Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa i wolności obywatelskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-47 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Prawa i wolności obywatelskie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Dariusz Stolicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz procesach zmian poszczególnych instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym [K_W03+++]


EK2 Posiada wiedzę o normach politycznych i prawnych [K_W08+]


EK3 Potrafi opisywać i wyjaśniać rolę organizacji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym [K_ U03++]


EK4 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych [K_ U07++]


EK5 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach [K_ U08++]


EK6 Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_ K02++]


EK7 Jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych [K_ K04++]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie zbiorczej oceny uwzględniającej: obecności, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocenę z pisemnego zaliczenia na zakończenie zajęć (każdy z elementów stanowi równą część składową końcowej oceny).


Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (4 pytania otwarte, 60 minut) obejmującego całość materiału przedstawionego na wykładach oraz z literatury obowiązkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK2 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK3 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK4 – analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka;


EK5 - analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka; praca na konkretnych przykładach zaczerpniętych z praktyki organów państwowych;


EK6 – dyskusje i debaty podczas ćwiczeń;


EK7 - analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka; praca na konkretnych przykładach zaczerpniętych z praktyki organów państwowych; dyskusje i debaty podczas ćwiczeń.Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca na ćwiczeniach.

Bilans punktów ECTS:

Wykład 30 godz.;

Ćwiczenia – 30 godz.;

Przygotowanie do egzaminu z uwzględnieniem literatury obowiązkowej – 30 godz.;

Przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia końcowego – 30 godz.;

Przygotowanie referatu – 15 godz.


W sumie 135 godz. - 5 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Program wykładu obejmuje m.in. przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu praw i wolności człowieka oraz przedstawienie oraz analizę funkcjonowania najważniejszych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących na świecie tj. uniwersalnego (ONZ), europejskiego (Rady Europy, UE oraz OBWE), amerykańskiego oraz pozostałych systemów regionalnych tj. afrykańskiego oraz arabskiego. Natomiast przedmiotem ćwiczeń, jest dogłębna analiza rozumienia i przestrzegania poszczególnych praw i wolności. Student uzyskuje umiejętność przewidywania konsekwencji działań, które mogą prowadzić do naruszenia praw człowieka (np. tworząc projekt ustawy łatwiej o wskazanie treści, które potencjalnie mogą być niezgodne z konstytucją lub międzynarodowymi umowami dot. praw człowieka).

1. Przedstawienie dziejów koncepcji praw człowieka. 2. Analiza norm prawa pozytywnego, regulującego prawa człowieka i podstawowe wolności w prawie wewnętrznym, deklaracjach i umowach międzynarodowych, przyjętych przez narody cywilizowane. 3. Prawa osobiste i polityczne a prawa socjalne - prawa indywidualne a prawa grupowe - dotyczące każdego bądź tylko obywateli. 4. Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego procesu, do ubiegania się o azyl. 5. Zakaz tortur i inne międzynarodowe standardy, odnoszące się do postępowania funkcjonariuszy porządku prawa. 6. Procedury ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym (Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie, Komisja i Trybunał Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu). 7. Przestępstwa przeciwko prawom człowieka w prawie międzynarodowym (ludobójstwo, tortury i pozaprawne kary śmierci, rasizm, niewolnictwo, totalistyczne reżimy polityczne, naruszanie suwerenności narodowej). 8. Granice praw i wolności. 9. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Koba, W. Wacławczyk, „Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009;

red. M. Chmaj, „Wolności i prawa w konstytucji RP”, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

W. Osiatyński, „Prawa człowieka i ich granice”, Kraków 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Jakubiak
Prowadzący grup: Łukasz Jakubiak, Dariusz Stolicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1 Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania oraz procesach zmian poszczególnych instytucji politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym [K_W03+++]


EK2 Posiada wiedzę o normach politycznych i prawnych [K_W08+]


EK3 Potrafi opisywać i wyjaśniać rolę organizacji społeczno-politycznych w wymiarze polskim, europejskim i globalnym [K_ U03++]


EK4 Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych [K_ U07++]


EK5 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania problemów związanych z pracą w różnych instytucjach publicznych, organizacjach i przedsiębiorstwach [K_ U08++]


EK6 Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_ K02++]


EK7 Jest przygotowany do rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym w organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych [K_ K04++]

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie zbiorczej oceny uwzględniającej: obecności, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach oraz ocenę z pisemnego zaliczenia na zakończenie zajęć (każdy z elementów stanowi równą część składową końcowej oceny).


