Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzułmanie w świecie zachodnim - problemy adaptacji i integracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-79 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Muzułmanie w świecie zachodnim - problemy adaptacji i integracji
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Definiuje podstawowe modele polityki integracji napływowej ludności [K_W05+]

EK2: Rozumie przyczyny, dynamikę i rozmiary imigracji społeczności muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej i USA[K_W05+] [K_W06+]

EK3: Zna czynniki kulturowe, historyczne, społeczno- ekonomiczne kształtujące relacje między cywilizacjami i wpływające na percepcję islamu na Zachodzie[K_W05+]

EK4: Wskazuje różnice statusu prawnego, stopnia reprezentacji politycznej i społecznej mniejszości muzułmańskich w wybranych krajach europejskich i USA [K_W11++] [KW_13+++]

EK5: Identyfikuje aktualne problemy mniejszości wywodzących się z kręgu kultury muzułmańskiej [K_K02+] [K_W06+]

EK6: Prognozuje perspektywy współistnienia mniejszości muzułmańskich i społeczeństw przyjmujących w oparciu o analizę podejmowanych działań politycznych i zjawisk społecznych w poszczególnych krajach [K_U01++] [K_U09+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu składa się z dwóch elementów:

1)Prezentacja przygotowana przez studenta/grupę studentów na zaproponowany przez prowadzącego temat

2) Aktywne uczestnictwo w dyskusji, potwierdzające zaznajomienie się studenta z przygotowanymi przez prowadzącego tekstami.


Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych ( skala 2-5) uzyskanych z dwóch wyżej wymienionych elementów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty, prezentacja studenta

EK2: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty

EK3: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty

EK4: Prezentacja studenta/grupy studentów, dyskusja problemowa

EK5: Dyskusja w oparciu o zaprezentowane przez prowadzącego materiały, analiza przypadków

EK 6: Debata końcowa moderowana przez prowadzącego, mająca na celu ocenę umiejętności syntetyzowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy do wyciągania wniosków i prognozowania zjawisk społeczno-politycznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody praktyczne - pokaz

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium-30 godz.


Praca własna studenta:

-przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych-15 godz.

-przygotowanie prezentacji na temat sytuacji społeczności muzułmańskich w wybranym kraju europejskim w oparciu o rekomendowane przez prowadzącego teksty oraz krytyczną analizę internetowych opracowań/ raportów/ blogów/stron partii politycznych, stowarzyszeń itp. -15 godz.


Łącznie 60 godz.(2 pkt.ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Politologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Celem modułu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką

islamu europejskiego, wielokulturowości społeczeństw Zachodu oraz przyjmowanymi przez poszczególne państwa modelami integracji mniejszości muzułmańskich.

Pełny opis:

Szczegółowe treści modułu obejmują następujące zagadnienia:

• Przyczyny, typologia, dynamika imigracji muzułmańskiej w krajach Europy Zachodniej

• Cywilizacja islamu-Zachód: wzajemne postrzeganie

• Islam a Zachód- relacje w perspektywie historycznej oraz współcześnie, czy „zderzenie cywilizacji” jest nieuniknione?

• Kontrowersyjne kwestie w islamie. Aspekty kulturowo- religijne islamu jako „bariera” w recepcji wartości i stylu życia Zachodu

• Charakter i wymiar islamofobii w Europie

• Społeczności muzułmańskie w wybranych krajach: profil społeczno ekonomiczny, ogólna sytuacja prawna, islam w przestrzeni publicznej, stopień indywidualizacji obyczajowej, stopień asymilacji i akulturacji itp. na przykładzie wybranych krajów ( Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja, USA)

• Tradycje i przyszłość islamu w Polsce

• Muzułmanie na Zachodzie-perspektywy współistnienia, scenariusze. koncepcje euro-islamu: Tariq Ramadan, Bassam Tibi

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Parzymies Anna (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003,

• Pędziwiatr Konrad, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007,

• Machut-Mendecka Ewa (red.) Oblicza współczesnego islamu (fragmenty), Academica, Wydawnictwo WSP, Warszawa 2003,

• Danecki Janusz, Kultura islamu-słownik, WSiP, Warszawa 1997,

• Danecki Janusz, Podstawowe informacje o islamie, Dialog, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

• Armour Robin, Islam, chrześcijaństwo i Zachód, wyd. WAM, Warszawa 2004,

• Kielan- Glińska Ilona, Muzułmanie w laickiej Francji 1974-2004, wyd. NOMOS 2009,

• Halliday Fred, Islam i mit konfrontacji, Dialog, Warszawa 2002,

• Widy Marta, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Dialog 2005,

• Zawadewicz Magdalena, Życie codzienne w muzułmańskim Londynie, Dialog, Warszawa 2008,

• Modood Tariq, Triandafyllidou Anna, Zapata-Barrero Ricard, Multiculturalism, Muslims and citizenship, London ; New York : Routledge, 2006,

• Sinno Abdulkader H., Muslims in Western Politics, Bloomington, Ind. ; Indianapolis: Indiana University Press, 2009,

• Ethno-religious conflict in Europe: Typologies of radicalization in Europe’s Muslim communities, wielu autorów, Center for European Policy Studies, Brussels 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Prowadzący grup: Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Definiuje podstawowe modele polityki integracji napływowej ludności [K_W05+]

