Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Informacja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-38 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Informacja publiczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK1 Student będzie posiadał wiedzę o podstawowych normach prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej. Będzie wiedział jakie działania ma podjąć w sytuacji odmowy dostępu do informacji. [K_W08+++, K_ K07+++, K_W03+]

EK2 Studenci powinni umieć dotrzeć do informacji znajdującej się w podmiotach zobowiązanych do jej udostępnienia oraz powinni znać ograniczenia, jakie związane są z udostępnianiem informacji. [K_ U08+++, K_ U07+++]

EK3 Student będzie umiał w praktyce rozwiązać podstawowe problemy związane z dostępem do informacji. Będzie umiał w praktyce wystąpić do określonej instytucji z wnioskiem o udostępnienie informacji, jak również będzie umiał odwołać się w razie odmowy dostępu do informacji. [K_ U08+++, K_ U01+++]

EK4 Student będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w strukturach społecznych. Będzie wiedział, że każdemu przysługuje prawo do informacji, a obowiązkiem członków różnych organizacji publicznych, czy też niekiedy prywatnych jest jej udostępnienie. [K_K01+++, K_ K04++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa (ponad połowa wymagana, 1 nieobecność dopuszczalna bez konsekwencji, reszta usprawiedliwiona i odrobiona; więcej niż 50% nieobecności - student nie dopuszczony do zaliczenia).

2. Zaliczenie projektu.

3. Zaliczenie kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. EK1, EK4 - obecność - sprawdzana każdorazowo na zajęciach; ponad połowa wymagana do zaliczenia,

2. EK2, EK3 - projekt - skala ocen standardowa.

3. EK1, EK2, EK3 - kolokwium testowe, 50% + 1 prawidłowych odpowiedzi na ocenę pozytywną.


Odpowiednia obecność, pozytywne oceny z warunków 2 i 3 są podstawą do obliczenia oceny końcowej. Sensowna aktywność na zajęciach jest uwzględniana w ocenie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie aktów normatywnych, podręczników – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów, projektów – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacją prawną poświęconą dostępowi do informacji publicznej (ustawą).

Przedmiotem zajęć będą także ograniczenia związane z udostępnianiem takiej informacji (informacje niejawne, tajemnice zawodowe, tajemnica przedsiębiorstwa, prywatność, dane osobowe).

Ponadto poruszona zostanie kwestia mediów publicznych i ich zadań w dostarczaniu informacji o sprawach publicznych i udostępniania czasu antenowego uprawnionym organom.

Studenci zrealizują projekty dotyczące udostępniania informacji przez obowiązane instytucje lub roli mediów publicznych w dostępie uprawnionych organów do anteny nadawcy publicznego w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacją prawną poświęconą dostępowi do informacji publicznej (ustawą) oraz rozporządzeniem PR i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, jak również aktów i uchwał z nimi związanych. W trakcie zajęć analizowana będzie definicja informacji publicznej oraz wskazane zostaną podmioty, na których ciąży obowiązek jej udostępnienia. Zostaną również przeanalizowane sposoby udostępniania informacji publicznej (w tym funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej).

Przedmiotem zajęć będą także ograniczenia związane z udostępnianiem takiej informacji.

Ponadto poruszona zostanie kwestia mediów publicznych i ich zadań w dostarczaniu informacji o sprawach publicznych i udostępniania czasu antenowego uprawnionym organom. Dla przykładu zostanie dokonane porównanie obowiązujących w Polsce i Wielkiej Brytanii. rozwiązań dotyczących udostępniania anten telewizyjnych partiom politycznym.

Studenci zrealizują projekty dotyczące udostępniania informacji przez obowiązane instytucje lub roli mediów publicznych w dostępie uprawnionych organów do anteny nadawcy publicznego w Polsce. Tematy zostaną uzgodnione z prowadzącym i będą uzasadnione efektami kształcenia.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dziennik Urzędowy UE L 145/43).

3. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1992 r. Nr 26, poz. 185).

4. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

5. Zarządzenie nr 3 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Sejmu.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361)

8. Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. (Dziennik Urzędowy UE 2005/C 289/06).

