Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty prasowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-71-d Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Warsztaty prasowe
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla II r. studiów I stopnia, stacj. (politologia- specj. Dziennik. Polit.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Rafalski
Prowadzący grup: Leszek Rafalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Posiada podstawową wiedzę o kilku gatunkach dziennikarskich (informacja, notatka, wywiad prasowy, relacja) [K_W10 +]

EK2: Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do opisywania zjawisk społecznych i życia politycznego [K_U10++]

EK3: Samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje prasowe [K_U14++]

EK4: Ma świadomość siły słowa i odpowiedzialności za słowo oraz konieczności zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny w pracy zawodowej [K_K03+++]

EK5: Ma potrzebę uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności [K_K08 +++]


Wymagania wstępne:

Brak


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu na podstawie:

1. Artykułów pisanych w trakcie semestru

2. Aktywności na zajęciach przy analizowaniu i poprawianiu tekstów dziennikarskich

2. Kreatywności przy szukaniu i wymyślaniu tematów dziennikarskich

Ocena końcowa uwzględnia poziom napisanych tekstów, aktywność i kreatywność na zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja, praca w grupach.

EK2: Pisanie i analiza informacji, notatek, relacji i wywiadów prasowych. Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich.

EK3: Realizacja zadanych tematów w różnej formie dziennikarskiej.

EK4: EK5: Dyskusja redakcyjna

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne:

Metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, anegdota

Metody praktyczne – ćwiczenia przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu

Metody problemowe – metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna, seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia – 30 godz.


Praca własna studenta - 30 godz.:

- Przygotowanie do ćwiczeń w postaci lektury tekstów obowiązkowych oraz gazet codziennych i tygodników – 15 godz.

- Pisanie tekstów dziennikarskich – 10 godz.

- Poprawianie i redagowanie tekstów dziennikarskich – 5 godz.


Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Brak praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

politologia, rok 2

Skrócony opis:

Celem modułu jest poznanie kilku podstawowych gatunków dziennikarskich i zdobycie umiejętności opisywania zjawisk społecznych i życia politycznego w formie informacji, wywiadu i relacji.

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu ww. rodzajów tekstów dziennikarskich oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Część zajęć przypomina kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Pełny opis:

Celem modułu jest poznanie kilku podstawowych gatunków dziennikarskich i zdobycie umiejętności opisywania zjawisk społecznych i życia politycznego w formie informacji, wywiadu i relacji.

Głównym segmentem zajęć są ćwiczenia w pisaniu ww. rodzajów tekstów dziennikarskich oraz praca redakcyjna nad tymi artykułami.

Część zajęć przypomina kolegia redakcyjne, na których wspólnie analizuje się i ocenia teksty napisane przez studentów.

Studenci otrzymują zadania, które rozwijają umiejętności samodzielnej pracy reporterskiej.

Wśród prac obowiązkowych są zarówno tematy dowolne (przy założeniu tego samego gatunku dziennikarskiego dla wszystkich), jak i temat wspólny dla całej grupy, ale z możliwością przedstawienia go w dowolnej formie (dowolnym gatunku dziennikarskim).

Treść 15 spotkań:

2 spotkania: Zasady pisania informacji, notatek, wywiadów i relacji. Inspirujące przykłady z gazet.

3 spotkania: Analiza formy i treści tekstów prasowych, zamiana informacji na notatki, praca nad leadem, wymyślanie tytułów i nadtytułów.

10 spotkań: Ćwiczenia w pisaniu i redagowaniu informacji, wywiadów, notatek i relacji. Analiza treści, stylu i formy tekstów. Dyskusje redakcyjne.

Literatura:

„Biblia dziennikarstwa” Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek

„Dziennikarstwo” Marek Chyliński i Stephen Russ-Mohl,

„Dziennikarstwo i świat mediów” pod red. Zbigniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego,

„Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej” pod red. M.F. Mallette,

„Retoryka dziennikarska” Walery Pisarek,

„Sztuka słowa” Julian Krzyżanowski,

„Autoportret reportera” Ryszard Kapuściński,

„Dziennikarski warsztat językowy” Janina Fras,

„Reporter i jego warsztat” Andrzej Magdoń,

Gazety codzienne

Tygodniki społeczno-polityczne,

Miesięcznik "Press".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.