Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia polityczna Polski XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-7 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Historia polityczna Polski XX wieku
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: Ireneusz Maj, Grzegorz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna sekwencję zdarzeń dotyczących polskiej polityki od końca XIX w. do ostatniej dekady XX w. [K_W03+], [K_W05++], [K_W06++], [K_W13++]

EK2: Analizuje wielowątkowe przyczyny i konsekwencje wydarzeń politycznych oraz dokonuje ich gradacji pod kątem wpływu na rzeczywistość polityczną, społeczną i ekonomiczną. [K_W03+] [K_U03++], [K_U04++]

EK3: Swobodnie posługuje się zbiorem terminów z zakresu nauk politycznych (doktryny i myśl polityczna, teoria partii politycznych, systemy sprawowania władzy) oraz społecznych (geopolityka) przy interpretacji wydarzeń politycznych. [K_U06+]

EK4: Identyfikuje postawy polityczne – ich uwarukowania oraz reminiscencje odnośnie wpływu na system polityczny, społeczny i ekonomiczny. [K_U02++], [K_U03++]

EK5: Analizuje obecną rzeczywistość polityczną pod kątem kontynuacji/dyskontynuacji zachowań i postaw politycznych charakterystycznych dla polskiej rzeczywistości XX w. [K_W07++] [K_U03++], [K_U04++]

EK6 Interpretuje wydarzenia i postawy w oparciu o kontekst wewnętrzny (państwo narodowe, region, miasto) oraz zewnętrzny (sprawy zagraniczne, organizacje i współpraca międzynarodowa). [K_W07++], [K_U03++], [K_U04++]


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii Polski XIX i XX w.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz rozprawki).

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na podstawie:

a) 2 kolokwiów, w tym: jednego kolokwium śródsemestralnego, trwającego ok. 15 minut, obejmującego treści zaleconych na ćwiczeniach lektur oraz jednego kolokwium końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK6: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, rozprawka; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte;

EK3, EK4 Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

EK5: Aktywność na ćwiczeniach – dyskusja

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – prelekcja

Metody problemowe – wykład problemowy

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – klasyczna metoda problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach – 10 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Część wykładowa:

1. Polityka władz polskich podczas II wojny światowej,

2. Kwestie polityki okupantów wobec Polski.

3. Polityka koalicji wobec Polski na arenie międzynarodowej w latach 1939–1945.

4. Działalność formacji regularnych i podziemia zbrojnego w latach 1939–1945.

5. Kształtowanię się władzy komunistycznej na ziemiach polskich.

6. Ewolucja polityczna PRL w latach 1947 – 1989 r., w tym m.in.::kryzysy społeczno – politycze: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980/81, 1989; sytuacja gospodarcza; kształtowanie się opozycji demokratycznej.

Część ćwiczeniowa:

1. Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.: sytuacja ludności polskiej w zaborach (polityka władz mocarstw zaborczych; kontekst społeczno – gospodarczy; kształtowanie się masowych ruchów politycznych).

2. Ziemie polskie w latach I wojny światowej: kontekst polityki wewnętrznej i międzynarodowej ( polskie siły polityczne w zmaganiach o odzyskanie suwerenności państwowej; sprawa polska na arenie międzynarodowej – stanowisko mocarstw).

3. Kształtowanie się państwa polskiego w latach 1918 – 1921: unifikacja, podstawy prawne systemu politycznego, walka o granice.

4. Okres demokracji parlamentarnej 1922 – 1926: mozaika polityczna, społeczna i narodowościowa; kwestie gospodarcze; główne kierunki polityki zagranicznej.

5. Okres rządów autorytarnych 1926 – 1939: zmiany formalno – prawne (kontekst konstytucyjny), walka obozu rządowego z opozycją, zmiana i nowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie gospodarcze i drogi wyjścia z kryzysu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bonusiak W., "Trzecia Rzeczpospolita", Rzeszów 2008;

2. Bonusiak W., „Historia Polski 1944 – 1989 ”, Rzeszów 2007;

3. Brzoza Cz., "Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej", Kraków 2003;

4. Brzoza Cz., Sowa A. L., "Historia Polski 1918-1945", Kraków 2006;

5. Chwalba A., "Historia Polski 1795-1918", Kraków 2000;

6. Dudek A., „Historia polityczna Polski 1989 – 2005”, Kraków 2007

7. Friszke A., „Polska: losy państwa i narodu 1939 – 1945”, Warszawa 2003

8. Paczkowski A., „Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989”, Warszawa 2000

9. Sowa A. L., „Historia Polityczna Polski 1944 – 1991, Kraków 2011;

10. Wieczorkiewicz P., „Historia polityczna Polski 1935 – 1945”, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca (wybór):

1. "Historia Dyplomacji Polskiej", t. IV 1918-1939, (red.) P. Łossowski, Warszawa 1995;

