Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-55 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na III roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszym zmianami koncepcji bezpieczeństwa w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń końca XX i początku XXI w. Zmiany te zostaną przeanalizowane zarówno na przykładzie najważniejszych państw EU, państw neutralnych i prowadzących politykę neutralności oraz Federacji Rosyjskiej.

Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę na temat historycznych i kulturowych uwarunkowań oraz ewolucji bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym [K_W03++]

EK2: Zna terminologię używaną w naukach o bezpieczeństwie [K_W01++]

EK3: Ma wiedzę o różnych czynnikach determinujących politykę bezpieczeństwa w wybranych krajach [K_W02++]

EK4: Posiada podstawową wiedzę strukturach i instytucjach bezpieczeństwa w wybranych krajach [K_W05++]

EK5: Posiada umiejętność właściwego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o polityce w analizie i interpretacji problemów w obszarze bezpieczeństwa [ K_U03++] oraz identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa [ K_U05+++]


Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny lub zaliczenie w oparciu o punkty zbierane za obecność, aktywność i realizację mini-projektów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin, aktywny udział w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład: Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe - metoda przypadków

Metody problemowe - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

3

wykład 18

Praca własna studenta: przygotowanie do zajęć, przygotowanie do egzaminu


Pełny opis:

1. Polityka bezpieczeństwa państwa – wykład wprowadzający.

2. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego po zakończeniu zimnej wojny.

3. Polityka bezpieczeństwa Francji

4. Polityka bezpieczeństwa Niemiec

5. Wielka Brytania – ewolucja koncepcji bezpieczeństwa.

6. Polityka bezpieczeństwa Hiszpanii

7. Neutralność a bezpieczeństwo na przykładzie Szwajcarii

8. Podstawowe tendencje i zmiany stanowiska Federacji Rosyjskiej w kwestii bezpieczeństwa

Literatura:

• Kuźniar R. i in. Bezpieczeństwo międzynarodowe, SCHOLAR, Warszawa 2012

• Zięba R. (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa, 2018

• Gotkowska J., Słabe ogniwo?: Niemcy w zachodnim systemie bezpieczeństwa, Warszawa, 2015

• Malinowski K., Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990-2005,Poznań, 2009

• Popławski D., Szwajcarska polityka bezpieczeństwa, Warszawa 2007

• Roczniki Strategiczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.