Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System bezpieczeństwa RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-2.1o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: System bezpieczeństwa RP
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Nyzio, Dominik Sieklucki
Prowadzący grup: Arkadiusz Nyzio, Dominik Sieklucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: posiada wiedzę o systemie organów państwowych i ustroju współczesnej Polski [K_W02+++] [K_W03+] [K_W08+]

EK2: posiada poszerzoną wiedzę o zadaniach państwa w obszarze bezpieczeństwa publicznego i sposobach ich realizacji [K_W02+++] [K_W07+] [K_W08++]

EK3: posiada poszerzoną wiedzę o instytucjach i organach państwach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego [K_W02+++] [K_W07++] [K_W08+++]

EK4: potrafi prawidłowo identyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego Polski i łączyć je kompetencjami odpowiednich instytucji i organów państwa [K_U01+] [K_U02+++]

EK5: potrafi prawidłowo analizować i oceniać działania instytucji i organów państwa w obszarze bezpieczeństwa publicznego [K_U02+++] [K_U04+] [K_U07++] [K_U08++]

EK6: potrafi przygotowywać prezentację multimedialną dotyczącą problemów bezpieczeństwa społeczności lokalnych [K_U10+++]

EK7: zdobywa umiejętność współpracy w małym zespole [K_K02+++] [K_K03++] [K_K05+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1. Zaliczenie ćwiczeń, na które składa się:

- obecność na zajęciach

- udział w dyskusjach problemowych

- kolokwium z zadanej, obowiązkowej literatury

- przygotowanie projektu (analizy) wybranej, konkretnej jednostki samorządu terytorialnego obejmującego sposoby i formy prawne realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego, instytucji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i programów przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego. Projekt obejmuje również wykorzystanie narzędzi analizy z punktu widzenia efektywności podejmowanych działań w obszarze bezpieczeństwa.


2. Zaliczenie egzaminu:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- rozwiązanie testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK3: rozwiązanie testu egzaminacyjnego zawierającego pytania otwarte i zamknięte; kolokwium zaliczeniowe w trakcie ćwiczeń.

EK4: rozwiązanie testu egzaminacyjnego zawierającego pytania otwarte i zamknięte, kolokwium zaliczeniowe w trakcie ćwiczeń; udział w dyskusjach problemowych w trakcie ćwiczeń.

EK5: przygotowanie projektu w ramach ćwiczeń, udział w dyskusjach problemowych w trakcie ćwiczeń.

EK6: przygotowanie projektu w ramach ćwiczeń.

EK7: przygotowanie projektu w ramach ćwiczeń, przygotowanie sprawozdania w pracy w zespole.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 18 godzin

- Ćwiczenia – 9 godzin

Praca własna studenta:

- przygotowanie do egzaminu, w tym lektura obowiązkowych podręczników – 53 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura zalecanych podręczników 15 godzin

-przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego, w tym lektura obowiązkowych podręczników 20 godzin

- przygotowanie projektu w formie prezentacji w ramach ćwiczeń 35 godz.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z instytucjonalnymi, prawnymi i politycznymi wymiarami bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Treść modułu obejmuje zagadnienia związane z formułowaniem strategii bezpieczeństwa RP, organami państwa realizującymi zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego oraz formami prawnymi działań państwa w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Pełny opis:

Problematyka wykładów:

1. Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie państwa.

2. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce w ujęciu syntetycznym.

3. System organów państwowych w Polsce a zadania z obszaru ochrony bezpieczeństwa publicznego.

4. Wymiar strategiczny i systemowy bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

5. Ewolucja strategii bezpieczeństwa Polski po 1989 roku.

6. Strategie bezpieczeństwa narodowego w programach polskich partii politycznych.

7. Organy państwa o charakterze ogólnym – Prezydent RP, Rada Ministrów, MSW.

8. Siły zbrojne RP.

9. Służby specjalne (ABW, CBA, AW, SKW, SWW).

10. Służby policyjne (policja, żandarmeria wojskowa, straż graniczna, inspekcja transportu drogowego, służba więzienna)

11. Inne instytucje (straż pożarna, agencje ochrony mienia, służby ochrony lotnisk, SOK). .

12. Straże sektorowe oraz inspekcje.

13. Prawne formy i środki działania administracji publicznej w Polsce w obszarze ochrony bezpieczeństwa publicznego.

14. Problematyka zarządzania sprywatyzowaną częścią zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego – rola i znaczenie trzeciego sektora

15. Ochrona bezpieczeństwa publicznego w wybranych krajach europejskich i USA – wnioski i wskazówki dla Polski.

Problematyka ćwiczeń:

1. Samorząd terytorialny III RP – ogólna charakterystyka.

2. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego.

3. Zadania samorządu terytorialnego.

4. Kompetencje samorządu terytorialnego.

5. Polityka lokalna i regionalna w obszarze bezpieczeństwa.

6. Służby, inspekcje i straże na poziomie lokalnym.

7. Studium przypadku – analiza wybranej jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z Bukowski, T.Jędrzejewski, P.Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń, 2011

2. A.Misiuk, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego: zagadnienia prawno – ustrojowe, Warszawa, 2011

3. Z.Nowakowski, J.Rajchel, H.Szafran, R.Szafran, Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa, 2012

4. S.Pieprzny, Administracja bezpieczeństwa i porządku, Rzeszów, 2012

5. B.Szmulik, M.Paździor (red.), Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Warszawa, 2012

Literatura uzupełniająca:

1. M.Karpiuk (red.), Miejsce administracji publicznej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa, 2012

2. A.Misiuk, Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce – zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Szczytno, 2012

3. Z.Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa, 2011

4. S.Pieprzny, Policja – organizacja i funkcjonowanie, Warszawa, 2011

5. K.Rajchel (red.), Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno – organizacyjnych policji, Warszawa, 2009

6. E.Ura, Prawo administracyjne, Warszawa, 2012

7. E.Ura, S.Pieprzny (red.), Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.