Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polskie partie polityczne - organizacja i funkcjonowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-70zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Polskie partie polityczne - organizacja i funkcjonowanie
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kosowska-Gąstoł
Prowadzący grup: Beata Kosowska-Gąstoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem warsztatów będzie przygotowanie studentów do założenia partii politycznej. Zapoznani zostaną ze sposobami tworzenia partii, aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce, a także warunkami, jakie muszą być spełnione, aby partia mogła zostać zarejestrowana.

Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe modele organizacyjne partii politycznych [K_W02+++]

EK2: Rozumie ewolucję struktur organizacyjnych partii zachodzącą pod wpływem zmiany struktur społecznych oraz przekształceń w systemach politycznych [K_W05++]

EK3: Zna przepisy prawne dotyczące tworzenia, funkcjonowania

i finansowania partii politycznych w Polsce [K_W07+]

EK4: Analizuje normy prawne oraz przepisy statutowe polskich partii w celu przygotowania statutu partii oraz innych dokumentów potrzebnych do rejestracji partii [K_U06++]

EK5: Wykorzystuje zdobyte informacje na temat struktur polskich partii dla formułowania własnych opinii na temat stosowanych przez nie rozwiązań organizacyjnych [K_U12++]

EK6: Rozstrzyga kwestie związane z tworzeniem, funkcjonowaniem i finansowaniem partii politycznych [K_K04++]

EK7: Współpracuje w grupie w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do założenia partii, zwłaszcza statutu [K_K05+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:


Na zaliczenie warsztatów składa się:

1) aktywność podczas zajęć w postaci brania udziału w dyskusjach, rozwiązywania problemów dotyczących zasad funkcjonowania i struktur partii, argumentowania swojego stanowiska (punktowane każdorazowo po zajęciach)

2) przygotowanie w grupie 3-4 osobowej statutu partii

3) ustna obrona statutu, sprawdzenie umiejętności odniesienia treści statutu do modeli organizacyjnych oraz obowiązujących norm prawnych i rozwiązań przyjmowanych przez polskie partie


Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną powyższych składnikówMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3: ocenianie ciągłe aktywnego udziału w zajęciach, ustna obrona statutu

EK4, EK6, EK7: ocena przygotowanego statutu partii pod kątem jego zgodności z obowiązującym prawem, kompletności, spójności, funkcjonalności przyjętych rozwiązań

EK5: ocenianie ciągłe aktywnego udziału w zajęciach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Warsztaty – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowywanie do warsztatów poprzez lekturę tekstów obowiązkowych – 10 godz.

- Zapoznanie się ze statutami polskich partii politycznych – 5 godz.

- Przygotowanie statutu partii – 15 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak praktyk

Skrócony opis:

Celem warsztatów będzie przygotowanie studentów do założenia partii politycznej. Zapoznani zostaną ze sposobami tworzenia partii, aktami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie w Polsce, a także warunkami, jakie muszą być spełnione, aby partia mogła zostać zarejestrowana. W trakcie warsztatów będą analizować dokumenty statutowe polskich partii, aby na tej podstawie zidentyfikować rozwiązania przyjmowane przez poszczególne ugrupowania w zakresie struktur organizacyjnych. Studenci będą w grupach przygotowywać dokumenty potrzebne do zarejestrowania partii, przede wszystkim statut partii.

Pełny opis:

Zajęcia będą się składać z trzech bloków tematycznych.

W pierwszym, który ma charakter wprowadzający, studenci zostaną zapoznani z modelami organizacyjnymi, jakie przyjmują współczesne partie polityczne np. model partii wyborczej – catch all party (O. Kirchheimer), wyborczo-profesjonalnej (A. Panebianco), kartelu partii (R.S. Katz, P. Mair), partii-przedsiębiorcy – entrepreneurial issue party (R. Harmel, L. Svasand), partii-firmy – business firm party (J. Hopkin, C. Paolucci).

Drugi blok obejmie analizę statutów wybranych polskich partii politycznych. Przedmiotem rozważań będą następujące zagadnienia: członkostwo w partii, kształt podstawowej struktury organizacyjnej, kształt struktur regionalnych, centralne organy partii, zasady finansowania. Przedmiotem rozważań będzie również dystrybucja władzy w strukturach polskich partii politycznych, zwłaszcza w takich obszarach jak: wybór lidera, selekcja kandydatów w wyborach do władz publicznych, tworzenie programów oraz zawiązywanie koalicji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na fakt, że w trakcie ewolucji organizacyjnej partii zmienia się rola poszczególnych segmentów struktury partyjnej. Analizowana będzie też pozycja frakcji parlamentarnej w strukturze partii, a zwłaszcza relacje pomiędzy frakcją oraz pozaparlamentarną centralą partyjną. Przedmiotem badania będzie też funkcjonowanie biur partyjnych oraz poselskich. W trakcie prowadzonych dyskusji studenci podejmą próbę zakwalifikowania polskich partii posługując się wyżej wymienionymi modelami teoretycznymi. W tej części zajęć studenci będą mieć m. in. za zadanie przygotowanie w grupach formularza dla kandydatów na członków partii.

W trzecim bloku tematycznym studenci zapoznają się z prawnymi wymogami dotyczącymi tworzenia partii politycznych w Polsce, a w szczególności z określonymi przez ustawę elementami, które muszą stać się integralną częścią statutu partii. Następnie przygotują dokumenty potrzebne do zarejestrowania partii, a w zwłaszcza statut partii. Będzie to wymagało od uczestników zajęć umiejętności pracy w zespole, a także znajomości regulacji ustawowych i rozwiązań statutowych przyjmowanych przez istniejące w Polsce partie oraz inwencji twórczej potrzebnej do opisania struktur wyimaginowanej partii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bichta T., Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku, Lublin 2010;

• Gajda A. i in., Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2017;

• Glajcar R., Turska-Kawa A., Wojtasik W., Leksykon polskich partii politycznych, Toruń 2017;

• Pacześniak A., Waele De J. -M. (red.), Ludzie partii. Idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych, Warszawa 2010;

• Scarrow S. E., Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization, Oxford 2015.

• Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P. (red.), Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries, Kraków 2016.

• Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., Borowiec P., Struktury organizacyjne polskich partii politycznych, Kraków 2010.

• Sobolewska-Myślik K., Kosowska-Gąstoł B., „Partie politycznych przedsiębiorców”: nowy model partii?, „Athenaeum” 2017, nr 55, ss. 108-129.

• Ustawa o partiach politycznych z 27 czerwca 1997 z późniejszymi zmianami, opracowano na podstawie: tj. Dz. U. 2011 Nr 155, poz. 924; http://www.sejm.gob.pl/prawo/partiepol/kon12.htm

• Statuty wybranych partii politycznych

Literatura uzupełniająca:

• Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A., Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków 2011;

• Grabowska M., Szawiel T., Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003;

• Gunther R., Montero J.R., Linz J.J., Political Parties. Old Concepts and New Challenges, Oxford 2002;

• Hazan R. Y., Rahat G., Democracy within Parties. Candidate Selection Methods and Their Political Consequences, Oxford 2010;

• Krouwel A., Party Transformation in European Democracies, New York 2012;

• March J.G., Olsen J.P., Instytucje: organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005;

• Muszyński J., Procedury zarządzania w partiach politycznych, Toruń 2004;

• Nalewajko E., Protopartie i protosystem? Szkic do obrazu polskiej wielopartyjności, Warszawa 1997;

• Tomczak Ł., Lokalne i krajowe struktury polskich partii politycznych, Szczecin 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.