Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy polityki międzynarodowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-35 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy polityki międzynarodowej
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Stawowy-Kawka, Rafał Woźnica
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: analizuje zjawiska i procesów w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych [K_W02 ++, K_W03+, K_U05+]

EK 2: potrafi wyselekcjonować ważne wydarzenia lub procesy i ich odniesienia do całokształtu współczesnych stosunków międzynarodowych [K_U01++]

EK 3: analizuje przyczyny i interpretuje przebieg konkretnych procesów i zjawisk kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych z zakresu współczesnej polityki międzynarodowej [K_U01+++, K_K02+, K_U09+]

EK 4: nabywa umiejętność prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów [K_U011++, K-K02+]

Wymagania wstępne:

---------------

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu następuje na podstawie:

- aktywności podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusji oraz argumentowania swojego stanowiska. Aktywność jest punktowana każdorazowo podczas zajęć

- wystąpienia z przygotowanym referatem dotyczącym wybranego problemu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 3, EK 4 – aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach

EK1, EK 2, EK 3, EK 4 – prezentacja przygotowanego referatu poruszającego wybrany problem polityki międzynarodowej

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące:

- prezentacja referatu

- dyskusja dydaktyczna (związana z prezentowanym podczas zajęć referatem)

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium – 30 godzin


Praca własna studenta:

- przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 20 godz.

- przygotowanie wystąpienia na wybrany temat – 10 godz.


Łącznie 60 godzin (2 pkt ECTS)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Elementy teorii stosunków międzynarodowych: Główne modele: realizm, pluralizm (idealizm, liberalizm), strukturalizm. Teorie eksplanacyjne: behawioryzm, wizje postbehawioralne. Główne metody badawcze; Globalizacja – zagrożenie czy ratunek dla współczesnego świata; Współczesny terroryzm polityczny i religijny; Konflikty etniczne na Bałkanach; Współczesna Rosja – stabilny partner czy odradzające się imperium?; Problem cypryjski – historia, przyczyny, aktorzy, próby rozwiązania konfliktu; Państwa upadłe i ich wpływ na stosunki międzynarodowe; Współpraca między państwami grupy BRIC; Ideologizacja polityki zagranicznej (na podst. wybranych państw); Religia i polityka na Bliskim Wschodzie; Rola misji wojskowych, stabilizacyjnych i pokojowych we współczesnym świecie; Problemy bezpieczeństwa energetycznego; Wzrost znaczenia ChRL i wpływ na stosunki międzynarodowe w regionie Pacyfiku

Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Cziomer. L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Kraków 2001.

Najnowsza historia świata, red. Artur Patek, Jan Rydel, Janusz Józef Węc, t. I-IV, Kraków 2008

Literatura uzupełniająca:

Wybrana literatura przedmiotu wyszczególniona w spisie lektur z zakresu historii powszechnej XX wieku do wglądu w Bibliotece INPiSM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.