Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wizje porządku społecznego współczesnego świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-18 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wizje porządku społecznego współczesnego świata
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Małgorzata Kiwior-Filo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o koncepcjach ideowych kreowania porządku społecznego i jego instytucji, zna najważniejsze koncepcje ideologiczne, ich uwarunkowania i wpływ na kształt życia politycznego[K_W05 ++] [K_W04 +++], [K_K08]

EK2: Potrafi analizować i porównywać rożne koncepcje w perspektywie historycznej [K_W04 ++], [ K_U13 +++]

EK3: Wskazuje różnicę między różnymi ideologicznymi koncepcjami porządku społecznego, państwa, prawa, ekonomii i władzy politycznej [K_W08 +], [K_W06 +] [K_U01 +++]

EK4: Potrafi interpretować zjawiska społeczno – polityczne [K_W05 ++], [K_U01 +++]

EK5: Rozumie znaczenie porządku społecznego w życiu politycznym tak zbiorowości jak i jednostki [K_W05 ++], [K_W07 +] [K_K07++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się

- na podstawie kolokwium zaliczeniowego lub

- na podstawie indywidualnego projektu, przygotowanego pod kierunkiem koordynatora modułu, w oparciu o wiedzę teoretyczną przekazaną podczas wykładu, uzyskaną na podstawie samodzielnego studiowania i wzbogaconą o indywidualne badania naukowe.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5 Kolokwium zaliczeniowe: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, pytania wyboru. Przygotowanie eseju problemowego, dającego możliwość zarówno wykazania nabytych umiejętności, jak i ich poszerzenia.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego, opracowanie projektu – 20 godz.

-Samodzielne studiowanie podręczników -10 godz.


Łącznie: 60 godz. (3 pkt. ECTS)Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zaliczenie modułu odbywa się

- na podstawie kolokwium zaliczeniowego lub

- na podstawie indywidualnego projektu, przygotowanego pod kierunkiem koordynatora modułu, w oparciu o wiedzę teoretyczną przekazaną podczas wykładu, uzyskaną na podstawie samodzielnego studiowania i wzbogaconą o indywidualne badania naukowe.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 1

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów politologii I roku z najważniejszymi trendami i problemami współczesnego człowieka, jego roli i funkcji społecznych w zmieniającej się rzeczywistości.

Pełny opis:

Ukazanie różnych idei i wizji kształtowania ładu społecznego, zarówno religijnych (chrześcijaństwo, islam, hinduizm, judaizm) jak i prawno – politycznych (tradycjonalistycznych, liberalnych, populistycznych, anarchistycznych). Przedmiotem refleksji są także niektóre zagrożenia związane z nowoczesnością (fundamentalizmy, ekstremizmy religijne). Wykład obejmuje także prezentację wizji ładu społecznego w ujęciu m. innymi populistycznym, postmodernistycznym, komunitariańskim, libertariańskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie PWN Warszawa 2007,

Literatura uzupełniająca:

S. Ossowski, Koncepcje ładu społecznego i typy przewidywań [w:] O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2005; E. Goffman, relacje w przestrzeni publicznej, PWN 2011, Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Ch. Grefe, Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004; F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1997; K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 1992, A. Domosławski, Świat nie na sprzedaż – rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002; M. Marczewska – Rytko, Populizm. Teoria i praktyka polityczna, Lublin 1992, S. Bruce, Fundamentalizm, Warszawa 2006, P. Śpiewak (red), Komunitarianie, Warszawa 2004; D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.