Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-30 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prowadzący grup: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Ma wiedzę o różnych rodzajach struktur i więzi społecznych oraz międzyludzkich, a także ich zagrożeń wybranych aspektów bezpieczeństwa wynikających z działalności ruchów świeckich i religijnych w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Ma pogłębioną wiedzę na temat zagrożenia wypływające ze zmian i zaburzeń tych relacji z innymi instytucjami społecznymi i publicznymi [K_W03++], [K_W04+], [K_W06++]


EK2: Identyfikuje relacje i struktury międzykulturowe na płaszczyźnie bezpieczeństwa oraz określa wzorce kulturowe i ich relacje z innymi determinantami bezpieczeństwa. Potrafi zidentyfikować zakres działalności grup i organizacji nieformalnych, działających zgodnie z literą prawa, ale zaburzających podstawowe więzi społeczne lub też otwarcie łamiących prawo i wymagających szybkiego działania w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego [K_W06+++], [K_U5+]


EK3: Umie wykorzystać posiadaną wiedzę oraz dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk (głównie zagrożeń) społecznych, politycznych i kulturowych inspirowanych działalnością organizacji i subkultur młodzieżowych [K_U01++], [K_U2++], [K_U6+++]


EK4: Potrafi diagnozować, właściwie oceniać i prognozować procesy oraz zjawiska związane z powstawaniem nowych i istnieniem starych organizacji oraz ruchów nieformalnych (których rzeczywista działalność zagraża bezpieczeństwu publicznemu), a także subkultur w zakresie bezpieczeństwa; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów w zakresie bezpieczeństwa. Jest przygotowany do podjęcia dyskusji na tematy trudne z zachowaniem zasad etycznych, jest otwarty na poglądy innych, a także potrafi wejść w polemikę z osobami prezentującymi odmienna argumentację [K_U06+++]


EK6: Potrafi doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w świetle dostępnych informacji, obserwowanych zjawisk i na podstawie nowych sytuacji [K_K07+]

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie przygotowanego eseju problemowego, który jest warunkiem zaliczenia przedmiotu oraz uczestnictwa i aktywności w zajęciach, które decyduje o wysokości oceny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ek1, EK2,EK3, EK4, EK5, EK6:

- Ocena przygotowania studenta do zajęć na podstawie dyskusji merytorycznej związanej z zadanym tematem przygotowanym w oparciu o materiały tematyczne

- Ocena aktywności polegającej na przedstawieniu znajomości problematyki, umiejętności stawiania tez, polemizowania z innymi studentami, prognozowania oraz formułowania wniosków na ćwiczeniach (punktowana każdorazowo).

- Ocena eseju problemowego


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prelekcja

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Esej i dyskusja pod kierunkiem prowadzącego

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium - 18 godz.

Praca własna studenta:

Samodzielne studiowanie podręczników obowiązkowych do dyskusji na wykładzie - 42 godz.

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 30 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Bezpieczeństwo narodowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką istniejących w Polsce i na świecie organizacji, grup, ruchów społecznych oraz subkultur. Istotnie będzie ukazanie celowości ich istnienia, charakteru działalności, trwałości oraz wpływu, jaki wywierają na społeczeństwo.

● główne nurty religijne, ich wpływ na powstawanie ruchów religijnych oraz sekt;

● polityczne aspekty powstawania subkultur i nowych ruchów religijnych;

● zjawisko sekt – założenia teoretyczne, sposób ich propagowania, problem atrakcyjności sekt i zagrożenia wynikające z ich działalności;

● kościoły czy sekty? – funkcjonowanie najważniejszych organizacji religijnych o charakterze międzynarodowym (np. Kościół Scjentologiczny, Najwyższa Prawda) a potencjalne zagrożenia z tym związane;

● działalność sekt i ruchów religijnych w Polsce;

● geneza powstania subkultur –zjawisko współczesne czy wielowiekowa ewolucja dyktowana potrzebami zrzeszania się w węższym gronie osób o specyficznych upodobaniach, przekonaniach, potrzebach przekraczania granic;

● zapoznanie się najważniejszymi istniejącymi subkulturami i ich charakterystyka;

● stare subkultury i kwestia ich kontynuowanie w czasach obecnych;

● subkultury a zachowania patologiczne;

● młodzież a dorośli w subkulturach i ruchach religijnych – zagadnienie trwałości oddziaływania psychologicznego i społecznego przez podkultury oraz organizacje;

● organizacje i ruchy ideologiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne państwa

● ateizm jako zjawisko (a)religijne czy (sub)kulturowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

● Occhiogrosso P., Sekty, religie, wyznania, Warszawa 1999

● Fillaire B., Sekty, Katowice 1999

● ABC o sektach, red. M. Gajewski, Kraków 1999

● Romańczuk – Grącka M., Kryminologiczne aspekty sekt destrukcyjnych, Olsztyn 2008

● Paleczny T., Kontestacja: formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997

● Tokarski S., Orient i subkultury, Warszawa 1996

● Muggleton D., Wewnątrz subkultury – ponowoczesne znaczenie stylu, Kraków 2004

● Bąk T., Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

● M. Introvigne, Powrót magii, Kraków 2005

● Nowe ruchy religijne – wybrane problemy, red. Z. Stachowski, Warszawa 2000

● Sekty jako zagrożenia i wyzwanie dla XXI w., red. D. Grzesiak-Witek, P. Witek, KUL, Stalowa Wola 2010

● Gender w kulturze popularnej, red. M. Radkiewicz, Kraków 2003

● Prejs B., Subkultury młodzieżowe: bunt nie przemija, Katowice 2010

● Wybrane zagadnienia problematyki niedostosowania społecznego, red. A. Woroniecka-Borowska, R. Dobrzeniecki, Płock 2010

● Kultura grup mniejszościowych i marginalnych, red. Leon Dyczewski, Lublin 2005

● S. Przybyliński, Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej , Kraków 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.