Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-6 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teorie bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na I roku studiów I stopnia,niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Krzyżanowska-Skowronek
Prowadzący grup: Iwona Krzyżanowska-Skowronek, Tomasz Pugacewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 - Zna najważniejsze koncepcje wszystkich głównych szkół teoretycznych stosunków międzynarodowych oraz ewolucję poglądów na temat bezpieczeństwa [K_W01+++]

EK2 - Posiada wiedzę na temat różnych sposobów podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, od czasów starożytnych cywilizacji do czasów dzisiejszych [K_W03++]

EK3- Rozumie na ile czynniki cywilizacyjne i normatywne warunkują problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, również w kontekście nowych zagrożeń i uczestników [K_W05+],[K_W08++]

EK4 - Potrafi zdobytą wiedzę wykorzystać do analizy bieżących zagrożeń i możliwości zapewnienia bezpieczeństwa, interpretuje je w zależności od zmieniającego się kontekstu politycznego, ekonomicznego czy społecznego [K_U01 ++], [K_KU03++]

EK5 - Rozumie na ile właściwe pojmowanie kwestii bezpieczeństwa oraz próby należytej obiektywizacji tych problemów kształtują możliwości autentycznej poprawy zapewnienia bezpieczeństwa K_K02++]

EK6 - Potrafi przygotować ustną prezentację i pracę pisemną, uwzględniając właściwą terminologię dla nauk o bezpieczeństwie i szeroki zakres tej problematyki [K_U07++]

EK8 – Potrafi uczestniczyć w debacie, odnosząc się zarówno do teoretycznych rozwiązań, jak i bieżących problemów i wydarzeń, porównywać i analizować obecnie występujące problemy bezpieczeństwa [K_K04+].


Wymagania wstępne:

nie ma

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:


1) zaliczenie ćwiczeń:

Student oceniany jest na podstawie każdorazowego przygotowania do ćwiczeń, przy czym sprawdzana jest znajomość i zrozumienie omawianych tekstów. Dodatkowo można zdobyć punkty, przygotowując ustną prezentację, na podstawie podanej literatury nadobowiązkowej. Ćwiczenia zakończone są pisemnym kolokwium zaliczeniowym Otrzymana liczba punktów z ćwiczeń to podsumowanie pracy studenta w czasie całego semestru.


2) egzamin:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin końcowy obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane w czasie wykładów

- treści przekazywane w czasie ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.


Egzamin jest pisemny, według podanych wcześniej zagadnień. Czas trwania egzaminu: 1 godz.


Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ćwiczeń – realizacja wszystkich efektów kształcenia, a w szczególności: EK4, EK6, EK8. Ocena znajomości omawianych tekstów, umiejętności własnego odniesienia się do ich treści, zarówno poprzez wypowiedzi indywidualne, jak i dyskusję. Za aktywność na zajęciach student każdorazowo otrzymuje punkty. Ćwiczenia zakończone są kolokwium zaliczeniowym. Suma punktów uzyskanych na ćwiczeniach i na kolokwium stanowi podstawę do wystawienia oceny z ćwiczeń.


Egzamin - realizacja efektów kształcenia: EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6. Egzamin jest pisemny, pytania otwarte.


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Praca na podstawie opracowań źródłowych, dyskusja, praca w grupach


Wykład:

Wykład z elementami dyskusji

Metody podające – anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające - prezentacja multimedialna


Konsultacje regularne i indywidualne.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 18 godz.

- Ćwiczenia – 18 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 45 godz.

- Samodzielne studiowanie materiałów źródłowych, obowiązujących do egzaminu (literatura podstawowa) – 45 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 45 godz.


Łącznie: 171 godz. (6 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Pełny opis:

Ogólne rozumienie bezpieczeństwa, etymologia zagadnienia bezpieczeństwa na przestrzeni dziejów - różnice kulturowe i cywilizacyjne. Myśl o bezpieczeństwie na podstawie chronologicznego rozwoju szkół teoretycznych

i powstawanie koncepcji bezpieczeństwa w ramach paradygmatu pozytywistycznego. Ogólne porównanie założeń i głównych kategorii liberalizmu i realizmu. Teorie liberalne: koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, teoria demokratycznego pokoju, współzależność gospodarcza a pokój, Liberalizm instytucjonalny wobec zagadnienia bezpieczeństwa, Wspólnota bezpieczeństwa (Deutsch, Barnett, Adler). Teorie realistyczne: równowaga sił, teoria hegemonicznej stabilności, realizm ofensywny i defensywny, bezpieczeństwo sojusznicze, i dylemat bezpieczeństwa sojuszniczego, teoria przeniesienia potęgi, Neorealistyczna teoria stabilności, zimnowojenna koncepcja odstraszania, teoria odstraszania we współczesnym świecie. Rozwój badań nad bezpieczeństwem w latach 80. i 90. – zmiana sytuacji geopolitycznej i fundamentalne zmiany w prowadzeniu badań naukowych. Nowe kierunki i sposoby badania problemów bezpieczeństwa. Znaczenie teorii krytycznej i konstruktywizmu: socjologiczny dylemat bezpieczeństwa, bezpieczeństwo obiektywne, subiektywne i intersubiektywne. Debaty pozimnowojenne: wąskie a szerokie rozumienie bezpieczeństwa, poziomy i sektory badania bezpieczeństwa. prywatyzacja wojny, nowe zagrożenia, nowe wojny – a kwestie stabilizacji i zapewnienia bezpieczeństwa. Współczesne szkoły badań nad bezpieczeństwem: szkoła kopenhaska: teoria sekurytyzacji i desekurytyzacji, teoria regionalnych kompleksów bezpieczeństwa. Teorie krytyczne w badaniach bezpieczeństwa, szkoła walijska i szkoła paryska: Jef Huysmans i bezpieczeństwo jako thick signifier, Didier Bigo – społeczne ujęcie problemów bezpieczeństwa: problem prywatyzacji bezpieczeństwa, nowe technologie a problemy bezpieczeństwa. Badania nad bezpieczeństwem z perspektywy Gender Studies. Nowe możliwości tworzenia wiedzy o bezpieczeństwie z perspektywy studiów postkolonialnych. Procesy globalizacyjne a problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Literatura:

Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997;

Buzan B. People, States, and Fear, London 1983;

Buzan B. Wœver O., De Wilde J., Security: A New Framework for Analysis, Boulder 1997;

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2013

Collins A., Contemporary Security Studies, Oxford 2007;

Kuźniar R., Lachowski L. [red.], Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Warszawa 2003;

Kuźniar R. (i inni), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012

Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010;

Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Warszawa 1995;

Snyder G., Mearsheimer’s World-Offensive Realism and the Struggle for Security, [w:] International Security, vol. 27, 2002;

Williams P.D., Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012

Jackson R., Sørensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.

Literatura uzupełniające:

Aron R., Wojna i pokój między narodami, Warszawa 1995

Buzan B, New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century, “International Affairs”, 1991;

Cziomer E., Zyblikiewicz L., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Kraków 2002;

Grzybek D., Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfizmu, Kraków 2015.

Shepherd L.J., Gender, Violence and Global Politics: Contemporary Debates in Feminist Security Studies, "Political Studies Review", nr 2, 2009;

Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

Uwagi:

nie przewiduje

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.