Zaliczenie wykładów odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (4 pytania otwarte, 60 minut) obejmującego całość materiału przedstawionego na wykładach oraz z literatury obowiązkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK2 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK3 – wykład oraz literatura obowiązkowa;


EK4 – analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka;


EK5 - analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka; praca na konkretnych przykładach zaczerpniętych z praktyki organów państwowych;


EK6 – dyskusje i debaty podczas ćwiczeń;


EK7 - analiza materiałów źródłowych podczas ćwiczeń oraz rozwiązywanie przykładowych zagadnień i sporów z zakresu praw człowieka; praca na konkretnych przykładach zaczerpniętych z praktyki organów państwowych; dyskusje i debaty podczas ćwiczeń.Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca na ćwiczeniach.

Bilans punktów ECTS:

Wykład 30 godz.;

Ćwiczenia – 30 godz.;

Przygotowanie do egzaminu z uwzględnieniem literatury obowiązkowej – 30 godz.;

Przygotowanie do ćwiczeń i zaliczenia końcowego – 30 godz.;

Przygotowanie referatu – 15 godz.


W sumie 135 godz. - 5 pkt ECTS

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Program wykładu obejmuje m.in. przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu praw i wolności człowieka oraz przedstawienie oraz analizę funkcjonowania najważniejszych systemów ochrony praw człowieka funkcjonujących na świecie tj. uniwersalnego (ONZ), europejskiego (Rady Europy, UE oraz OBWE), amerykańskiego oraz pozostałych systemów regionalnych tj. afrykańskiego oraz arabskiego. Natomiast przedmiotem ćwiczeń, jest dogłębna analiza rozumienia i przestrzegania poszczególnych praw i wolności. Student uzyskuje umiejętność przewidywania konsekwencji działań, które mogą prowadzić do naruszenia praw człowieka (np. tworząc projekt ustawy łatwiej o wskazanie treści, które potencjalnie mogą być niezgodne z konstytucją lub międzynarodowymi umowami dot. praw człowieka).

1. Przedstawienie dziejów koncepcji praw człowieka. 2. Analiza norm prawa pozytywnego, regulującego prawa człowieka i podstawowe wolności w prawie wewnętrznym, deklaracjach i umowach międzynarodowych, przyjętych przez narody cywilizowane. 3. Prawa osobiste i polityczne a prawa socjalne - prawa indywidualne a prawa grupowe - dotyczące każdego bądź tylko obywateli. 4. Prawo do bezpieczeństwa osobistego i do wolności oraz prawo do uczciwego procesu, do ubiegania się o azyl. 5. Zakaz tortur i inne międzynarodowe standardy, odnoszące się do postępowania funkcjonariuszy porządku prawa. 6. Procedury ochrony praw człowieka w prawie międzynarodowym (Komitet Praw Człowieka ONZ w Genewie, Komisja i Trybunał Praw Człowieka Rady Europy w Strasburgu). 7. Przestępstwa przeciwko prawom człowieka w prawie międzynarodowym (ludobójstwo, tortury i pozaprawne kary śmierci, rasizm, niewolnictwo, totalistyczne reżimy polityczne, naruszanie suwerenności narodowej). 8. Granice praw i wolności. 9. Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

L. Koba, W. Wacławczyk, „Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy”, Warszawa 2009;

red. M. Chmaj, „Wolności i prawa w konstytucji RP”, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

W. Osiatyński, „Prawa człowieka i ich granice”, Kraków 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.