Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Think tanki w Polsce i na świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-164-dop Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Think tanki w Polsce i na świecie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Doradztwo Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: Beata Kosowska-Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: Zna pojęcie oraz typologie think tanków [K_W11+]

EK 2: Rozumie różnice pomiędzy think tankami oraz innymi organizacjami i grupami lobbingowymi [K_W03+]

EK 3: Analizuje miejsce i rolę think tanków w systemie społeczno-politycznym [K_U03++]

EK 4: Wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną do zaprezentowania wybranego think tanku [K_U08+] [K_U09++] [K_U10+]

EK 5: Identyfikuje nachylenie ideologiczne think tanków [K_K02++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie konwersatorium składa się:

1) Aktywność podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach na bazie przeczytanych tekstów, argumentowanie swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po zajęciach)

2) Przygotowanie i przedstawienie prezentacji poświęconej wybranemu think tankowi


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK5: ocenianie ciągłe na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, zabierania głosu w dyskusjach

EK4, EK 5: przygotowanie oraz przedstawienie prezentacji na temat wybranego think tanku.

Przy ocenie prezentacji brana będzie pod uwagę: umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, pozyskiwania i analizowania informacji, a także umiejętność formułowania własnych opinii.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – metoda tekstu przewodniego

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) – 15 godz.

- zbieranie materiałów oraz lektura publikacji potrzebnych do przygotowania prezentacji – 11 godz.

-przygotowanie prezentacji– 4 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z funkcjonowaniem think tanków, zarówno w Polsce jak i w innych państwach, a w szczególności w USA, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także w Unii Europejskiej. Zajęcia składają się z dwóch części, z których pierwsza stanowić będzie teoretyczne wprowadzenie, a druga poświęcona zostanie praktyce funkcjonowania wybranych think tanków jako organizacji specyficznego typu.

W pierwszej części słuchacze zaznajomieni zostaną z definicjami, funkcjami i typologiami think tanków, a także etapami ich rozwoju (trzy generacje) oraz metodologią ustalania ich rankingów i sposobami szkolenia pracowników. Przedmiotem prowadzonych dyskusji będzie miejsce i rola think tanków w systemie społeczno-politycznym oraz ich relacje z innymi elementami systemu, między innymi partiami politycznymi, grupami lobbingowymi oraz środkami masowego przekazu. Studenci zapoznani zostaną z funkcjonowaniem think tanków w wybranych państwach, a także w Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na strukturę polskiego sektora think tanków. Przedmiotem analizy będzie również miejsce think tanków w polskim systemie prawnym oraz politycznym; podejmowane rodzaje aktywności i źródła finansowania.

W części drugiej omawiane będą wybrane think tanki działające w różnych obszarach (polityka, w tym polityka zagraniczna; ekonomia; bezpieczeństwo etc.). Program przewiduje spotkania z przedstawicielami krakowskich think tanków (np. Ośrodek Myśli Politycznej, Instytut Studiów Strategicznych, Instytut Kościuszki). Ponadto uczestnicy kursu przedstawiać będą opracowane przez siebie prezentacje poświęcone wybranym think tankom. Wybór prezentowanych organizacji zostanie dostosowany do zainteresowań uczestników kursu. Prezentacje będą przygotowywane na podstawie dostępnych opracowań, materiałów ze stron internetowych oraz danych uzyskanych od pracowników organizacji. Powinny w szczególności obejmować krótki rys historyczny, obszar i zakres działania organizacji, rodzaje aktywności, prowadzone programy, źródła finansowania, współpracę z ekspertami zewnętrznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa

– T. Bąkowski, J. H. Szlachetko (red.), Zagadnienie think tanków w ujęciu interdyscyplinarnym, Gdańsk 2012.

– T. Kaczmarek, Kto kieruje globalizacją? Think tanki – kuźnie nowych idei, Warszawa 2011.

– P. Kowal, „Błąd krymski”. Wpływ prognoz think tanków i innych podmiotów na decyzje polityków, [w:] W. Ziętara (red.), Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Lublin 2017.

– J. H. Szlachetko, K. Mularski, Przegląd form prawnych organizacji typu think tank. Analiza dogmatycznoprawna, [w:] W. Ziętara (red.), Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Lublin 2017.

– P. Zbieranek, Polski model organizacji typu think tank, Warszawa 2011;

– W. Ziętara, Europejskie fundacje polityczne. Wymiar prawny i finansowy oraz struktura sieciowa, [w:] W. Ziętara (red.), Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Lublin 2017.

– W. Ziętara, Niemieckie fundacje polityczne. Geneza, finanse i struktury [w:] W. Ziętara (red.), Think tanki i fundacje polityczne. Wybrane problemy, Lublin 2017.

– W. Ziętara, Think tanks. Na przykładzie Polski i USA, Lublin 2010.

Literatura uzupełniająca

– D. E. Abelson, Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, Ithaca-Montreal-Kingston, London 2002.

– S. Boucher, B. Hobbs, Europe and its think tanks: a promise to be fulfilled, „Studies and Research” 2004, nr 35, Notre Europe, http://www.eng.notre-europe.eu/13-Search-result.htm?keyword=&theme=&type=&dates=6 (28.12.2013).

– W. Gagatek, S. van Hecke, Towards Policy-Seeking Europarties? The Development of European Political Foundations, EUI Working Papers, RSCAS 2011/58, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19156/RSCAS_2011_58.pdf (1.09.2012).

– M. Lahrant, S. Boucher, Think Tanks in Europe and US:

Converging or Diverging? , Notre Europe, January 2005

http://www.eng.notre-europe.eu/011-590-Think-Tanks-in-Europe-and-the-US-Converging-or-Diverging.html, (28.12.2013).

– M. Sus, Doradztwo w polityce zagranicznej Polski i Niemiec: inspiracje dla Polski na przykładzie wybranych ośrodków eksperckich, Wrocław 2011.

– M. Waszak, Fundacje polityczne w Niemczech. Wybrane zagadnienia. Warszwa 2010;

– W. Ziętara, Najbardziej wpływowe think tanks w USA, „Teka Kom. Politol. i Stos. Międzynar.” – OL PAN, 2009, nr 4, s. 77–99.

– W. Ziętara, Istota think tanks, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Lublin 2009, vol. XVI, nr 1, sectio K.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.