Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problem żydowski w Polsce XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-83 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Problem żydowski w Polsce XX w.
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne dla II roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna genezę kolonizacji żydowskiej w Polsce. [K_W04+] [K_W07++]

EK 2: Zna początki i przyczyny ruchu syjonistycznego w Europie oraz na ziemiach polskich, a także początki innych żydowskich nurtów politycznych. [K_W07+++]

EK 3: Potrafi wymienić przyczyny nastrojów antysemickich w Polsce. [K_W06+] [K_W07+++] [K_K02++]

EK 4: Potrafi wymienić przykłady postaw antyżydowskich wśród Polaków i antypolskich wśród Żydów w pierwszych dziesięcioleciach II RP, zna politykę władz II RP wobec mniejszości narodowych w latach 30. [K_KU04+]

EK 5: Potrafi wymienić najważniejsze elementy niemieckiej polityki Holocaustu na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej i polemizować z fałszywymi mitami na ten temat, obecnymi m.in. w propagandzie USA („polskie obozy koncentracyjne”). [K_U08+++]

EK 6: Potrafi zaprezentować szeroki wachlarz informacji na temat niesienia przez Polaków pomocy Żydom w czasie ostatniej wojny.

EK 7: Rozumie przyczyny sytuacji konfliktowych polsko-żydowskich w jej trakcie. [K_K08+++]

EK 8: Zna problem udziału komunistów polskich żydowskiego pochodzenia w tworzeniu nowego państwa, począwszy od 1944 r. [K_U03+++]

EK 9: Zna problem antysemickich nastrojów i pociągnięć władz w latach 60. XX wieku. [K_UO2+], [K_U03++]


Wymagania wstępne:

Pożądana jest znajomość historii Polski XX wieku.

Forma i warunki zaliczenia:

Przygotowanie opracowania na uzgodniony z prowadzącym zajęcia temat z zakresu zagadnień omawianych na wykładzie.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Razem – 60 godz. (2 Punkty ECTS)


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki nie są przewidywane.

Pełny opis:

Początki dziejów Żydów w Polsce, ich postawy w czasie zaborów w XIX wieku.

Pojawienie się głównych nurtów politycznych w społeczeństwie żydowskim: syjonizm i udział Żydów w ruchu socjalistycznym (Bund).

Kształtowanie się postaw antypolskich wśród społeczności żydowskiej oraz podobnie antyżydowskich wśród niektórych polskich nurtów politycznych, a zwłaszcza Narodowej Demokracji w początkach XX wieku.

Problem postaw Żydów w czasie I wojny światowej, zarówno propolskiej, jak i antypolskiej; a także kwestia pogromów oraz z drugiej strony Żydów budujący zręby II Rzeczypospolitej.

Problem postaw Żydów w okresie międzywojennym. Działania antyżydowskie Młodzieży Wszechpolskiej. Udział Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce.

Sprawa wprowadzenia w polskich wyższych uczelniach getta ławkowego i numerus clausus.

Żydowska scena polityczna w okresie międzywojennym.

Problem żydowski w latach 1939-1945:

a/ polityka III Rzeszy wobec Żydów – Holocaust i niesienie im pomocy przez Polaków.

b/ stosunek organizacji i społeczeństwa polskiego do tragedii Żydów.

c/ polityka sowiecka wobec Żydów na okupowanych przez ZSRR terenach w latach 1939-1941 i ich postawy w tym czasie. Położenie Żydów - obywateli polskich po układzie Sikorski – Majski w ZSRR i po powstaniu Związku Patriotów Polskich.

d/ Żydowskie organizacje polityczne i wojskowe w czasie II wojny światowej.

Nowe dylematy Żydów po zakończeniu wojny: emigracja i

udział w strukturach nowej władzy.

Wymuszone „odchodzenie” Żydów od elit politycznych, zakończone wydarzeniami 1968 r. i ich exodusem.

Udział osób pochodzenia żydowskiego w działalności opozycyjnej lat 70. i 80.

Normalizacja stosunków polsko-żydowskich w l. 90. XX wieku.

Literatura:

1. Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku), pod red. J.Tomaszewskiego, Warszawa 1993

2. Atlas historii Żydów Polskich, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.