Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-48 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Marketing polityczny
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu. Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza

w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych, a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Efekty kształcenia:

EK 1: student ma wiedzę o cechach systemu medialnego Polski, jako forum debaty publicznej, przez wszystkim w czasie kampanii wyborczych [K_W03 +, K_W09 ++].

EK 2: student posiada wiedzę o podstawowych technikach promocji politycznej [K_W09 +]

EK 3: student zna podstawowe koncepcje teoretyczne opisujące i wyjaśniające zachowania wyborcze obywateli [K_W12 +]

EK 4: student potrafi przeprowadzić podstawową analizę przebiegu procesów komunikowania wybiorczego, wraz z jego uwarunkowaniami [K_W10++, K_U10 +, K_U14 +++]

EK 5: student potrafi komentować zachowania wyborcze i analizować ich znaczenie na poziomie podstawowym, oceniając marketingowe strategie wyborcze [K_ U10 +, K_ U11 ++, K_K01 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwium pisemnego.

2. Przedstawienie do oceny artykułu naukowego z wybranej problematyki dotyczącej marketingu politycznego.

3. Zaprezentowanie na zajęciach przygotowanego wystąpienia wyborczego i zadawanych analiz.

4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.


Szczegóły dotyczące warunków oraz trybu zaliczania przedmiotu omawiane są przez obu prowadzących na pierwszych zajęciach. Do zaliczenia drugiej części ćwiczeń, prowadzonej przez dr Macieja Miżejewskiego, obowiązują:

1. Przygotowanie na piśmie i wygłoszenie na zajęciach wystąpienia wyborczego.

2. Prezentacja artykułu naukowego dotyczącego wybranej przez studenta problematyki z dziedziny marketingu politycznego (objętość: 0,5 arkusza wydawniczego), po uprzednim przedstawieniu na dyżurze abstraktu artykułu wraz z bibliografią, celem zatwierdzenia ich do realizacji.


Wystąpienia wyborcze oraz prezentacje artykułów odbywają się wyłącznie na zajęciach, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez prowadzącego ćwiczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3 – kolokwium zaliczeniowe, pisemne

EK 4 – ocena artykułu naukowego

EK 5 – ocena wystąpienia publicznego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie się do ćwiczeń – lektura tekstów obowiązkowych, wykonanie zadanych analiz – 15 godz.

- przygotowanie się do kolokwium z literatury dodatkowej– 10 godz.

- przygotowanie artykułu naukowego – 20 godz.

- przygotowanie ustnej autoprezentacji – 10 godz.

Łącznie: 85 godz. (3pkt. ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu . Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych , a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu. Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych, a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Omówienie głównych cech systemu medialnego państwa jako forum debaty publicznej, posłuży do ukazania roli mediów w kreowaniu wizerunku polityków oraz ich ustawowych obowiązków w czasie kampanii wyborczych. W tym kontekście zostaną omówione konstytucyjne gwarancje wolności słowa oraz prawne gwarancje dostępu do mediów naczelnych organów państwa i partii politycznych.

Zajęcia podzielone zostaną na następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do marketingu politycznego – podstawowe pojęcia.

2. Historia marketingu politycznego.

3. Zachowania wyborcze – podstawowe koncepcje – cz. 1.

4. Zachowania wyborcze – podstawowe koncepcje – cz. 2.

5. Etapy marketingowej kampanii wyborczej: fazy badań, planowania i implementacji – omówienie ogólne.

6. Faza planowania: strategia, jej budowa i koncepcje strategii w marketingu politycznym.

7. Telewizyjna reklama polityczna – typy reklam, ich prezentacja i omówienie.

8. System medialny państwa jako forum debaty publicznej i przestrzeń realizacji marketingu politycznego.

9. Media publiczne w Polsce a marketing polityczny.

10. Autoprezentacja jako podstawowe narzędzie polityka w kampanii wyborczej.

11. Autoprezentacja: ćwiczenia praktyczne – cz. 1.

12. Autoprezentacja: ćwiczenia praktyczne – cz. 2.

13. Autoprezentacja – podsumowanie, dyskusja.

+ zajęcia poświęcone na kolokwia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Karol Zajdłowski, Marketing produktu politycznego, Warszawa 2017

2. Maciej Miżejewski, Zasada równych szans (par condicio), a mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku, Kraków 2019

3. Agnieszka Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990- 2000) Poznań 2004

4. Marek Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa 2002

5. Wojciech Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000

6. N. Maliszewski, Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008

7. Mariusz. Kolczyński, Janusz. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2000

Dodatkowa

1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji RP (w:) Prawo mediów pod red. Janusza Barty,

Marka Markiewicza i Andrzeja Matlaka. Warszawa 2005

2. A. Jabłoński, B. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław 2000

3. W. Mazurkiewicz, Jak wrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze. Warszawa 1998

4. J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków 2010

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Żurawski
Prowadzący grup: Jakub Żurawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu. Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza

w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych, a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Efekty kształcenia:

EK 1: student ma wiedzę o cechach systemu medialnego Polski, jako forum debaty publicznej, przez wszystkim w czasie kampanii wyborczych [K_W03 +, K_W09 ++].

