Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Myśl polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-5 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Myśl polityczna
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Stoczewska
Prowadzący grup: Błażej Sajduk, Barbara Stoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: zna genezę naukowej refleksji o doktrynach politycznych i prawnych oraz miejscu tej dyscypliny w naukach społecznych [K_W01+], [K_W02+]

EK2: posiada wiedzę o różnych doktrynach i ich właściwościach, o głównych ideach będących przedmiotem refleksji, o przedstawicielach najważniejszych kierunków, o ewoluowaniu idei oraz ich wpływie na współczesne myślenie o państwie i polityce [K_W04+++], [K_W07+++], [K_U01+]

EK3:Potrafi identyfikować cechy i idee przewodnie głównych nurtów myśli politycznej na przestrzeni wieków, posiada umiejętność analizowania i swobodnego dokonywania porównywań między nimi [K_U13+++]

EK4: potrafi w sposób krytyczny zinterpretować tekst źródłowy oraz zaprezentować tę interpretację [K_U10++]

EK5: jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z tradycją myślenia o polityce [K_K02+++], [K_K08++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

 Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu testowego oraz pozytywnej oceny z eseju

 Do egzaminu obowiązuje problematyka omawiana na wykładzie i ćwiczeniach uzupełniona o podręcznik oraz zalecaną literaturę

 W ocenie końcowej z egzaminu uwzględnia się ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń

 Zaliczenia z ćwiczeń dokonuje się na podstawie aktywności oraz udziale w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2 i EK 3: egzamin testowy wielokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte mające na celu sprawdzenie umiejętności problemowego ujęcia zagadnień.

EK4 i EK5: w trakcie semestru studenci przygotowują esej

Do oceny stosuje się standardową skalę.Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody padające – opis

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy


Ćwiczenia:

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 60


Praca własna studenta:

 Przygotowanie się do ćwiczeń, czytanie zadanej lektury – 30 godz.

 Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

 Przygotowanie eseju na zadany temat/problem – 30 godz.


Łącznie 150 godz. (5 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Główne nurty antycznej myśli politycznej – okres klasyczny i hellenistyczny

2. Rozumienie demokracji i jej krytyka w myśli antycznej, koncepcja jednostki ludzkiej

3. Typologie form państwa w myśli antycznej, koncepcja państwa sprawiedliwego

4. Myśl społeczno-polityczna św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.

5. Teorie prawa w myśli średniowiecznej

6. Problem posłuszeństwa wobec władzy w myśli średniowiecznej

7. Myśl polityczna Odrodzenia – cechy i przedstawiciele

8. Machiavelli, a myśl średniowieczna

9. Bodin o suwerenności

10. Utopie w myśli Odrodzenia

11. Andrzej Frycz Modrzewski

12. Twórcy szkoły prawa natury w XVII i XVIII wieku i jej główne idee

13. Koncepcje umowy społecznej w myśli XVII i XVIII wieku

14. Kształtowanie się głównych idei liberalnych w XVII i XVIII wieku, idee przewodnie i ich aktualność, przedstawiciele

15. Problem równości, własności i wolności w myśli politycznej, problem roli państwa

16. Konserwatyzm – cechy, odmiany, ewolucja

17. Liberalizm XIX wieku – cechy

18. Ewolucja katolickiej myśli społeczno-politycznej w XIX i XX wieku

19. Doktryny „sprawiedliwości społecznej” – socjalizm utopijny, rewizjonizm, anarchizm

20. Doktryny totalitarne i ich krytyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004

2. Literatura uzupełniająca:

3. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003

4. M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001

5. H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Wyd. III, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Stoczewska
Prowadzący grup: Błażej Sajduk, Barbara Stoczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: zna genezę naukowej refleksji o doktrynach politycznych i prawnych oraz miejscu tej dyscypliny w naukach społecznych [K_W01+], [K_W02+]

EK2: posiada wiedzę o różnych doktrynach i ich właściwościach, o głównych ideach będących przedmiotem refleksji, o przedstawicielach najważniejszych kierunków, o ewoluowaniu idei oraz ich wpływie na współczesne myślenie o państwie i polityce [K_W04+++], [K_W07+++], [K_U01+]

EK3:Potrafi identyfikować cechy i idee przewodnie głównych nurtów myśli politycznej na przestrzeni wieków, posiada umiejętność analizowania i swobodnego dokonywania porównywań między nimi [K_U13+++]

EK4: potrafi w sposób krytyczny zinterpretować tekst źródłowy oraz zaprezentować tę interpretację [K_U10++]

EK5: jest otwarty na poglądy innych i skłonny do podjęcia dyskusji na tematy związane z tradycją myślenia o polityce [K_K02+++], [K_K08++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

 Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu testowego oraz pozytywnej oceny z eseju

 Do egzaminu obowiązuje problematyka omawiana na wykładzie i ćwiczeniach uzupełniona o podręcznik oraz zalecaną literaturę

 W ocenie końcowej z egzaminu uwzględnia się ocenę bardzo dobrą z ćwiczeń

 Zaliczenia z ćwiczeń dokonuje się na podstawie aktywności oraz udziale w dyskusji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2 i EK 3: egzamin testowy wielokrotnego wyboru, pytania testowe otwarte mające na celu sprawdzenie umiejętności problemowego ujęcia zagadnień.

EK4 i EK5: w trakcie semestru studenci przygotowują esej

Do oceny stosuje się standardową skalę.Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody padające – opis

Metody podające – objaśnianie lub wyjaśnianie

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody problemowe – wykład problemowy


Ćwiczenia:

Metody praktyczne – metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne – dyskusja dydaktycznaBilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 60


Praca własna studenta:

 Przygotowanie się do ćwiczeń, czytanie zadanej lektury – 30 godz.

 Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

 Przygotowanie eseju na zadany temat/problem – 30 godz.


Łącznie 150 godz. (5 ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Główne nurty antycznej myśli politycznej – okres klasyczny i hellenistyczny

2. Rozumienie demokracji i jej krytyka w myśli antycznej, koncepcja jednostki ludzkiej

3. Typologie form państwa w myśli antycznej, koncepcja państwa sprawiedliwego

4. Myśl społeczno-polityczna św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.

5. Teorie prawa w myśli średniowiecznej

6. Problem posłuszeństwa wobec władzy w myśli średniowiecznej

7. Myśl polityczna Odrodzenia – cechy i przedstawiciele

8. Machiavelli, a myśl średniowieczna

9. Bodin o suwerenności

10. Utopie w myśli Odrodzenia

11. Andrzej Frycz Modrzewski

12. Twórcy szkoły prawa natury w XVII i XVIII wieku i jej główne idee

13. Koncepcje umowy społecznej w myśli XVII i XVIII wieku

14. Kształtowanie się głównych idei liberalnych w XVII i XVIII wieku, idee przewodnie i ich aktualność, przedstawiciele

15. Problem równości, własności i wolności w myśli politycznej, problem roli państwa

16. Konserwatyzm – cechy, odmiany, ewolucja

17. Liberalizm XIX wieku – cechy

18. Ewolucja katolickiej myśli społeczno-politycznej w XIX i XX wieku

19. Doktryny „sprawiedliwości społecznej” – socjalizm utopijny, rewizjonizm, anarchizm

20. Doktryny totalitarne i ich krytyka

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik akademicki, Poznań 2004

2. Literatura uzupełniająca:

3. S. Filipowicz, Historia myśli polityczno-prawnej, Gdańsk 2003

4. M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 2001

5. H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Wyd. III, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.