02 ++] [K_U06 +]


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny, lub praca zaliczeniowa, standardowa skala ocen

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, lub praca zaliczeniowa, standardowa skala ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna


Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-Wykład – 18 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów– 36 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w postaci opracowania zagadnień zawartych w podręcznikach i notatkach z wykładów 36 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Pełny opis:

1. Służby policyjne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej.

2. Organizacja służb policyjnych po odzyskaniu niepodległości

3. Ustrój i struktura organizacji Policji Państwowej i zmiany w jego strukturze.

4. Specyfika służby policyjnej w okresie międzywo-jennym.

5. Pragmatyka służbowa w Policji Państwowej.

6. Kierunki ewolucji Policji Państwowej po maju 1926.

7. Policja Województwa Śląskiego-geneza i specyfi-ka funkcjonowania

8. Formacje graniczne: Straż Graniczna, Korpus Ochrony Pogranicza.

9. Milicja Obywatelska i Wojska Ochrony Pogranicza w systemie administracji PRL.

10. Ochrona VIP – Policja Państwowa i Biuro Ochro-ny Rządu.

11. Policja III RP- struktura i funkcjonowanie.

12. Straż Graniczna..

13. Współpraca międzynarodowa polskiej policji w II i III RP.

14. Współczesna policja wobec tradycji Policji Pań-stwowej (Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939, Muzeum Policji, rekonstrukcja historyczna, umundurowanie i symbolika).

Literatura:

Mączyński M. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Kraków 1997

Litwiński R. Korpus Policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne. Lublin 2010

Prochowicz J. Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939. Warszawa

Misiuk A. Historia Policji w Polsce od X wieku do współczesności. Warszawa 2008

Marszałek P.K. Prawo Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej. 1915-1945. Wybór źródeł. Toruń 2009

Mikitin J. Grześkowiak G. Policja Województwa Śląskiego 1922-1939. Warszawa 2008

Majer P. Milicja Obywatelska w systemie organów władzy PRL. (Zarys problematyki i źródła). Toruń 2003

Sakowska-Bogusz J., Szaciłło M. Straż Graniczna III RP. Warsza-wa 1999

Paśnik J. Straż Graniczna : prawne podstawy działania i uprawnień Warszawa 2003

Kotowski W. Ustawa o policji. Komentarz. Warszawa 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.