Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne systemy polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne systemy polityczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Tomasz Wieciech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Wie jakie rodzaje systemów politycznych występują we współczesnym świecie.[K_W05++] [K_U02+++]

EK2: Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować instytucje polityczne we współczesnych systemach politycznych. [K_W02+] [K_W05++] [K_W08+] [K_K08++]

EK3: Potrafi posługiwać się terminologią z obszaru systemów politycznych i prawa konstytucyjnego.[K_W01+] [K_U01+]

EK4: Posiada wiedzę o ustroju i funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych krajów świata.[K_W05+++] [K_U03+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie

- kolokwium pisemnego na koniec zajęć.

- aktywności na zajęciach i udziału w dyskusjach problemowych

2. Zaliczenie egzaminu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- odpowiedź na cztery pytania, z których dwa obejmują

problematykę wykładów a dwa ćwiczenia wraz z obowiązkową

literaturą


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3 - Test zawierający pytania otwarte

EK4 - Sprawdzian pisemny na koniec zajęć. System oceniania ciągłego


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

- Wykład – 18 godzin

- Konwersatorium – 18 godzin


- Przygotowanie do egzaminu – 40 godzin

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura obowiązkowych podręczników 30 godziny

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczenia 24 godzin

- Przygotowanie obowiązkowych podręczników do egzaminu 30 godzin

- Gromadzenie, przetwarzanie i selekcjonowanie informacji na temat kierunków polityki zagranicznej i wewnętrznej wybranych krajów świata – 20 godzin


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę organizacji i funkcjonowania współczesnych demokracji. Wykład jest oparty o porównawcze analizy zachodnich systemów demokratycznych i obejmuje zarówno kwestie ogólne (np. kategorię systemu politycznego, typologie systemów politycznych, czy sposoby definiowania demokracji) jak i konkretne instytucje i procesy polityczne charakterystyczne dla zachodnich (liberalnych) demokracji

Pełny opis:

Tematyka wykładów: system polityczny jako kategoria analizy politologicznej; typologie systemów politycznych; współczesne a klasyczne rozumienie pojęcia demokracji; politologiczne ujęcia demokracji; model poliarchii R.Dahla; wyzwania i zagrożenia dla demokracji; aktualne dyskusje nad przyszłością demokracji; konstytucja jako fundament ustroju demokratycznego; systemy rządów; wybory – znaczenie i funkcje w demokracji; elementy teorii systemów wyborczych; instytucje demokracji bezpośredniej; władza ustawodawcza we współczesnym państwie demokratycznym (status, organizacja, funkcje); władza wykonawcza (modele, elementy teorii koalicji rządowych); status i organizacja władzy sądowniczej; partie polityczne i systemy partyjne – wprowadzenie do problematyki; status administracji publicznej w systemie demokratycznym.

Podczas ćwiczeń omawiane są systemy polityczne wybranych państw (Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch i Szwajcarii). Analiza systemu politycznego państwa obejmuje: zarys historii ustroju, konstytucyjne zasady ustrojowe, system rządów, system wyborczy, strukturę, kompetencje i wzajemne relacje naczelnych organów władzy państwowej, najważniejsze partie polityczne i kształt systemu partyjnego oraz wybrane, aktualne problemy polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Antoszewski, R.Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2008

2. A.Antoszewski, R.Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006

3. M.Bankowicz, Demokracja – zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006

4. A.Konopelko, Wprowadzenie do teorii systemów politycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 2010

5. P.Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2007

6. W.Skrzydło, E.Gdulewicz (red.), Ustroje państw współczesnych. [T.1], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin, 2010

7. M.Żmigrodzki, B.Dziemidok – Olszewska (red.), Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa, 2007

Literatura uzupełniająca:

8. A.Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2004;

9. B.Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2007;

10. B.Banaszak, System konstytucyjny Niemiec, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2005

11. Z.Czeszejko – Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2002

12. R.Dahl, Demokracja i jej krytycy, Znak, Kraków, 1995;

13. R.Dahl, O demokracji, Znak, Kraków, 2000;

14. E.Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2000

15. M.Gulczyński, Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2004;

16. H.Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, LexisNexis, Warszawa, 2007;

17. A.Jamróz, Demokracja, Temida2, Białystok, 1999;

18. J.Kuciński, Z zagadnień współczesnej demokracji politycznej, Warszawa, 2005;

19. R.Ludwikowski, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, LexisNexis, Warszawa, 2009

20. Z.Machelski, System polityczny Włoch, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2010

21. A.Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 1997

22. L.Rajca, Demokracja. Studium polityczne, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń, 2007

23. P.Sarnecki, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2009

24. G.Sartori, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998;

25. M.Saward, Demokracja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2008;

26. Ch.Tilly, Demokracja, PWN, Warszawa, 2008;

27. E.Zwierzchowski, Wprowadzenie do nauki prawa konstytucyjnego państw demokratycznych, Uniwersytet Śląski, Katowice, 1992

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.