9. I. Dobosz, „Dziennikarskie prawo do informacji” [w:] „Prawo mediów", red. J. Barta, R. Markiewicz,i A. Matlak, Warszawa 2008

10. T. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej”, Warszawa 2006

11. M. Polok, „Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej”, Warszawa 2006.

12. J. Żurawski, "Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Politeja nr 9(39)/2015

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

EK1 Student będzie posiadał wiedzę o podstawowych normach prawnych dotyczących dostępu do informacji publicznej. Będzie wiedział jakie działania ma podjąć w sytuacji odmowy dostępu do informacji. [K_W08+++, K_ K07+++, K_W03+]

EK2 Studenci powinni umieć dotrzeć do informacji znajdującej się w podmiotach zobowiązanych do jej udostępnienia oraz powinni znać ograniczenia, jakie związane są z udostępnianiem informacji. [K_ U08+++, K_ U07+++]

EK3 Student będzie umiał w praktyce rozwiązać podstawowe problemy związane z dostępem do informacji. Będzie umiał w praktyce wystąpić do określonej instytucji z wnioskiem o udostępnienie informacji, jak również będzie umiał odwołać się w razie odmowy dostępu do informacji. [K_ U08+++, K_ U01+++]

EK4 Student będzie przygotowany do aktywnego uczestnictwa w strukturach społecznych. Będzie wiedział, że każdemu przysługuje prawo do informacji, a obowiązkiem członków różnych organizacji publicznych, czy też niekiedy prywatnych jest jej udostępnienie. [K_K01+++, K_ K04++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa (ponad połowa wymagana, 1 nieobecność dopuszczalna bez konsekwencji, reszta usprawiedliwiona i odrobiona; więcej niż 50% nieobecności - student nie dopuszczony do zaliczenia).

2. Zaliczenie projektu.

3. Zaliczenie kolokwium.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. EK1, EK4 - obecność - sprawdzana każdorazowo na zajęciach; ponad połowa wymagana do zaliczenia,

2. EK2, EK3 - projekt - skala ocen standardowa.

3. EK1, EK2, EK3 - kolokwium testowe, 50% + 1 prawidłowych odpowiedzi na ocenę pozytywną.


Odpowiednia obecność, pozytywne oceny z warunków 2 i 3 są podstawą do obliczenia oceny końcowej. Sensowna aktywność na zajęciach jest uwzględniana w ocenie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Samodzielne studiowanie aktów normatywnych, podręczników – 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwiów, projektów – 30 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacją prawną poświęconą dostępowi do informacji publicznej (ustawą).

Przedmiotem zajęć będą także ograniczenia związane z udostępnianiem takiej informacji (informacje niejawne, tajemnice zawodowe, tajemnica przedsiębiorstwa, prywatność, dane osobowe).

Ponadto poruszona zostanie kwestia mediów publicznych i ich zadań w dostarczaniu informacji o sprawach publicznych i udostępniania czasu antenowego uprawnionym organom.

Studenci zrealizują projekty dotyczące udostępniania informacji przez obowiązane instytucje lub roli mediów publicznych w dostępie uprawnionych organów do anteny nadawcy publicznego w Polsce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z regulacją prawną poświęconą dostępowi do informacji publicznej (ustawą) oraz rozporządzeniem PR i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, jak również aktów i uchwał z nimi związanych. W trakcie zajęć analizowana będzie definicja informacji publicznej oraz wskazane zostaną podmioty, na których ciąży obowiązek jej udostępnienia. Zostaną również przeanalizowane sposoby udostępniania informacji publicznej (w tym funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej).

Przedmiotem zajęć będą także ograniczenia związane z udostępnianiem takiej informacji.

Ponadto poruszona zostanie kwestia mediów publicznych i ich zadań w dostarczaniu informacji o sprawach publicznych i udostępniania czasu antenowego uprawnionym organom. Dla przykładu zostanie dokonane porównanie obowiązujących w Polsce i Wielkiej Brytanii. rozwiązań dotyczących udostępniania anten telewizyjnych partiom politycznym.

Studenci zrealizują projekty dotyczące udostępniania informacji przez obowiązane instytucje lub roli mediów publicznych w dostępie uprawnionych organów do anteny nadawcy publicznego w Polsce. Tematy zostaną uzgodnione z prowadzącym i będą uzasadnione efektami kształcenia.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dziennik Urzędowy UE L 145/43).

3. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1992 r. Nr 26, poz. 185).

4. Zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

5. Zarządzenie nr 3 Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Sejmu.

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361)

8. Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Decyzja Prezydium z dnia 28 listopada 2001 r. (Dziennik Urzędowy UE 2005/C 289/06).

9. I. Dobosz, „Dziennikarskie prawo do informacji” [w:] „Prawo mediów", red. J. Barta, R. Markiewicz,i A. Matlak, Warszawa 2008

10. T. Aleksandrowicz, „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej”, Warszawa 2006

11. M. Polok, „Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej”, Warszawa 2006.

12. J. Żurawski, "Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Politeja nr 9(39)/2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.