Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-32 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ceglarska, Katarzyna du Vall
Prowadzący grup: Anna Ceglarska, Katarzyna du Vall
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1 rozumie zasady wyodrębniania dóbr intelektualnych z innych przedmiotów własności[K_W08 ++, K_W10 +++]

EK2 posiada wiedzę o prawach majątkowych i osobistych przysługujących uprawnionemu w zakresie własności intelektualnej jak również o ich ochronie[K_W08 ++, K_W 10 +++]

EK3 posiada podstawową wiedzę z zakresu dozwolonego użytku [K_W08 ++, K_W 10 +++]

EK4 prawidłowo interpretuje przepisy prawne i umie wyciągnąć z nich prawidłowe wnioski w zakresie posługiwania się własnością intelektualną we współczesnym świecie [K_U01 +]

EK5 potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce uczestnicząc w życiu publicznym w zakresie zgodnego z prawem postępowania z dobrami niematerialnymi [K_U01 +, K_K06 ++]

EK6 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów dotyczących własności intelektualnej związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach [K_U 08++, K_K04+, K_K06 ++]

EK7 Posiada umiejętność prawidłowego przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim z wykorzystaniem wiedzy z zakresu własności intelektualnej [K_U10+++]

EK8 Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej oraz co grozi w razie nie przestrzegania reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej, potrafi aktywnie uczestniczyć w społeczności realizując cele społeczne, czy polityczne z poszanowaniem praw innych osób do własności intelektualnej [K_K01+, K_K03+, K_K04+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych / kazusów (łącznie 18 punktów). Zaliczenie: od 10 punktów. Czas: 45 minut. Dopuszczalne jest korzystanie z tekstów aktów prawnych.


Uwaga! Aktywny udział w zajęciach dają możliwość uzyskania do 3 dodatkowych punktów wliczanych do oceny końcowej.


Zasady oceniania:

18-17 - 5.0

16-15 - +4

14-13 - 4

12-11 - +3

10 - 3

0-9 - 2

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny.


Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie aktów normatywnych, podręczników – 20 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 40 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 2

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest problem, w jaki sposób prowadzić pracę naukową, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej.

- czym jest nauka i praca naukowa?

- stopnie i tytuły naukowe

- specyfika badań prowadzonych na gruncie nauk społecznych na przykładzie nauk prawnych i politycznych

- ograniczenia swobody działalności naukowej

- czym jest własność intelektualna?

- zarys prawa autorskiego (utwór, dozwolony użytek chronionych utworów, plagiat)

- zarys prawa własności przemysłowej

Literatura:

Z. Stachowicz, "Metodyka pisania prac kwalifikacyjnych – licencjackich, magisterskich i podyplomowych”, Warszawa 2000

U. Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008

J. Barta (red.), "Prawo autorskie", System Prawa Prywatnego, Tom 13, 2017

M. du Vall, "Prawo patentowe" (red. naukowy E. Traple), Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017

R. Markiewicz, "Ilustrowane prawo autorskie", Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2018

Akty prawne (wybrane przepisy):

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r.)

- ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r.)

- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Inne dokumenty:

- Akademicki Kodeks Wartości przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.

- Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do

spraw etyki w nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej

Akademii Nauk w dniu 1 grudnia 2016 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.