2. „Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918 – 1939”, (red.) J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2011

3. Ajnenkiel A., „Od rządów ludowych do przewrotu majowego: zarys dziejów politycznych Polski 1918 - 1926”, Warszawa 1986

4. Ajnenkiel A., „Polska po przewrocie majowym: zarys dziejów politycznych Polski 1926 - 1939”, Warszawa 1980

5. Ajnenkiel A., „Sejmy Drugiej Rzeczpospolitej”, Warszawa 1990

6. Batowski H., "Między dwiema wojnami 1919-1939", Kraków 2001;

7. Chałupczak H., Browarek T., „Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995”, Lublin 2000

8. Dudek A., „Reglamentowana rewolucja: rozkład dykatatury komunistycznej w Polsce 1988 – 1990”, Kraków 2004

9. Duraczyński E., „Polska 1939 – 1945: dzieje polityczne”, Warszawa 1999

10. Friszke A., „O kształt Niepodległej”, Warszawa 1989

11. Kamiński M., Zacharias M., „Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej 1918 – 1939”, Warszawa 1998

12. Kersten K., „Narodziny systemu władzy 1943 – 1948”, Poznań 1990

13. Kieniewicz S., "Historia Polski 1795-1918";

14. Kukiel M., "Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921", Londyn 1993;

15. Pajewski J., „Budowa II Rzeczpospolitej 1918 – 1926”, Poznań 2007

16. Pajewski J., „Odbudowa Państwa Polskiego 1914 – 1918”, Poznań 2005

17. Wandycz P., "Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918", Warszawa 1994;

18. Wereszycki H., "Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: Ireneusz Maj, Grzegorz Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

EK1: Zna sekwencję zdarzeń dotyczących polskiej polityki od końca XIX w. do ostatniej dekady XX w. [K_W03+], [K_W05++], [K_W06++], [K_W13++]

EK2: Analizuje wielowątkowe przyczyny i konsekwencje wydarzeń politycznych oraz dokonuje ich gradacji pod kątem wpływu na rzeczywistość polityczną, społeczną i ekonomiczną. [K_W03+] [K_U03++], [K_U04++]

EK3: Swobodnie posługuje się zbiorem terminów z zakresu nauk politycznych (doktryny i myśl polityczna, teoria partii politycznych, systemy sprawowania władzy) oraz społecznych (geopolityka) przy interpretacji wydarzeń politycznych. [K_U06+]

EK4: Identyfikuje postawy polityczne – ich uwarukowania oraz reminiscencje odnośnie wpływu na system polityczny, społeczny i ekonomiczny. [K_U02++], [K_U03++]

EK5: Analizuje obecną rzeczywistość polityczną pod kątem kontynuacji/dyskontynuacji zachowań i postaw politycznych charakterystycznych dla polskiej rzeczywistości XX w. [K_W07++] [K_U03++], [K_U04++]

EK6 Interpretuje wydarzenia i postawy w oparciu o kontekst wewnętrzny (państwo narodowe, region, miasto) oraz zewnętrzny (sprawy zagraniczne, organizacje i współpraca międzynarodowa). [K_W07++], [K_U03++], [K_U04++]


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii Polski XIX i XX w.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu odbywa się dwustopniowo:

1) egzamin obejmujący całość treści merytorycznych modułu, na które składają się:

- treści przekazywane podczas wykładów,

- treści przekazywane podczas ćwiczeń,

- wiedza uzyskana na podstawie samodzielnego studiowania podręczników obowiązkowych.

Egzamin składa się z trzech części (testu wyboru, testu uzupełnień oraz rozprawki).

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnych.

Do egzaminu dopuszczone są tylko osoby, które uzyskały zaliczenie z ćwiczeń

2) zaliczenie ćwiczeń obejmujące część treści merytorycznych na podstawie:

a) 2 kolokwiów, w tym: jednego kolokwium śródsemestralnego, trwającego ok. 15 minut, obejmującego treści zaleconych na ćwiczeniach lektur oraz jednego kolokwium końcowego, trwającego 1 godz., odbywającego się na ostatnich zajęciach, obejmującego treści wszystkich ćwiczeń;

b) aktywności na przynajmniej 50% zajęć w postaci brania udziału w dyskusji i argumentowania swojego stanowiska, punktowanej każdorazowo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK6: Egzamin: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte, rozprawka; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte;

EK3, EK4 Aktywność na ćwiczeniach, udział w dyskusjach; Kolokwia zaliczeniowe na ćwiczeniach: pytania testowe zamknięte, pytania testowe otwarte

EK5: Aktywność na ćwiczeniach – dyskusja

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody podające – prelekcja

Metody problemowe – wykład problemowy

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna

Metody problemowe – klasyczna metoda problemowa


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

- Ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura tekstów obowiązkowych - 30 godz.

- Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego na ćwiczeniach – 10 godz.