EK 2: student posiada wiedzę o podstawowych technikach promocji politycznej [K_W09 +]

EK 3: student zna podstawowe koncepcje teoretyczne opisujące i wyjaśniające zachowania wyborcze obywateli [K_W12 +]

EK 4: student potrafi przeprowadzić podstawową analizę przebiegu procesów komunikowania wybiorczego, wraz z jego uwarunkowaniami [K_W10++, K_U10 +, K_U14 +++]

EK 5: student potrafi komentować zachowania wyborcze i analizować ich znaczenie na poziomie podstawowym, oceniając marketingowe strategie wyborcze [K_ U10 +, K_ U11 ++, K_K01 ++]

Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

1. Zaliczenie kolokwium pisemnego.

2. Przedstawienie do oceny artykułu naukowego z wybranej problematyki dotyczącej marketingu politycznego.

3. Zaprezentowanie na zajęciach przygotowanego wystąpienia wyborczego i zadawanych analiz.

4. Możliwe inne metody sprawdzenia nabycia wiedzy - krótkie kolokwia pisemne lub ustne (szczególnie w przypadkach nieprzygotowania na zajęcia z tekstem przewodnim).


Warunki dopuszczenia do zaliczenia: obecność na minimum połowie zajęć; usprawiedliwienie i odpracowanie nieobecności (jeśli więcej niż 1). Niezależnie od nieobecności student musi wykonać wszystkie zalecone zadania. Odpracowywanie nieobecności polega na przestudiowaniu dodatkowych tekstów przewodnich lub na dodatkowych zadaniach pisemnych.


Szczegóły dotyczące warunków oraz trybu zaliczania przedmiotu omawiane są przez obu prowadzących na pierwszych zajęciach. Do zaliczenia drugiej części ćwiczeń, prowadzonej przez dr Macieja Miżejewskiego, obowiązują:

1. Przygotowanie na piśmie i wygłoszenie na zajęciach wystąpienia wyborczego.

2. Prezentacja artykułu naukowego dotyczącego wybranej przez studenta problematyki z dziedziny marketingu politycznego (objętość: 0,5 arkusza wydawniczego), po uprzednim przedstawieniu na dyżurze abstraktu artykułu wraz z bibliografią, celem zatwierdzenia ich do realizacji.


Wystąpienia wyborcze oraz prezentacje artykułów odbywają się wyłącznie na zajęciach, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez prowadzącego ćwiczenia.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1, EK 2, EK 3 – kolokwium zaliczeniowe, pisemne

EK 4 – ocena artykułu naukowego

EK 5 – ocena wystąpienia publicznego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie się do ćwiczeń – lektura tekstów obowiązkowych, wykonanie zadanych analiz – 15 godz.

- przygotowanie się do kolokwium z literatury dodatkowej– 10 godz.

- przygotowanie artykułu naukowego – 20 godz.

- przygotowanie ustnej autoprezentacji – 10 godz.

Łącznie: 85 godz. (3pkt. ECTS)

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu . Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych , a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych technik kampanii wyborczych i omówienie najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu. Przedmiotem analizy będą m.in. marketingowe strategie wyborcze, zwłaszcza w kampaniach prezydenckich i parlamentarnych, a także techniki promocji politycznej, w zależności od typu kampanii.

Omówienie głównych cech systemu medialnego państwa jako forum debaty publicznej, posłuży do ukazania roli mediów w kreowaniu wizerunku polityków oraz ich ustawowych obowiązków w czasie kampanii wyborczych. W tym kontekście zostaną omówione konstytucyjne gwarancje wolności słowa oraz prawne gwarancje dostępu do mediów naczelnych organów państwa i partii politycznych.

Zajęcia podzielone zostaną na następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do marketingu politycznego – podstawowe pojęcia.

2. Historia marketingu politycznego.

3. Zachowania wyborcze – podstawowe koncepcje – cz. 1.

4. Zachowania wyborcze – podstawowe koncepcje – cz. 2.

5. Etapy marketingowej kampanii wyborczej: fazy badań, planowania i implementacji – omówienie ogólne.

6. Faza planowania: strategia, jej budowa i koncepcje strategii w marketingu politycznym.

7. Telewizyjna reklama polityczna – typy reklam, ich prezentacja i omówienie.

8. System medialny państwa jako forum debaty publicznej i przestrzeń realizacji marketingu politycznego.

9. Media publiczne w Polsce a marketing polityczny.

10. Autoprezentacja jako podstawowe narzędzie polityka w kampanii wyborczej.

11. Autoprezentacja: ćwiczenia praktyczne – cz. 1.

12. Autoprezentacja: ćwiczenia praktyczne – cz. 2.

13. Autoprezentacja – podsumowanie, dyskusja.

+ zajęcia poświęcone na kolokwia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Karol Zajdłowski, Marketing produktu politycznego, Warszawa 2017

2. Maciej Miżejewski, Zasada równych szans (par condicio), a mediatyzacja kampanii parlamentarnej we Włoszech w 2018 roku, Kraków 2019

3. Agnieszka Stępińska, Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990- 2000) Poznań 2004

4. Marek Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze kampanii wyborczych w USA i w Polsce. Warszawa 2002

5. Wojciech Cwalina, Telewizyjna reklama polityczna, Lublin 2000

6. N. Maliszewski, Jak zaprogramować wyborcę?, Warszawa 2008

7. Mariusz. Kolczyński, Janusz. Sztumski, Marketing polityczny, Katowice 2000

Dodatkowa

1. Regulacja problematyki środków społecznego przekazu w Konstytucji RP (w:) Prawo mediów pod red. Janusza Barty,

Marka Markiewicza i Andrzeja Matlaka. Warszawa 2005

2. A. Jabłoński, B. Sobkowiak, Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław 2000

3. W. Mazurkiewicz, Jak wrywać wybory, czyli kampanie i socjotechniki wyborcze. Warszawa 1998

4. J. Żurawski, Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej, Kraków 2010

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.