Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka i demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-49 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Statystyka i demografia
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Chwiej
Prowadzący grup: Edyta Chwiej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Student zna podstawowe pojęcia z zakresu analizy statystycznej [K_W12 +++] [K_ U05+++] [K_U11 ++]


EK2: Student zna najważniejsze metody i technik stosowane w analizie statystycznej [K_W12 +++] [K_ U05+++] [K_U11 ++]


EK3: Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny demografii [K_W06+++]


EK4: Student analizuje związki przyczynowo-skutkowe między zjawiskami demograficznymi a procesami politycznymi i gospodarczymi [K_W07++], [K_ U01 ++]
Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie obejmuje całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:


- treści przekazywane podczas wykładów,


- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.


Zaliczenie składa się z pytań z demografii i zadań ze statystyki.


Czas trwania zaliczenia: 1,5 godziny; zaliczenia odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

3

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

program nie przewiduje praktyk

Pełny opis:

Statystyka i demografia jako dyscypliny naukowe - wykład wprowadzający; Etapy badania statystycznego;

Analiza struktury zbiorowości (miary przeciętne, miary zmienności, miary asymetrii, miary koncentracji);

Analiza współzależności cech;

Analiza dynamiki zjawisk;

Interpretacja uzyskanych danych;

Główne teorie ludnościowe;

Ruch naturalny ludności;

Ruch wędrówkowy ludności;

Prognozy demograficzne;

Polityka ludnościowa;

Wybrane problemy demograficzne Polski, UE i świata

Literatura:

Podstawowa:

Górniak J., Wachnicki J., Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska Kraków 2010.

Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa, 2003

Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wydawnictwo UEK, Kraków, 2010

Okólski M., Fihel A., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Scholar, Warszawa, 2012

Dodatkowe:

Aczel A.D, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.