Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-46 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Bujwid-Kurek
Prowadzący grup: Ewa Bujwid-Kurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

EK1 = definiuje podstawowe podejścia badawcze właściwe dla polityki społecznej K_W02[++], K_W12[++],

EK2 = rozumie sposoby funkcjonowania oraz zmiany zachodzące w instytucjach właściwych dla polityk szczegółowych w polityce społecznej zarówno w kraju jak i w obszarze europejskiej K_W03[+], K_W13[+]

EK3= zna relacje między zjawiskami ekonomicznymi a społecznymi, które generują kwestie polityki społecznej K_W06[+],

EK4 = wskazuje na te instytucje społeczno-polityczne w polityce społecznej, które cechują się przedsiębiorczością K_W11[++],

Umiejętności:

EK5= posługuje się podstawową wiedzą teoretyczną w wyjaśnianiu zachowań jednostki i społeczeństwa w zaspakajaniu ptrzebK_U02[++], K_U06[++], K_07 [+++]

EK6 = analizuje działalność państwa i organizacji trzeciego sektora w realizacji funkcji polityki społecznejK_U03[+], K_U04[++],

Kompetencje społeczne:

EK7 = współdziała w grupie biorąc udział w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych z wybranego zagadnienia K_K07[++]

EK8 = współdziała z innymi szanując odmienne poglądy i opinie, rozstrzyga pojawiające się dylematy co umożliwia prezentację i dyskusje na tematy związane z wybranymi politykami szczegółowymi polityki społecznej K_K01[++], K_K03[++], K_K04[++],

EK9 = identyfikuje się z tymi, którzy ustawicznie poszerzają wiedzę z zakresu polityki społecznej K_K08[++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Moduł kończy się egzaminem na ocenę.

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:

- forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane przez studenta pytania, każde z pytań oceniane oddzielne ich suma dzielona przez 3 daje ocenę końcową.

- forma ustna = dla studentów spełniających następujące kryteria:

- aktywny udział w dyskusjach podczas wykładów prowadzonych w formie konwersatoryjnej (10 punkt.)

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punkt.)

- ocena z konspektu złożonego przed egzaminem (na ostatnim wykładzie 10 punkt.)

Egzamin ustny = losowanie trzech pytań i udzielenie na tylko dwa z nich poprawnej odpowiedzi (50 punkt.)

Czas trwania egzaminu pisemnego 60 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego 15 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Moduł kończy się egzaminem na ocenę.

Egzamin obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na co składa się:

- forma pisemna = udzielona odpowiedź na trzy indywidualnie wylosowane przez studenta pytania, każde z pytań oceniane oddzielne ich suma dzielona przez 3 daje ocenę końcową.

- forma ustna = dla studentów spełniających następujące kryteria:

- aktywny udział w dyskusjach podczas wykładów prowadzonych w formie konwersatoryjnej (10 punkt.)

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat wcześniej obowiązkowo skonsultowany z wykładowcą (30 punkt.)

- ocena z konspektu złożonego przed egzaminem (na ostatnim wykładzie 10 punkt.)

Egzamin ustny = losowanie trzech pytań i udzielenie na tylko dwa z nich poprawnej odpowiedzi (50 punkt.)

Czas trwania egzaminu pisemnego 60 minut.

Czas trwania egzaminu ustnego 15 minut.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody podające – wykład informacyjny

Metody problemowe – klasyczny wykład problemowy

Metody problemowe – wykład konwersatoryjny

Metody problemowe – dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe = 30 w tym:

30 godz. wykład

Godziny bezkontaktowe (indywidualna praca studenta) = 60 godz.

w tym:

Przygotowanie do udziału w dyskusji podczas prowadzonej w czasie wykładów w formie metody problemowej – wykładu konwersatoryjnego = 10 godz.

Przygotowanie prezentacji (15 minut) = 20

Przygotowanie do egzaminu = 30 godz.

Łącznie = 90 godz. tj. 3 punktów ECTS


Skrócony opis:

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z polityki społecznej.

Pełny opis:

Za główny cel przyjmuje się zapoznanie studentów z istotą wybranych zagadnień z polityki społecznej.

1.Polityka społeczna – uwagi wprowadzające do przedmiotu, siatka pojęciowa (2 godz.)

2.Przedmiot, podmiot i dyscypliny polityki społecznej (2 godz.)

3.Historia polityki społecznej (2 godz.)

4.Polityka społeczna w aspekcie doktrynalnym (2 godz.)

5.Polityka społeczna w zapisie wybranych aktów prawa międzynarodowego i krajowego (2 godz.)

6.Polityka rodzinna w Polsce i w wybranych państwach europejskich (2 godz.)

7.Polityka mieszkaniowa w Polsce i w wybranych państwach europejskich (2 godz.)

8.Polityka edukacyjna w Polsce i w wybranych państwach europejskich (2 godz.)

9.Polityka zdrowotna w Polsce i wybranych państwach europejskich (2 godz.)

10.Patologie społeczne – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie (2 godz.)

11Zjawisko bezrobocia w Polsce i w wybranych państwach europejskich – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie (2 godz.)

12.Trzeci sektor w polityce społecznej w Polsce i w wybranych państwach europejskich (2 godz.)

13. Zjawisko korupcji – przyczyny, skutki i przeciwdziałanie (2 godz.)

14.Dyskryminacja a równouprawnienie (2 godz.)

15.Konwergencja polityki społecznej i jej skutki (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.G. Firlit – Fesnak, M. Szylko – Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007.

2.M.Hill, Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Warszawa 2010.

3.A. Kurzynowski, Polityka społeczna, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

1.K. Głębicka, Europejska przestrzeń socjalna. Zarys problematyki, Warszawa 2006.

2.K. Głębicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001.

Miesięcznik „Polityka społeczna” (bieżące numery)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.