- Samodzielne studiowanie podręczników, obowiązkowych do egzaminu (literatura podstawowa) – 30 godz.

- Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Łącznie: 150 godz. (5 pkt. ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Część wykładowa:

1. Polityka władz polskich podczas II wojny światowej,

2. Kwestie polityki okupantów wobec Polski.

3. Polityka koalicji wobec Polski na arenie międzynarodowej w latach 1939–1945.

4. Działalność formacji regularnych i podziemia zbrojnego w latach 1939–1945.

5. Kształtowanię się władzy komunistycznej na ziemiach polskich.

6. Ewolucja polityczna PRL w latach 1947 – 1989 r., w tym m.in.::kryzysy społeczno – politycze: 1956, 1968, 1970, 1976, 1980/81, 1989; sytuacja gospodarcza; kształtowanie się opozycji demokratycznej.

Część ćwiczeniowa:

1. Ziemie polskie na przełomie XIX i XX w.: sytuacja ludności polskiej w zaborach (polityka władz mocarstw zaborczych; kontekst społeczno – gospodarczy; kształtowanie się masowych ruchów politycznych).

2. Ziemie polskie w latach I wojny światowej: kontekst polityki wewnętrznej i międzynarodowej ( polskie siły polityczne w zmaganiach o odzyskanie suwerenności państwowej; sprawa polska na arenie międzynarodowej – stanowisko mocarstw).

3. Kształtowanie się państwa polskiego w latach 1918 – 1921: unifikacja, podstawy prawne systemu politycznego, walka o granice.

4. Okres demokracji parlamentarnej 1922 – 1926: mozaika polityczna, społeczna i narodowościowa; kwestie gospodarcze; główne kierunki polityki zagranicznej.

5. Okres rządów autorytarnych 1926 – 1939: zmiany formalno – prawne (kontekst konstytucyjny), walka obozu rządowego z opozycją, zmiana i nowe zasady prowadzenia polityki zagranicznej, załamanie gospodarcze i drogi wyjścia z kryzysu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bonusiak W., "Trzecia Rzeczpospolita", Rzeszów 2008;

2. Bonusiak W., „Historia Polski 1944 – 1989 ”, Rzeszów 2007;

3. Brzoza Cz., "Polska w czasach niepodległości i II wojny światowej", Kraków 2003;

4. Brzoza Cz., Sowa A. L., "Historia Polski 1918-1945", Kraków 2006;

5. Chwalba A., "Historia Polski 1795-1918", Kraków 2000;

6. Dudek A., „Historia polityczna Polski 1989 – 2005”, Kraków 2007

7. Friszke A., „Polska: losy państwa i narodu 1939 – 1945”, Warszawa 2003

8. Paczkowski A., „Pół wieku dziejów Polski 1939 – 1989”, Warszawa 2000

9. Sowa A. L., „Historia Polityczna Polski 1944 – 1991, Kraków 2011;

10. Wieczorkiewicz P., „Historia polityczna Polski 1935 – 1945”, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca (wybór):

1. "Historia Dyplomacji Polskiej", t. IV 1918-1939, (red.) P. Łossowski, Warszawa 1995;

2. „Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918 – 1939”, (red.) J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2011

3. Ajnenkiel A., „Od rządów ludowych do przewrotu majowego: zarys dziejów politycznych Polski 1918 - 1926”, Warszawa 1986

4. Ajnenkiel A., „Polska po przewrocie majowym: zarys dziejów politycznych Polski 1926 - 1939”, Warszawa 1980

5. Ajnenkiel A., „Sejmy Drugiej Rzeczpospolitej”, Warszawa 1990

6. Batowski H., "Między dwiema wojnami 1919-1939", Kraków 2001;

7. Chałupczak H., Browarek T., „Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995”, Lublin 2000

8. Dudek A., „Reglamentowana rewolucja: rozkład dykatatury komunistycznej w Polsce 1988 – 1990”, Kraków 2004

9. Duraczyński E., „Polska 1939 – 1945: dzieje polityczne”, Warszawa 1999

10. Friszke A., „O kształt Niepodległej”, Warszawa 1989

11. Kamiński M., Zacharias M., „Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej 1918 – 1939”, Warszawa 1998

12. Kersten K., „Narodziny systemu władzy 1943 – 1948”, Poznań 1990

13. Kieniewicz S., "Historia Polski 1795-1918";

14. Kukiel M., "Dzieje Polski porozbiorowej 1795-1921", Londyn 1993;

15. Pajewski J., „Budowa II Rzeczpospolitej 1918 – 1926”, Poznań 2007

16. Pajewski J., „Odbudowa Państwa Polskiego 1914 – 1918”, Poznań 2005

17. Wandycz P., "Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795-1918", Warszawa 1994;

18. Wereszycki H., "Historia polityczna Polski 1864-1918, Wrocław 1990;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.