Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielka Brytania: polityka i rządy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-78zn Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wielka Brytania: polityka i rządy
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Wieciech
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze współczesnymi zagadnieniami ustrojowymi, politycznymi oraz społeczno-ekonomicznymi Wielkiej Brytanii. Udział w zajęciach pozwoli studentom na uzyskanie pogłębionej, specjalistycznej wiedzy z zakresu współczesnej brytyjskiej polityki, obejmującej szereg zagadnień związanych zarówno z wybranymi aspektami polityki wewnętrznej, jak i najważniejszymi problemami polityki zagranicznej oraz pozycji międzynarodowej Zjednoczonego Królestwa we współczesnym świecie.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:


EK1: posiada wiedzę o instytucjach politycznych Wielkiej Brytanii, ich funkcjonowaniu oraz przebiegu zachodzących w nich procesów decyzyjnych [K_W03, K_W08]

EK2: zna najważniejsze zagadnienia współczesnej brytyjskiej polityki w jej różnych aspektach [K_W03, K_K08]

EK3: posiada wiedzę o prawnych, społecznych, historycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach współczesnej brytyjskiej polityki [K_ W05, K_W06]

EK4: potrafi analizować zróżnicowane zagadnienia polityki wewnętrznej i zewnętrznej Wielkiej Brytanii [K_U02, K_U09]

EK5: potrafi przedstawić pisemną analizę procesów i zjawisk politycznych [K_U10]

EK6: potrafi analizować i porównywać programy partyjne w dziedzinie polityki społeczno-ekonomicznej oraz zagranicznej i bezpieczeństwa [K_U09, K_U13, K_K02]

EK7: potrafi przygotowywać analizy eksperckie i prognozy polityczne [K_K01, K_K04]Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne korzystanie z literatury przedmiotu.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach oraz złożenie w wyznaczonym terminie pracy zaliczeniowej w formie pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studentów będzie sprawdzana na bieżąco podczas zajęć. Podstawą oceny końcowej będzie obecność studentów na zajęciach (10%), zaangażowanie w zajęcia (60%) oraz praca zaliczeniowa w formie pisemnej (30%).

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody aktywizujące – metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna

Metody eksponujące - film


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach – 30 h


Przygotowanie do zajęć – 30 h


Lektura wskazanych publikacji – 15 h


Przygotowanie pracy zaliczeniowej – 15 h


W sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Pełny opis:

Tematyka kursu obejmuje najważniejsze aspekty współczesnej brytyjskiej polityki, w tym następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie do współczesnej brytyjskiej polityki

2. Podstawowe podejścia analityczne

3. Aktualne tendencje rozwojowe

4. Instytucje ustroju konstytucyjnego i reformy ustrojowe

5. Partie polityczne i system partyjny

6. Wybory i system wyborczy

7. Kampanie i zachowanie wyborcze

8. Formy i płaszczyzny partycypacji politycznej obywateli

9. Polityka i procesy decyzyjne na poziomie lokalnym

10. Wielka Brytania w Unii Europejskiej i wobec Brexitu

11. Polityka imigracyjna i zmiany społeczne

12. Polityka gospodarcza

13. Główne kierunki oraz założenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

14. Najważniejsze bieżące problemy polityczne obecne w debacie publicznej

Literatura:

Literatura podstawowa:

S. Griffiths, R. Leach, British Politics (3rded.), London 2018

B. Jones, P. Norton, O. Daddow (ed.), Politics UK (9th ed.), Abingdon 2018

R. Heffernan, C. Hay, M. Russell, P. Cowley (ed.), Developments in British Politics ( 10th ed.), London 2016

Literatura uzupełniająca:

T. Wieciech, System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Warszawa 2018

P. Biskup, M. Kaczorowska (red.), System polityczny Zjednoczonego Królestwa, Warszawa 2012

A. Zięba, Współczesne brytyjskie doktryny polityczne, Białystok 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.