Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksterminacja Narodu Polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-65 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Eksterminacja Narodu Polskiego
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olgierd Grott
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna poszczególne wypadki eksterminowania narodów, plemion, grup religijnych

[K_ U10; +++] [K_ K04 +] [K_ K08 +++]

EK2: Rozumie znaczenia pojęć eksterminacja, ludobójstwo, dyskryminacja narodowa

[K_ U10 +++] [K_ K04 +] [K_ K08 +++]

EK3: Wie co ma na celu eksterminacja danego narodu, plemienia, grupy religijnej

[K_ K04+++] [K_ K08 +++]

EK4: Analizuje doktryny polityczne odnoszące się do eksterminacji narodu polskiego [K_W04 +++] [K_W08 ++] [K_W12++] [K_U02 ++] [K_ U09 ++] [K_ U13 ++]

EK5: Wykorzystuje teksty ideologiczne stanowiące teoretyczną podstawę eksterminacji narodu polskiego [K_ K02+++] [K_ U05 ++]

EK6: Identyfikuje poszczególne wydarzenia eksterminacyjne z działalnością konkretnych reżimów politycznych [K_W07 +++] [K_U02 ++] [K_ U13 ++] [K_ K02 +++] [K_ K07 +++]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

W celu zaliczenia modułu konieczne jest:

1/ Czynne uczestnictwo w zajęciach 60%

2/ Przygotowanie prezentacji na wybrany temat 40%Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4, EK 5, EK 6, EK 7, EK8:

1/ Ocena przygotowanej przedstawionej prezentacji dotyczącej zagadnień związanych z działaniami eksterminacyjnymi na narodzie polskim – wybrane konkretne przypadki (po konsultacji tematu z prowadzącym zajęcia). Sposób prezentacji w zależności od możliwości referującego (ustna, multimedialna). Czas trwania prezentacji nie przekraczający 20 minut.

2/ Udział w dyskusjach, punktowany za każdym razem


Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen


Metody dydaktyczne:

metoda podające – wykład informacyjny

Metody praktyczne – metoda projektów

metoda eksponująca – pokaz połączony z przeżyciem (zwiedzanie KL Auschwitz)Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: - Konwersatorium – 30 godz.

Praca własna studenta: - Przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 10 godz. - przygotowanie prezentacji – 10 godz. – Zwiedzanie hitlerowskiego obozu zagłady w Oświęcimiu – 10 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Przedmiot jest poświęcony historii wszelkich aktów przemocy stosowanych przeciwko narodowi polskiemu przez zaborców i okupantów ziem polskich. Zamyka się on w ramach chronologicznych pomiędzy Konfederacją barską (1768) a upadkiem komunizmu w Polsce (1989). Obok działań wymierzonym przeciwko jednostkom ludzkim będą omówione także takie formy przemocy, jak niszczenie kultury polskiej, istniejących więzi społecznych, eliminacja języka polskiego i polskiej świadomości narodowej (germanizacja, rusyfikacja i sowietyzacja), czystki etniczne, wywózki do obozów koncentracyjnych oraz plany teoretyczne zmierzające do likwidacji narodu polskiego jako odrębnej formacji kulturowej i etnicznej. Wykład będzie obejmować zarówno ciąg antypolskich wydarzeń historycznych, jak i zagadnienia ideologiczne będące inspiracją działań zaborców i okupantów. Zostaną również ukazane techniczne metody wyniszczania stosowane przez carat oraz reżimy totalitarne ZSSR, III Rzeszę i władzę PRL. Sporo uwagi poświęca się też niszczeniu Kościoła i religii katolickiej (carat, system komunistyczny w ZSSR i PRL, hitleryzm). Słuchacze wykładu zostaną także zapoznani z podstawowymi aktami i pojęciami prawnymi (np. pojęcie ludobójstwa) dotyczącymi eksterminacji grup narodowych i społecznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Stalinizm wobec polskiej ludności kresowej 1921 - 1938, Warszawa 1991.

2. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN - UPA, Toronto 2000.

3. R. Lukas, Zapomniany holocaust. Polacy pod okupacją niemiecką 1939 - 1944, Kielce 1995.

4. B. Macir - Majka, Generalny plan wschodni. Aspekty ideologiczny, polityczny i ekonomiczny, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Kofta, Obozy pracy w Polsce 1944 - 1950, Warszawa 2002.

2. H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane na duchownych obrządku łacińskiego przez OUN - UPA oraz zniszczenia obiektów sakralnych Rzymskokatolickich na kresach południowo-wschodnich 1939 - 1947, Wrocław 2008.

3. A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945 - 1970, Kraków 1995.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.