Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-53 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nitszke
Prowadzący grup: Agnieszka Nitszke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe teorie oraz terminologię z zakresu europeistyki [K_W02++]


EK2: Posiada wiedzę o strukturach, sposobach funkcjonowania Unii Europejskiej [K_W 03++]


EK3: Posiada wiedzę o głównych kierunkach myśli politycznej zakresu integracji europejskiej [K_W04+]


EK5: Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczno-polityczne oraz prawne i ekonomiczne zachodzące w procesie integracji europejskiej [K_U01+]

EK6: Potrafi opisywać i wyjaśniać rolę Unii Europejskiej w wymiarze polskim, europejskim i globalnym [K_U03++]


EK7: Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym w odniesieniu do problematyki współczesnej debaty europejskiej, a także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie ze środków europejskich [K_K01++]


EK8: Ma świadomość różnic punktów widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym w Europie [K_K02++]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów:

Współczesne systemy polityczne, Historia powszechna po 1945 r.


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny - 60 min.

Pytania testowe oraz otwarte.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, do oceny stosuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

metody problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa,


Bilans punktów ECTS:

Godz. kontaktowe:

Wykład: 30 godz.


Praca własna studenta:

Samodzielne studiowanie obowiązkowej literatury przedmiotu: 40 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Łącznie: 90 godz. (3 punkty ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do tematyki. Teorie integracji europejskiej (2 godz.)

2. Geneza i ewolucja procesu integracji europejskiej od lat 50. XX w. do traktatu nicejskiego (2 godz.)

3. Traktat lizboński – ustrój Unii Europejskiej. Status prawnomiędzynarodowy UE. Podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi. Katalog aktów prawnych. System instytucjonalny UE. Aksjologia UE (10 godz.)

4. Budżet UE (2 godz.).

5. Unia Gospodarcza i Walutowa (2 godz.).

6. Polityka spójności (2 godz.)

7. Wspólna polityka rolna (2 godz.).

8. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (4 godz.).

9. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE (4 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016.

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.

A. Nitszke (red.), Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, Kraków 2015.

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Warszawa 2016.

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego, Kraków 2008.

Uwagi:

Literatura podstawowa:

J.J. Węc, Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową, Kraków 2012.

J.J. Węc, Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2015, Kraków 2016.

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007.

A. Nitszke (red.), Polityki europejskie. Perspektywa finansowa UE 2014-2020, Kraków 2015.

J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian, Warszawa 2016.

J. Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

S. Hix, System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

J. Maliszewska-Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.

K. Szczerski, Dynamika systemu europejskiego, Kraków 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.