Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajowy system zarządzania kryzysowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-2.2o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Krajowy system zarządzania kryzysowego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 9 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kosowski
Prowadzący grup: Bogdan Kosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi; rozpoznaje i identyfikuje relacje instytucjonalne i strukturalne między zarządzaniem kryzysowym a bezpieczeństwem narodowym RP[K_W08+++; K_W06++]

EK2: Ma specjalistyczną wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa oraz sposobów ich identyfikowania, zapobiegania i przeciwdziałania, w szczególności odnośnie do funkcjonowania krajowego systemu zarządzania kryzysowego w Polsce [K_W04++, K_W03++]

EK3: Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych problemów i zjawisk politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych w obszarze zarządzania kryzysowego w Polsce [K_U03++, K_U06++]

EK4: Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, pracować zespołowo i wykorzystywać umiejętność współdziałania organizacjach i instytucjach związanych z zagadnieniami zarządzania kryzysowego w Polsce [K_K02++, K_K06++]


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie odbywa się na podstawie:

• Kolokwium końcowego obejmującego całość treści merytorycznych modułu, na które składają się: treści przekazywane podczas wykładów, wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

• Udziału w dyskusji i aktywności podczas ćwiczeń przedmiotowych

• Wykonania zadań w ramach zajęć warsztatowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1-EK2: Kolokwium pisemne

EK2-EK4: ćwiczenia przedmiotowe, udział w dyskusji, wykonanie zadań o charakterze warsztatowym. Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Skrócony opis:

Treści zajęć obejmują następujące zagadnienia:

• Organizacja krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

• Rola i zadania a) organów zarządzania kryzysowego, b) organów opiniodawczo-doradczych właściwych w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, c) centrów zarządzania kryzysowego.

• Prawno-ustrojowe aspekty krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

• Krajowy plan zarządzania kryzysowego. Plany reagowania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej.

• Poziomy krajowego systemu zarządzania kryzysowego: lokalny /miejski, gminny, powiatowy/, wojewódzki, centralny.

• Organizacja i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego

• Metodyka procesu podejmowania decyzji przez organy zarządzania kryzysowego.

• Model organizacji powiadamiania i reagowania kryzysowego.

• Technologie i urządzenia wspomagające funkcjonowanie krajowego systemu zarządzania kryzysowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zmianami).

• K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. K. Krynojewski, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.

• Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Podstawy organizacyjno – prawne, red. A. Kurkiewicz, Warszawa 2009.

• Zarządzanie kryzysowe w Polsce, red. M. Jabłonowski, L. Smolak, Pułtusk 2007.

Literatura uzupełniająca:

• A. Misiuk, Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa 2008,

• J. Gryz, W. Kitler: System reagowania kryzysowego, Toruń 2007

• Wyzwania bezpieczeństwa cywilnego XXI wieku – inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Warszawa 2007

• R. Grocki, Zarządzanie kryzysowe, Warszawa, 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.