Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-BZM-32 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów II stopnia, niestacjonarne (bezpieczeństwo narodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Małgorzata Kiwior-Filo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: poszerza wiedzę na temat zagrożeń dotyczących człowieka i instytucji w obszarze bezpieczeństwa narodowego

EK2: rozwija umiejętności językowe poznając różne formy niedemokratycznych naruszeń bezpieczeństwa

EK3: Potrafi swobodnie poruszać się w różnych obszarach bezpieczeństwa, analizować je i wydawać na ten temat sądy

EK4: Umie zdiagnozować problemy bezpieczeństwa , wydać opinię na temat jego zagrożeń i znaleźć potencjalne rozwiązanie problemu

Wymagania wstępne:

EK1-EK4: egzamin pisemny, pytania otwarte i zamknięte.

Forma i warunki zaliczenia:

Do zaliczenia modułu należy zdać egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykład, 18 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie literatury – 42 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

bezpieczeństwo narodowe, rok 2

Skrócony opis:

Nowe demokracje z nieustabilizowanym systemem państwa i władzy; brak zrozumienia dla granic wolności słowa i granic krytyki; deficyt kultury prawnej związany z brakiem tradycji państwa prawa; pojmowanie zasad państwa prawa czysto deklaratoryjnie; notoryczne eksperymentowanie w modelach edukacji prawniczej; destabilizacja demokracji przez tendencje anarchistyczne; destabilizacja demokracji przez tendencje neoautorytarne i neototalitarne; nieustabilizowany system bezpieczeństwa socjalnego; brak systemu wyłaniania elit intelektualnych; formalnie elitarny system szkolnictwa; tendencje do łączenia metafizyki z polityką; deficyt tradycji i doświadczeń w organizacji życia zbiorowego; tendencje do mitologizowania i fetyszyzowania historii; tendencje ksenofobiczne; nieumiejętność pojmowania racji stanu państwa

Literatura:

W. Kozub – Ciembroniewicz, Doktryna i system Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Kraków 2011; M. Bankowicz, W. Kozub – Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2006; M. Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999; R. Wonicki, Spór o demokratyczne państwo prawa. Teoria Jürgena Habermasa wobec liberalnej i socjalnej wizji państwa, Warszawa 2007; Totalitaryzmy XX wieku. Idee – instytucje – interpretacje, red. W. Kozub - Ciembroniewicz, H. Kowalska - Stus, B. Szlachta, M. Kiwior-Filo, Kraków 2011, R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX wieku, Warszawa 2002, J. Baszkiewicz, Władza, Ossolineum 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.