Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Partie i systemy partyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-45 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Partie i systemy partyjne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: Marta Cimke, Beata Kosowska-Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna różne podejścia teoretyczne w badaniach nad partiami oraz koncepcje ich genezy [K_W02++]

EK2: Wskazuje relacje pomiędzy partiami a społeczeństwem

i państwem oraz zmiany zachodzące w tym zakresie [K_W03++]

EK3: Zna modele organizacyjne oraz funkcje partii [K_W02+] [K_W03++] [K_W11++]

EK4: Rozumie ewolucję założeń ideowo-programowych poszczególnych rodzin partii [K_W04++]

EK5: Wskazuje relacje pomiędzy systemem partyjnym oraz systemem wyborczym i politycznym [K_W03+] [K_W11+]

EK6: Posługuje się teoretycznymi koncepcjami oraz terminologią z teorii partii przy omawianiu systemów partyjnych poszczególnych państw [K_U02++] [K_U06++]

EK7: Analizuje programy partii, przepisy prawne regulujące ich działanie oraz statuty [K_U13+++] [K_U07+]

EK8: Jest przygotowany do działalności w partiach politycznych oraz innych organizacjach politycznych i społecznych [K_K01+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo. Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń.

1) Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie:

- obecności i aktywnego udziału w zajęciach w postaci referowania przeczytanych tekstów, analizowania programów i statutów partii, brania udziału w dyskusjach (oceniane na bieżąco)

- zaliczenia kolokwium obejmującego treści omawiane na ćwiczeniach.

2) Egzamin obejmujący całość treści modułu kształcenia, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów

- treści omawiane podczas ćwiczeń

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania literatury obowiązkowej

Egzamin ma charakter pisemny.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: Egzamin pisemny – pytania opisowe

EK4, EK5, EK6: Egzamin pisemny – pytania opisowe, kolokwium na ćwiczeniach, ocena aktywności na ćwiczeniach, udziału w dyskusjach (każdorazowo punktowane)

EK7, EK8: ocena aktywności na ćwiczeniach, udziału w dyskusjach, argumentowania swojego stanowiska

Do oceny stosuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny, opis

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody problemowe - wykład problemowy

Ćwiczenia:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

– Wykład – 30 godz.

– Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

– Przygotowywanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych – 30 godz.

– Przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych na ćwiczenia – 15 godz.

– Samodzielne studiowanie podręczników obowiązujących do egzaminu – 15 godz.

– Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z instytucjami partii politycznych i systemu partyjnego. Omówione zostaną podstawowe pojęcia oraz teorie dotyczące genezy oraz funkcjonowania partii politycznych. Analizowane będzie miejsce partii w systemie politycznym, jak również relacje jakie zachodzą pomiędzy partiami. Teoria zilustrowana zostanie omówieniem wybranych systemów partyjnych. W trakcie wykładu położony będzie nacisk na zapoznanie studentów z terminologią, która jest przydatna do charakterystyki partii i systemów partyjnych.

Pełny opis:

Szczegółowy katalog obejmuje następujące zagadnienia:

1. Różne podejścia w definiowania i w badaniach nad partiami politycznymi;

2. Koncepcje genezy partii politycznych (M. Webera; M. Duvergera; J. LaPalombary i M. Weinera)

3. Koncepcja podziałów socjopolitycznych S.M. Lipseta i S. Rokkana;

4. Ewolucja modelu organizacyjnego partii polit. (partia kadrowa, partia masowa, partia wyborcza, partia kartel);

5. Funkcje partii politycznych – pojęcie funkcji, charakterystyka funkcji partii politycznych;

6. Wybrane typologie partii politycznych (kryterium struktury organizacyjnej, funkcjonalne, ideologiczne);

7. Charakterystyka rodzin partii politycznych wyodrębnionych w oparciu o kryterium ideowo-programowe (komunistyczne, socjaldemokratyczne, ekologiczne, chadeckie, liberalne, konserwatywne, ultraprawicowe);

8. Prawna i socjologiczna instytucjonalizacja partii politycznych;

9. Konstytucyjne regulacje działalności partii politycznych ze szczególnym uwzględnieniem konstytucji III RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawodawstwo dotyczące partii politycznych ze szczególnym uwzględnieniem III RP (ustawa z 28 lipca 1990, ustawa z 27 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami);

10. Analiza programów i statutów wybranych partii;

11. Systemy partyjne – pojęcie, klasyfikacja partii w oparciu o kryterium funkcji spełnianej w systemie partyjnym, wybrane typologie systemów partyjnych (M. Duverger, J. Blondel, G. Sartori);

12. System partyjny a system polityczny, koncepcja „rządów partii” oraz typy rządów partii;

13. System wyborczy a system partyjny;

14. Teorie koalicji, tworzenie i utrzymanie koalicji gabinetowych;

15. Charakterystyka wybranych systemów partyjnych (Polska, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy);

16. Międzynarodowa i ponadnarodowa integracja partii politycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

– Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997;

– A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009;

– R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002;

– B. Kosowska-Gąstoł (red.), Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, Kraków 2010;

– B. Kosowska-Gąstoł, Europejskie partie polityczne jako organizacje wielopoziomowe. Rozwój, struktury, funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

– K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na świecie, Warszawa 2010;

– W. Sokół, M. Żmigrodzki (red.), Współczesne partie i systemy partyjne, Lublin 2003;

– Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997

– Programy i statuty polskich partii parlamentarnych

Literatura uzupełniająca:

– A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1998;

– M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006;

– M. Chmaj (red.), Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008;

– Encyklopedia politologii, tom 3, Partie i systemy partyjne, A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Kraków 1999;

– M. Grzybowski, A. Zięba (red.), Współczesne systemy partyjne wybranych państw europejskich, Kraków 1996

– K. Kowalczyk (red.), Partie i system partyjny III RP, Toruń 2011;

– M. Kubat, Teoria opozycji politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010;

– A. Ławniczak, Finansowanie partii politycznych, Warszawa 2001;

– K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne Europy Środkowej po 1989 roku, Kraków 1999;

– K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na poziomie regionu, Kraków 2012;

– M. Sobolewski, Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego, Warszawa 1974;

– M. Wincławska (red.), Partie polityczne w początkach XXI wieku. Problemy rozwoju, organizacji i funkcjonowania, Toruń 2013.

– K. A. Wojtaszczyk, Partie polityczne w państwie demokratycznym, Warszawa 1998;

– A. Zięba (red.), Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Kraków 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.