EK2: Rozumie przyczyny, dynamikę i rozmiary imigracji społeczności muzułmańskich w krajach Europy Zachodniej i USA[K_W05+] [K_W06+]

EK3: Zna czynniki kulturowe, historyczne, społeczno- ekonomiczne kształtujące relacje między cywilizacjami i wpływające na percepcję islamu na Zachodzie[K_W05+]

EK4: Wskazuje różnice statusu prawnego, stopnia reprezentacji politycznej i społecznej mniejszości muzułmańskich w wybranych krajach europejskich i USA [K_W11++] [KW_13+++]

EK5: Identyfikuje aktualne problemy mniejszości wywodzących się z kręgu kultury muzułmańskiej [K_K02+] [K_W06+]

EK6: Prognozuje perspektywy współistnienia mniejszości muzułmańskich i społeczeństw przyjmujących w oparciu o analizę podejmowanych działań politycznych i zjawisk społecznych w poszczególnych krajach [K_U01++] [K_U09+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu składa się z dwóch elementów:

1)Prezentacja przygotowana przez studenta/grupę studentów na zaproponowany przez prowadzącego temat

2) Aktywne uczestnictwo w dyskusji, potwierdzające zaznajomienie się studenta z przygotowanymi przez prowadzącego tekstami.


Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych ( skala 2-5) uzyskanych z dwóch wyżej wymienionych elementów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty, prezentacja studenta

EK2: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty

EK3: Dyskusja w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty

EK4: Prezentacja studenta/grupy studentów, dyskusja problemowa

EK5: Dyskusja w oparciu o zaprezentowane przez prowadzącego materiały, analiza przypadków

EK 6: Debata końcowa moderowana przez prowadzącego, mająca na celu ocenę umiejętności syntetyzowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy do wyciągania wniosków i prognozowania zjawisk społeczno-politycznych.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody praktyczne - pokaz

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Konwersatorium-30 godz.


Praca własna studenta:

-przygotowanie do konwersatorium w postaci lektury tekstów obowiązkowych-15 godz.

-przygotowanie prezentacji na temat sytuacji społeczności muzułmańskich w wybranym kraju europejskim w oparciu o rekomendowane przez prowadzącego teksty oraz krytyczną analizę internetowych opracowań/ raportów/ blogów/stron partii politycznych, stowarzyszeń itp. -15 godz.


Łącznie 60 godz.(2 pkt.ECTS)


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Politologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Celem modułu jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką

islamu europejskiego, wielokulturowości społeczeństw Zachodu oraz przyjmowanymi przez poszczególne państwa modelami integracji mniejszości muzułmańskich.

Pełny opis:

Szczegółowe treści modułu obejmują następujące zagadnienia:

• Przyczyny, typologia, dynamika imigracji muzułmańskiej w krajach Europy Zachodniej

• Cywilizacja islamu-Zachód: wzajemne postrzeganie

• Islam a Zachód- relacje w perspektywie historycznej oraz współcześnie, czy „zderzenie cywilizacji” jest nieuniknione?

• Kontrowersyjne kwestie w islamie. Aspekty kulturowo- religijne islamu jako „bariera” w recepcji wartości i stylu życia Zachodu

• Charakter i wymiar islamofobii w Europie

• Społeczności muzułmańskie w wybranych krajach: profil społeczno ekonomiczny, ogólna sytuacja prawna, islam w przestrzeni publicznej, stopień indywidualizacji obyczajowej, stopień asymilacji i akulturacji itp. na przykładzie wybranych krajów ( Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Belgia, Holandia, Szwecja, USA)

• Tradycje i przyszłość islamu w Polsce

• Muzułmanie na Zachodzie-perspektywy współistnienia, scenariusze. koncepcje euro-islamu: Tariq Ramadan, Bassam Tibi

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Parzymies Anna (red.), Muzułmanie w Europie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003,

• Pędziwiatr Konrad, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2007,

• Machut-Mendecka Ewa (red.) Oblicza współczesnego islamu (fragmenty), Academica, Wydawnictwo WSP, Warszawa 2003,

• Danecki Janusz, Kultura islamu-słownik, WSiP, Warszawa 1997,

• Danecki Janusz, Podstawowe informacje o islamie, Dialog, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

• Armour Robin, Islam, chrześcijaństwo i Zachód, wyd. WAM, Warszawa 2004,

• Kielan- Glińska Ilona, Muzułmanie w laickiej Francji 1974-2004, wyd. NOMOS 2009,

• Halliday Fred, Islam i mit konfrontacji, Dialog, Warszawa 2002,

• Widy Marta, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Dialog 2005,

• Zawadewicz Magdalena, Życie codzienne w muzułmańskim Londynie, Dialog, Warszawa 2008,

• Modood Tariq, Triandafyllidou Anna, Zapata-Barrero Ricard, Multiculturalism, Muslims and citizenship, London ; New York : Routledge, 2006,

• Sinno Abdulkader H., Muslims in Western Politics, Bloomington, Ind. ; Indianapolis: Indiana University Press, 2009,

• Ethno-religious conflict in Europe: Typologies of radicalization in Europe’s Muslim communities, wielu autorów, Center for European Policy Studies, Brussels 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.