Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media i komunikowanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-9 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Media i komunikowanie społeczne
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślufińska
Prowadzący grup: Monika Ślufińska, Beata Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK 1: zna podstawową terminologię teorii komunikowania masowego oraz posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania mediów, a także ich związków z procesami i instytucjami społeczno-politycznymi [K_W02 +, K_W07 ++, K_W09 +++]

EK 2: Posiada podstawowe informacje na temat ewolucji środków komunikowania masowego [K_W01 ++] [K_W07 +]

EK 3: zna podstawowe koncepcje wpływu mediów masowych na jednostki i zbiorowości [K_W09 +++]

EK 4: potrafi, na poziomie podstawowym, opisywać i analizować funkcjonowanie środków przekazu, w kontekście ich znaczenia dla istnienia zbiorowości ludzkich, w tym państwa jako organizacji politycznej [K_U02 ++, K_U04 +,K_U08 +, K_U09 ++]

EK 5: dokonuje analizy treści przekazów masowych na poziomie podstawowym [K_U14 +++, K_K02 ++]

EK 6: ma świadomość znaczenia działalności środków przekazu i etycznego zachowania dziennikarzy dla funkcjonowania demokratycznego państwa [K_K02 +, K_K03 +, K_K07 ++]

EK7: Ma świadomość pogłębiania swej wiedzy [K_K08+]


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu z części ćwiczeniowej polega na:


- zaliczeniu kolokwium pisemnego (pytania otwarte, krótkie)

- ocenie przygotowania studenta na zajęcia, poprzez systematyczne sprawdzanie nabytej wiedzy w drodze metody przewodniego tekstu,

- ocenie raportów z analizy treści części przekazów wybranego medium masowego zaprezentowanych na dwóch końcowych zajęciach


Zaliczenie modułu z części wykładowej polega na:

- zaliczeniu pracy pisemnej złożonej z 10 otwartych pytań


Standardowa skala ocen.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK 1: praca zaliczeniowa - pytania otwarte

EK 2: kolokwium zaliczeniowe - pytania otwarte; ocenianie ciągłe przygotowania na zajęcia.

EK 3: kolokwium zaliczeniowe - pytania otwarte; ocenianie ciągłe przygotowania na zajęcia.

EK 4, EK 5: ocena zdobywania umiejętności i kompetencji na podstawie pracy studentów na zajęciach.

EK 5, EK 5: Raport z analizy treści części przekazów wybranego medium masowego – ocena warsztatu i kompletności.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Prezentacje multimedialne

Film

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu

Metody praktyczne - metoda projektów

Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

-wykład - 30 godz.

- ćwiczenia – 30 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do wykładu w postaci lektury tekstów - 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykładu -30 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń w postaci lektury tekstów obowiązkowych – 15 godz.

- przygotowanie się do kolokwium pisemnego – 10 godz.

- przygotowanie raportów z analizy treści części przekazów wybranego medium masowego – 5 godz.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania społecznego.

Pełny opis:

Treści ćwiczeń:

1.Wprowadzenie do problematyki mediów.

2. Podstawowe pojęcia nauki o komunikowaniu.

3. Podstawowe modele komunikowania masowego.

4. Problem efektów oddziaływania mediów.

5. Normatywne doktryny działania mediów.

6. Komunikowanie międzynarodowe.

7. Narzędzia komunikowania międzynarodowego.

8. Nowe media.

9. Społeczeństwo informacyjne - wprowadzenie do problematyki.

10. Nowe media a polityka - zmiany w demokracji.

11. Ćwiczenia z analizy zawartości prasy drukowanej – dzienniki.

12. Ćwiczenia z analizy zawartości telewizyjnych serwisów informacyjnych.

13. Ćwiczenia z analizy zawartości internetowych portali partyjnych

Treści wykładu podzielone są na następujące bloki tematyczne:

1. Wprowadzenie do teorii komunikowania społecznego:

- historia środków komunikowania masowego

- wybrane teorie komunikowania społecznego

2. Podstawowe pojęcia, terminy i modele komunikowania

- definicje i pojęcie komunikowania

- środki i formy komunikowania

- modele procesu komunikowania

- komunikowanie pozawerbalne

3. Komunikowanie międzykulturowe:

- podstawowe definicje komunikowania międzykulturowego

- przykłady teorii komunikowania międzykulturo-wego

4. Obszary komunikowania masowego:

- propaganda

- publick relations

- - reklama polityczna

- lobbing

5. Analiza funkcjonowania mediów masowych:

- doktryny działania mediów

- regulacje dotyczące funkcjonowania mediów masowych

- komunikowanie masowe a demokratyzacja systemu politycznego

6. Oddziaływanie środków komunikowania masowego:

- odbiorcy mediów

- skutki oddziaływania mediów masowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Z. Bajka, Media w rozwoju historycznym [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.

Z. Bauer, Nowe media [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa – Bielsko-Biała 2007.

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005, rozdziały: 1, 2, 3, 8.3, 11.4, 11.5, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007, rozdziały: 6.7, 6.8, 17.1, 17.2,

M. Mrozowski, Media masowe: władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, rozdziały: 1, 2, 6.1, 6.2.

B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002, rozdziały: 1, 3, 7, 8.

J. Olędzki, Komunikowanie w świecie, Warszawa 2001, rozdziały: 1.2 i 2.

J. Keane, Media a demokracja, Londyn 1992, rozdz. „Wolność mediów”

Współczesne systemy komunikowania, pod red. B. Dobek -Ostrowska, Wrocław 1989.

Tomasz Goban -Klas, Media i komunikowanie masowe, Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2008.

W.Godzic, Telewizja jako kultura, Kraków 1999.

Nauka o komunikowaniu, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

A. Przybylska, Internet a reforma instytucji demokratycznych: nadzieje, wyzwania, porażki, [w:] Re: Internet - społeczne aspekty medium, red. Ł. Jonak i in., Warszawa 2006.

Społeczeństwo informacyjne, red. L. Zacher, Warszawa 1999.

Studia z teorii komunikowania masowego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.