Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZL-66 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne do wyboru dla III roku studiów Ist. niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe socjologiczne teorie konfliktów społecznych


EK2: Zna podstawowe psychologiczne teorie konfliktów społecznych

EK3: Analizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego z perspektywy wybranych teorii konfliktu


EK4: Podejmuje decyzje dotyczące rozwiązań w sytuacjach konfliktowych przy zastosowaniu wiedzy teoretycznej


EK5: Potrafi współdziałać w małych grupach w celu wypracowania rozwiązania zmierzającego do rozwiązania konfliktu

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Obowiązuje standardowa skala ocen, gdzie: 0-50% poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna, 51-60% – ocena dostateczna, 61-70% – ocena dostateczna plus, 71-80% – ocena dobra, 81-90% - ocena dobra plus, 91-100% - ocena bardzo dobra.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.


2) zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie:

a) eseju problemowego o objętości 15-20 stron, po ustaleniu tematu z prowadzącym (50% oceny z ćwiczeń)

b) aktywnego uczestnictwo w małych grupach na ćwiczeniach w celu przedstawienia scenariuszy rozwiązania wybranych konfliktów społecznych i podjęcia decyzji (25% oceny z ćwiczeń)

c) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo (25% oceny z ćwiczeń)

Obowiązuje standardowa skala ocen, taka sama, jak dla egzaminu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte


EK3: Esej problemowy o objętości 15-20 stron, po ustaleniu tematu z prowadzącym


EK4, EK5: Ocena uczestnictwa pracy w małych grupach na ćwiczeniach w celu przedstawienia rozwiązania wybranego konfliktu społecznego; aktywność na ćwiczeniach w postaci ocenianego udział w dyskusjach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 15 godz.

- Ćwiczenia – 9 godz.


Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 15 godz.

- Przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci eseju problemowego o objętości 15-20 stron, po ustaleniu tematu z prowadzącym – 30 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) oraz przygotowanie do egzaminu – 51 godz.


Łącznie: 120 godz. (4 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami socjologii i psychologii konfliktów społecznych. W pierwszej części wykładu uczestnicy zapoznają się z socjologicznymi koncepcjami konfliktu, w drugiej poznają psychologiczne mechanizmy powstawania i funkcjonowania konfliktów społecznych. Na zakończenie studenci zapoznają się z problemem stereotypów i uprzedzeń narodowych oraz kwestią rasizmu i seksizmu. Kwestie teoretyczne każdorazowo będą ukazywane na tle realnych zjawisk społecznych. Treści szczegółowe obejmują: pojęcie konfliktu społecznego i politycznego, geneza socjologicznych teorii konfliktu – Marks, Simmel, Weber, dialektyczna teoria konfliktu R. Dahrendorf, funkcjonalna teoria konfliktu L. Cosera, syntetyczna teoria konfliktu J. Turnera, neoweberowskie i neomarksistowskie teorie konfliktu, odmiany współczesnych konfliktów społecznych, wprowadzenie do psychologii konfliktów społecznych, psychologiczne mechanizmy konfliktów społecznych – spirala frustracji-agresji, teoria konfliktów nierozwiązywalnych Daniela Bar-Tala, dynamika konfliktów grupowych w świetle teorii konfliktu międzygrupowego Sherifa, dynamika konfliktów grupowych w świetle teorii tożsamości społecznej, poznawcze mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, stereotypy i uprzedzenia narodowe jako źródło konfliktów społecznych, rasizm jako źródło konfliktów społecznych, seksizm jako źródło konfliktów społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Turner, J.H., Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.

• Wnuk-Lipiński, E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Dahrendorf, R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.

• Konflikty współczesnego świata, t. 1, R. Borkowski (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2001.

• Konflikty współczesnego świata, t. 2, R. Borkowski (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2002.

• McCrea, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M., Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Oblicza konfliktów, R. Hiinz (red.), Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych, Gdańsk 2009.

• Oblicza konfliktów: zbiór analiz i studia przypadków, J.J. Piątek, R. Podgórzyńska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

• Podstawy psychologii polityki, K. Skarżyńska (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

• Sztumski, J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.