Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej - 1rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-56-1 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej - 1rok
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Król-Mazur
Prowadzący grup: Renata Król-Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Część teoretyczno-prawna


EK1: Zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej [K_W01+],[ K_W09+]

EK2: Potrafi rozróżnić majątkowe i osobiste prawa autorskie [K_W01+],[ K_W09+]

EK3: Zna podstawowe zasady ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich [K_W01+],[ K_W09+]


Część praktyczna


EK1. Potrafi prawidłowo przygotować pisemną pracę naukową związaną z tematyką nauk o bezpieczeństwie [K_U07++]

EK2. Potrafi poszukiwać źródeł do prowadzonych badań, dokonywać ich selekcji i wykorzystywać do analizy omawianej problematyki [K_U08++]; [K_U09 ++]

EK3. Potrafi samodzielnie uaktualniać swoją wiedzę dzięki umiejętności korzystania z ogólnie dostępnych baz danych [K_K01++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie konwersatorium obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium trwającego 20 min, obejmujące treści przekazywane na wszystkich zajęciach

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji, argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo

c) sporządzenia prawidłowo przygotowanej bibliografii do pracy naukowej związanej z tematyką z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z wykorzystaniem poznanego warsztatu (oceniany będzie dobór źródeł i literatury ich poziom, zgodność z tematem, a także poprawność podziału i zapisu - wymagane będzie 40 pozycji bibliograficznych - w tym co najmniej 8 prac w języku obcym)


Ocena końcowa jest średnią z pracy studenta na dwóch częściach

konwersatorium, oceny z zaliczenia kolokwium z I części oraz oceny z pracy wymaganej w II części konwersatorium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Część teoretyczno-prawna


EK1, EK2, EK3: kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte, ocena aktywności na zajęciach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo

EK4: ocena aktywności na zajęciach


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Część praktyczna


EK1-EK3 – Sporządzenie prawidłowo przygotowanej bibliografii do pracy naukowej związanej z tematyką z zakresu bezpieczeństwa narodowego, z wykorzystaniem poznanego warsztatu (oceniany będzie dobór źródeł i literatury ich poziom, zgodność z tematem, a także poprawność podziału i zapisu - wymagane będzie 40 pozycji bibliograficznych - w tym co najmniej 8 prac w języku obcym)

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – opis

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - studium przypadku

Metody eksponujące - pokaz

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe

Metody aktywizujące – metoda sytuacyjna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe 18 godz

Praca własna studenta

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury tekstów

obowiązkowych – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego - 15 godz.

- Kwerenda oraz sporządzenie bibliografii i napisanie krótkiego tekstu - 26 godz.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie ma

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów pierwszego roku Bezpieczeństwa Narodowego z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz techniką pisania prac naukowych i rodzajem kwerend.

Pełny opis:

Treści ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

Spotkanie 1: Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i relacje. Własność intelektualna, dobra niematerialne, własność przemysłowa. Prawa autorskie, prawa pokrewne. Rozwój historyczny kształtowania się ochrony własności intelektualnej. System droit d’auteur i system copyright. Współczesne źródła prawa – konwencje międzynarodowe, prawo Unii Europejskiej, prawo polskie.Przedmiot ochrony prawa autorskiego. Cechy twórczości i oryginalności. Podmioty praw autorskich. Twórca, współautorzy, inne podmioty. Spadkobiercy i inni następcy prawni.

Spotkanie 2: Zakres ochrony osobistych praw autorskich. Czas ochrony. Zakres ochrony majątkowych praw autorskich.

Spotkanie 3: Szczególne licencje ustawowe i nowe postacie licencji. Dochodzenie ochrony prawnej w prawie autorskim i poprzez ochronę dóbr osobistych. Piractwo i odpowiedzialność karna za naruszanie praw autorskich.

Spotkanie 4: Plagiat. Definicja. Uregulowania prawne.

Spotkanie 5 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym wybór problemu badawczego, gromadzenie źródeł – kwerenda naukowa i jej rodzaje (biblioteczna, archiwalna, internetowe bazy informacji archiwalnej i bibliotecznej), sieć internetowa jako źródło informacji, praktyczne sprawdzenie umiejętności wykorzystywania baz danych poszczególnych bibliotek, archiwów, instytucji naukowych, państwowych, samorządowych, społecznych.

Spotkanie 6 – Etapy powstawania pracy naukowej – w tym postawienie hipotezy badawczej, sformułowanie tytułu pracy, przedstawienie badanego problemu i jego charakterystyka, określenie celu badań, przedstawienie tezy pracy, opis i uzasadnienie przyjętej konstrukcji pracy, opis metody badawczej, tekst właściwy (rozdziały – sposób ich eksponowania), zakończenie, bibliografia, spis rycin, spis wykresów, spis tabel, spis załączników

Spotkanie 7 – poświęcone uwagom technicznym i edytorskim – w tym: rodzaje przypisów, technika sporządzania przypisów i bibliografii (według polskiej normy wydawniczej ISO 690, w systemie harwardzkim, w systemie oksfordzkim, w wybranych krajach wschodnich), zasady sporządzania bibliografii, akapit – jego rola i zastosowanie, wykorzystanie cytatów, prawidłowa pisownia kropki, używanie skrótów, zastosowanie kursywy i antykwy, pisownia dat, pisownia liczb i liczebników, pisownia nazwisk, stosowanie myślnika i łącznika, sieroty i wdowy, sposoby przedstawiania rysunków, wykresów, tabel, podstawowe znaki edytorskie i wymogi formalne (marginesy, wielkość pisma, rodzaj czcionki).

Literatura:

Literatura podstawowa do części teoretyczno-prawnej:

Joanna Sieńczyłło – Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis – Nexis, wyd. I, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. IV, Warszawa 2008

Jarosław Sozański, Własność intelektualna i przemysłowa w Unii Europejskiej, wyd. III, Warszawa 2008

Maciej Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Kraków-Warszawa 2007

Literatura podstawowa do części praktycznej:

Bisewski Tadeusz, Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010

Maćkiewicz Jolanta, Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Literatura uzupełniająca:

Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy-powołania-bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Warszawa 2009.

Gambarelli Gianfranco, Łucki Zbigniew, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.

Lindsay David, Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995.

Pawlik Kazimiersz, Zenderowski Radosław, Dyplom z Internetu. Jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa 2010.

Węglińska Maria, Jak pisać pracę magisterską, poradnik dla studentów, Kraków 2007.

Zenderowski Radosław, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

Uwagi:

Prace oddane po terminie nie zostaną przyjęte i student nie uzyska możliwości zaliczenia przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.