Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-2.3o Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa karnego w Polsce
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK8: Posiada informacje na temat podstawowych rozwiązań z zakresu polskiego prawa karnego materialnego i procesowego, przewidzianych w obowiązujących przepisach kodeksowych [K_W08+++]

EK9: Zna stypizowane w kodeksie karnym czyny zabronione wiążące się z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym [K_W07++] [K_W06+++]

EK10: Posiada wiedzę na temat organów działających w obszarze egzekwowania odpowiedzialności karnej [K_W02+++] [K_W08++]

EK11: Posiada wiedzę na temat zasad prawa karnego procesowego oraz procedur stosowanych w razie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej [K_W03+] [K_W07+++] [K_W08++]

EK12: Posiada wiadomości na temat instytucji prawa procesowego tworzących podstawy do współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania sprawców przestępstw [K_W04++]

EK13: Potrafi posługiwać się normami prawa karnego materialnego w celu przypisania odpowiedzialności karnej na podstawie typów czynów zabronionych związanych z bezpieczeństwem publicznym [K_U05++] [K_U06+]

Wymagania wstępne:

Brak.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest złożenie egzaminu złożonego z części testowej (test jednokrotnego wyboru) i z części opisowej (pytania otwarte dotyczące wybranych instytucji prawa karnego materialnego i procesowego).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK8-EK12: egzamin, pytania testowe zamknięte oraz pytania opisowe

EK13: egzamin, pytania opisowe

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody problemowe – metody aktywizujące – metoda przypadków


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk.

Pełny opis:

Tematyka wykładu będzie obejmowała podstawowe zagadnienia prawa karnego materialnego i niektóre elementy prawa karnego procesowego. Zostaną omówione następujące zagadnienia: podstawowe wiadomości o ustawie karnej; prawo karne intertemporalne; terytorialny zakres zastosowania ustaw karnych; pojęcie przestępstwa i typy czynów zabronionych pod groźbą kary; struktura przestępstwa (formy stadialne przestępstwa: zamiar, przygotowanie, usiłowanie, dokonanie; formy zjawiskowe przestępstwa: sprawstwo pojedyncze, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające); niesprawcze formy współdziałania (podżeganie i pomocnictwo); kontratypy (obrona konieczna, stan wyższej konieczności); kary i środki karne (m.in. pozbawienie praw publicznych, zakaz wstępu na imprezę masową, podanie wyroku do publicznej wiadomości); recydywa; środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary; warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności); środki zabezpieczające; przedawnienie i zatarcie skazania; charakterystyka wybranych typów czynów zabronionych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, uregulowanych w części szczególnej kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; przestępstwa przeciwko obronności; przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu; przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego; przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu); podstawowe pojęcia z zakresu postępowania karnego; wybrane zasady procesu; środki przymusu (tymczasowe aresztowanie, list żelazny); instytucja świadka koronnego; ekstradycja; europejski nakaz aresztowania; współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Literatura:

A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Znak, Kraków 2010.

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, LexisNexis, Warszawa 2009.

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.