Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-51 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mazur
Prowadzący grup: Krzysztof Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada wiedzę na temat ekonomicznych podstaw zjawisk politycznych, organizacji instytucji społeczno-politycznych, form przedsiębiorczości w obszarze ich funkcjonowania oraz społecznych i ekonomicznych podstawach polityki oraz procesach społeczno-politycznych w wymiarze indywidualnym i grupowym. [K_W05 ++]: [K_W06 +++] ; [K_W11 +++]

EK2: Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne [K_U01 +++]

EK3: Potrafi wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu gospodarczym i społecznym oraz umie określić kompetencje odpowiednich instytucji społeczno-politycznych [K_U04 +++]

EK4: Potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz interpretować podstawowe reguły i normy prawne odnoszące się do państwa oraz instytucji społeczno-politycznych i gospodarczych [K_U07 +++]

EK5: Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych oraz zilustrować związki między zjawiskami demograficznymi, a procesami politycznymi i gospodarczymi [K_U05 ++]

EK6: Potrafi wytłumaczyć rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu gospodarczym oraz umie określić kompetencje instytucji społeczno-politycznych [K_U04 +++]

EK7: Ma świadomość różnic punktów widzenia stanowisk opisujących zjawiska gospodarcze, determinowane odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym [K_K02 +++]

EK8: Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności w dziedzinie polityki gospodarczej [K_K08 +++]Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie:

1) egzaminu pisemnego (test wielokrotnego wyboru oraz pytanie otwarte), czas trwania 30 min.

2) pracy pisemnej prezentującej i wyjaśniającej problem dotyczący polityki gospodarczej (objętość 500 wyrazów).

3) egzaminu ustnego


Egzamin obejmują całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników i materiałów obowiązkowych.


Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.


Do egzaminu ustnego (na ocenę 5,0) dopuszczane są wyłącznie osoby, które zaliczyły wymagania 1 i 2.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty modułu nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania otwarte

Efekty modułu nr 7, 8, aktywny udział w zajęciach, część ustna egzaminu.


Metody dydaktyczne:

Wykład:

1)Metody podające – opis

2)Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie

3)Metody podające – prezentacja multimedialna

4)Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe

- Wykład – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Praca własna studenta

- Samodzielne studiowanie podręczników i materiałów – 30 godz. (1 pkt. ECTS)

- Przygotowanie do egzaminu - 30 godz. (1 pkt. ECTS)

Łącznie

90 godz. (3 pkt. ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Politologia, rok 3

Pełny opis:

Bloki tematyczne realizowane w ramach wykładu:

I. Polityka gospodarcza – podstawowe pojęcia i zakres

II. Miejsce polityki gospodarczej w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej

III. Struktura i charakterystyka mienia narodowego

IV. Struktura i charakterystyka podmiotów polityki gospodarczej

V. Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna

VI. Polityka fiskalna

VII. Polityka pieniężna

VIII. Polityka walutowa

IX. Polityka cen i dochodów

X. Polityka prywatyzacyjna i właścicielska

XI. Polityka sektorowa

XII. Zagraniczna polityka gospodarcza

Literatura:

Literatura podstawowa:

Tadeusz Włudyka (red.) Polityka gospodarcza. Podręcznik dla studentów kierunków nieekonomicznych, Warszawa 2007 r.

B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Uzupełniająca:

N. Acocella, Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

H. Ćwikliński (red.) Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.

Raporty i analizy udostępniane na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.