Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska scena polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-14 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polska scena polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Citkowska-Kimla
Prowadzący grup: Anna Citkowska-Kimla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: zna i potrafi zastosować do bieżących problemów politycznych podstawowe pojęcia z zakresu nauk o polityce oraz teorię do praktyki (K_WO2++) (K_ U01+++) (K_ U02+++) (K_ U06++)

EK2: potrafi określić podstawowe instytucje polityczne, ich sposób funkcjonowania, porównać z ich odpowiednikami w Europie i świecie (K-WO3+) (K_U04++) (K_ U09+++)

EK3: umie wskazać społeczne aspekty polityki (K_WO5+++)

EK4: umie dotrzeć do sedna zagadnień politycznych, wskazać ich powinowactwo z działaniami ekonomicznymi (K_WO6++) (K_U14+++)

EK5: potrafi pisemnie wyrazić własną opinię (K_ U10+++) (K_ U11++)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Standardowa ocena przygotowywanych prac pisemnych. Końcowa ocena to średnia: za aktywność oraz średnia ocen z prac pisemnych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EF 1-5: cotygodniowe prace pisemne, dyskusja na zajęciach, standardowa skala ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - pogadanka

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody problemowe - wykład problemowyBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

30 h wykładów

Praca własna studenta:

- obserwacja polskiej sceny politycznej 20 h

- przygotowywanie komentarzy do wydarzeń z polskiej sceny politycznej 40 h

Łącznie: 90 h – 3 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych w Polsce. Poruszane będą zagadnienia dotyczące instytucji państwa, obejmujących politykę wewnętrzną i międzynarodową. Oprócz teoretycz-nego aspektu działania tych mechanizmów, prowadzona będzie analiza praktycznego ich funkcjonowa-nia. Wśród bieżącej problematyki znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: problem lustracji na tle porów-nawczym z innymi państwami, polityka pracy, polityka publiczna, zdrowie publiczne, polityka bezpie-czeństwa, ogólnie rzecz ujmując problemy współczesnego państwa polskiego

Pełny opis:

Zajęcia obejmują analizę bieżących problemów politycznych w Polsce. Poruszane będą zagadnienia dotyczące instytucji państwa, obejmujących politykę wewnętrzną i międzynarodową. Oprócz teoretycz-nego aspektu działania tych mechanizmów, prowadzona będzie analiza praktycznego ich funkcjonowa-nia. Wśród bieżącej problematyki znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: problem lustracji na tle porów-nawczym z innymi państwami, polityka pracy, polityka publiczna, zdrowie publiczne, polityka bezpie-czeństwa, ogólnie rzecz ujmując problemy współczesnego państwa polskiego

Literatura:

Literatura: A.K. Piasecki, Wybory parlamentarne, samorządowe, prezydenckie 1989-2002, Zielona Góra 2003; Wybory parlamentarne 2005, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2006; Polski system partyjny, M.Migalski, W.Wojtasik, M.Mazur, Warszawa 2006; Partie i koalicje polityczne III RP, pod red. K.A.Paszkiewicza, Wrocław 2000; W. Wiatrak, Dekada zmian 1980-1989, Częstochowa 2004; A. Opaliń-ska, Lustracja w Polsce i Niemczech, Wrocław 2005; Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2001; Polska polityka europejska, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.