Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-52 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Systemy wyborcze
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bankowicz
Prowadzący grup: Marek Bankowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Wie jakie są rodzaje systemów wyborczych i jak one wpływają na charakter przedstawicielstwa politycznego w ustroju demokratycznym [K_W03+++] [K_W12++]

EK2: Potrafi posługiwać się terminologią z dziedziny systemów wyborczych i prawa wyborczego [K_W02+++]

EK3: Potrafi scharakteryzować znaczenie i specyfikę poszczególnych faz procesu wyborczego [K_W02++] K_K01+++] [K_K02+++]

EK4: Posiada wiedzę o systemach wyborczych wybranych państw świata [K_W08+++] [K_U07++]


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się na podstawie zaliczenia egzaminu, który zakłada odpowiedź na 60 pytań testowych, obejmujących

problematykę wykładów wraz z obowiązkową literaturą


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4 - Test zawierający pytania zamknięte i otwarte, obejmujący również rozwiązanie zadania polegającego na dokonaniu rozdziału mandatów według podanej metody wyborczej w hipotetycznym okręgu wyborczym

Metody dydaktyczne:

Wykład:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - wykład problemowy


Bilans punktów ECTS:

4

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak

Pełny opis:

Ukazanie znaczenia wyborów dla współczesnego państwa demokratycznego. Analiza rozmaitych systemów, formuł i metod wyborczych oraz ich politycznych konsekwencji i wpływu na kształt przedstawicielstwa politycznego. Charakterystyka rozwiązań wyborczych stosowanych w wybranych państwach świata. Student uzyska wiedzę o procedurach i mechanizmach wyborczych w odniesieniu do różnych rodzajów wyborów – prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i europejskich. Pozna współzależności zachodzące pomiędzy zastosowanym systemem wyborczym a jego skutkami politycznymi w zakresie przedstawicielstwa. Nabyta wiedza pozwoli osobom, które zrealizowały przedmiot nie tylko analizować procesy wyborcze w całej ich złożoności, ale również aktywnie w nich uczestniczyć (np. w charakterze eksperta czy doradcy) po stronie podmiotów wyborczych (partii politycznych i komitetów wyborczych), jak i wykonywać zadania w strukturach administracyjnych odpowiedzialnych za organizację i przeprowadzenie wyborów.

Literatura:

Literatura podstawowa: M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006; A. Żukowski, Systemy wyborcze. Wprowadzenie, Olsztyn 1999; G. Bingham Powell Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006; A. Lijphart, Inżynieria wyborcza: Ograniczenia i możliwości, w: J. Szczupaczyński (opr.), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, tom 2, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca: D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004; M.A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.