Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesna myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-23 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesna myśl polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kiwior-Filo
Prowadzący grup: Małgorzata Kiwior-Filo, Anna Szklarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę o najważniejszych kierunkach współczesnej myśli politycznej i jej ewolucji [K_W01 +] [K_W04 +++], [K_U12+]

EK2: Potrafi analizować i porównywać rożne nurty myśli politycznej w perspektywie historycznej[K_W04 +++], [K_U13 +++]

EK3: Wskazuje różnicę między różnymi ideologicznymi koncepcjami państwa, prawa, ekonomii i władzy politycznej [K_W08 +], [K_W06 +] [K_U01 ++]

EK4: Zna najważniejsze koncepcje ideologiczne, ich uwarunkowania i wpływ na kształt życia politycznego[K_W02 ++]

EK5: Zna relacje między najważniejszymi nurtami politycznymi i ich oddziaływaniu na zmiany instytucji politycznych [K_W03 +],

EK6: Potrafi interpretować zjawiska społeczno – polityczne na gruncie doktrynalnym [K_W05 ++], [K_U01 ++]

EK7: Rozumie znaczenie idei w życiu politycznym tak zbiorowości jak i jednostki [K_W05 ++], [K_W07 +]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych i lektur.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz eseju problemowego), równych, co do punktacji.

Czas trwania egzaminu: 2 godz. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące całość treści merytorycznych na podstawie:

a) kolokwium końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na zajęciach w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK5, Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte; Kolokwium zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte. Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach.

EK6, EK7: Egzamin: esej problemowy; Ocena aktywności na ćwiczeniach, udział w dyskusjach, punktowany każdorazowo.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- Metody podające – opis

- Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

- Metody podające – prezentacja multimedialna

- Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

- Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

- Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

- Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 20 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 15 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 35 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów politologii II roku z najważniejszymi doktrynami i nurtami współczesnej myśli politycznej.

Pełny opis:

Treści wykładów oraz ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

- Liberalizm w tradycji klasycznej: główne idee, założenia doktrynalne, myśliciele; liberalizm konserwatywny, liberalizm społeczny, neoliberalizm, libertarianizm.

- Współczesna myśl konserwatywna - geneza, twórcy, nurty, ewolucja doktryny; neokonserwatyzm; nurty podkreślające wartość wspólnoty – współczesny komunitaryzm.

- Źródła ideowe, kierunki i przedstawiciele myśli lewicowej; socjalizm, komunizm, socjaldemokracja, „Nowa Lewica”.

- Nauczanie społeczne Kościoła,

- Totalitaryzmy XX wieku – geneza, istota, komparatystyka

- Anarchizm – założenia i nurty: anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm, anarchokomunizm, anarchosyndykalizm, anrchokapitalizm.

- Myśl polityczna wobec takich wyzwań współczesności: jak globalizacja, regionalizacja, integracja, transformacje ustrojowe.

- Nowe kierunki: feminizm, ekologizm

- Postmodernizm

- Koncepcja Zachodu we współczesnej myśli politycznej

- Wybrane zagadnienia ideologiczne państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Doktryny polityczne XIX i XX wieku red. K. Chojnicka, W. Kozub – Ciembroniewicz, Kraków 2000; Heywood, Ideologie polityczne. Wprowadzenie PWN Warszawa 2007,

Literatura uzupełniająca: Idee i ideologie we współczesnym świecie, PWN Warszawa 2008; M. Król, Historia myśli politycznej od Macchiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001, M. Bankowicz, W. Kozub – Ciembroniewicz, Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2007, W. Osiatyński, Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański, Warszawa 1984; J. Gray, Liberalizm, Kraków – Warszawa 1994; A. Wielomski, Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007; S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2001; Komunitarianie. Wybór tekstów, Wybór i wstęp P. Śpiewak, Warszawa 2004; D. Boaz, Libertarianizm, Poznań 2005; I. Kristol, The Neoconservative Persuasion: Selected Essays, 1942-2009, Basic Books, 2011; M. Walzer, The Communitarian Critique of Liberalism, "Political Theory", Vol. 18, No. 1. (Feb., 1990).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.