Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-1.1o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Borowiec
Prowadzący grup: Piotr Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posługuje się podstawowymi pojęciami socjologii i psychologii w zakresie interpretacji bezpieczeństwa narodowego


EK2: Analizuje podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa z punktu widzenia współczesnych koncepcji społeczeństwa (społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo sieci)


EK3: Wyjaśnia procesy bezpieczeństwa i jego zagrożeń w oparciu o teorie zmiany społecznej


EK4: Interpretuje procesy bezpieczeństwa z perspektywy typów osobowości politycznej


EK5: Wyjaśnia procesy i zagrożenia bezpieczeństwa z perspektywy dynamiki procesów grupowych, z uwzględnieniem teorii stereotypów i uprzedzeń


EK6: Zna socjologiczne i psychologiczne mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie egzaminu obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów oraz wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.


Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do punktacji.


Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, EK6: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, esej problemowy.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 18 godz.


Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 52 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z socjologicznymi i psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności rozumienia socjologicznych i psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw zachowań związanych z zapewnieniem, utrzymywaniem i przywracaniem bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Problematyka modułu wyrasta wprost z przekonania o istotności zjawisk psychospołecznych dla wykształcenia w zakresie bezpieczeństwa narodowego.

Wykłady obejmują następujące treści:

• Wprowadzanie do socjologii bezpieczeństwa, geneza i cechy naukowej refleksji nad społeczeństwem

• Podstawowe teorie zachowań społecznych

• Zmiana, postęp, rozwój i regres społeczny

• Społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo sieci i zagrożenie ontologiczne a bezpieczeństwo narodowe

• Wprowadzenie do psychologii bezpieczeństwa, geneza i cechy naukowej refleksji nad człowiekiem

• Podstawowe teorie osobowości w psychologii

• Odmiany osobowości politycznej a bezpieczeństwo narodowe – osobowość autorytarna i osobowość demokratyczna

• Psychologia władzy i przywództwa politycznego

• Dynamika procesów grupowych w świetle teorii psychologicznych

• Postawy i zachowania, uprzedzenia i stereotypy

• Konflikty społeczne w perspektywie socjologicznej i psychologicznej

• Psychologiczne aspekty i skutki zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

• Psychologiczne mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego

• Psychologia zbiorowości w sytuacjach ekstremalny

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Znak Kraków 2005.

• Psychologia polityczna, Sears, D., Huddy, L., Jervis, R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

• Skarżyńska, K., Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

• Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Barney, D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2008.

• Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.

• Brown, R., Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

• Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Cwalina, W., Falkowski, A., Marketing polityczny: perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

• Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2007.

• Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła, metody rozwiązywania, K. Skarżyńska, U. Jakubowska, J. Wasilewski (red.), Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2007.

• McCrea, C.N., Stangor, Ch., Hewstone, M., Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.

• Maciejewski J., Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

• Między przeszłością a przyszłością. Szkice z psychologii politycznej, K. Skarżyńska, U. Jakubowska (red.), Wydawnictwo IP PAN, Warszawa 2009.

• Nelson, D., Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Podstawy psychologii polityki, K. Skarżyńska (red.), Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.

• Przywództwo polityczne, T. Bodio (red.), „Studia Politologiczne”, nr 5, 2001.

• Stephan, W.G., Stephan, C.W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, A. Jasińska-Kania, M. Marody (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

• Turner H.J., Struktura teorii socjologicznej, PWN Warszawa 2012.

• Wojcieszke, B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.