Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oblicza polskiego nacjonalizmu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSM.INP-PDL-97 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Oblicza polskiego nacjonalizmu
Jednostka: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia fakultatywne (do wyboru) dla III roku studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe założenia doktryny polskiego nacjonalizmu oraz kierunku rozwoju myśli nacjonalistycznej [K_W04 +++], [K_W05++]

EK2: Charakteryzuje nacjonalistyczne organizacje polityczne w oparciu o założenia programowe i praktykę polityczną – od przełomu XIX i XX wieku do pierwszej dekady XXI w. [ K_W04++], [K_U03 +++], [K_U13++]

EK3: Swobodnie posługuje się zbiorem pojęć konstytutywnych dla zjawiska nacjonalizmu w praktyce politycznej i dyskursie społecznym w kontekście diagnozy zjawisk społeczno – politycznych (naród, gospodarka narodowa, interes narodowy, solidaryzm narodowy, wartości chrześcijańskie itp.) [K_W07++], [K_W04++], [K_U06+++]

EK4: Analizuje zjawiska o charakterze radykalnym (kontekst systemowy i antysystemowy), będące pochodną zjawisk politycznych generowanych przez nacjonalizm (tolerancja/nietolerancja, ksenofobia, szowinizm, rasizm itp.) [K_W07++] [K_U01++], [K_U02+++],


Wymagania wstępne:

Orientacja w zagadnieniach z zakresu historii politycznej Polski oraz polskiej myśli politycznej XX/XXI w.

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie modułu składa się:

1) uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć (min. 10 spotkań) – warunek przystąpienia do egzaminu

2) pozytywny wynik egzaminu w formie ustnej bądź esej problemowy (do wyboru)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Egzamin – esej problemowy w oparciu o wybór 2 zagadnień z przygotowanego zestawu.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury zaleconych tekstów – 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w oparciu o zaleconą literaturę – 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Przybliżenie dziejów polskiego nacjonalizmu z uwzględnieniem głównych interwałów zmian ideowo- politycznych w latach 1893 - 2013 oraz biografii i rodowodów przywódców i grup politycznych.

Pełny opis:

Rozważania z pogranicza historii i myśli politycznej obejmują:

- czas powstawania i krystalizacji myśli nacjonalistycznej na przełomie XIX i XX w.

- jej rozwój do 1926 roku, zwrot ideowy na przełomie lat 20 i 30-tych,

- programową i polityczną" walkę" o oblicze nowej Polski w czasie i zaraz po zakończeniu II wojny światowej

- organizacyjną i programową próbę pogodzenia elementów nacjonalizmu z rzeczywistością totalizmu komunistycznego

- wielonurtowe odrodzenie myśli i ruchu narodowego po przełomie 1989 roku

- refleksję nad rolą i kondycją polskiego nacjonalizmu w III RP

Literatura:

Bankowicz B., Dudek A., Majchrowski J. (red.): 1996, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, T.1,Kraków

Dudek A., Pytel G.: 1990, Bolesław Piasecki: próba biografii politycznej, Londyn

Grott B. (red.): 2006, Nacjonalizm czy nacjonalizmy?: funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznej, Kraków

Grott B.: 1996, Nacjonalizm chrześcijański: narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczpospolitej na tle porównawczym, Kraków

Grott B.: 2003, Religia, cywilizacja, rozwój: wokół idei Jana Stachniuka, Kraków

Grott O.: 2007, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków

Komorowski K.: 2000, Polityka i walka: konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939 - 1945, Warszawa

Kulińska L.: 1999, Narodowcy: z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944 - 1947, Warszawa

Kulińska L.: 2001, Narodowcy: myśl społeczna i polityczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944 - 1947, Warszawa

Maj Cz., Maj E.: 2007, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989 - 2001, Lublin

Maj E., Wójcik A. (red.): 2008, Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: wybrane nurty ideowe, Lublin

Maj E.: 2000, Związek Ludowo - Narodowy: studia z dziejów myśli politycznej, Lublin

Majchrowski J.: 1984, Geneza politycznych ugrupowań katolickich: Stronnictwo Pracy, grupa "Dziś i Jutro", Paryż

Paszko A.: 2002, O katolickie państwo narodu polskiego: inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy "Szańca" i Konfederacji Narodu, Kraków

Tokarz G.: 2002, Ruch Narodowy w Polsce w latach 1989 - 1997,Wrocław

Tyszka K.: 2004, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Warszawa

Wapiński R.: 1980, Narodowa Demokracja 1893 - 1939: ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Tyszkiewicz
Prowadzący grup: Adrian Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

EK1: Zna podstawowe założenia doktryny polskiego nacjonalizmu oraz kierunku rozwoju myśli nacjonalistycznej [K_W04 +++], [K_W05++]

EK2: Charakteryzuje nacjonalistyczne organizacje polityczne w oparciu o założenia programowe i praktykę polityczną – od przełomu XIX i XX wieku do pierwszej dekady XXI w. [ K_W04++], [K_U03 +++], [K_U13++]

EK3: Swobodnie posługuje się zbiorem pojęć konstytutywnych dla zjawiska nacjonalizmu w praktyce politycznej i dyskursie społecznym w kontekście diagnozy zjawisk społeczno – politycznych (naród, gospodarka narodowa, interes narodowy, solidaryzm narodowy, wartości chrześcijańskie itp.) [K_W07++], [K_W04++], [K_U06+++]

EK4: Analizuje zjawiska o charakterze radykalnym (kontekst systemowy i antysystemowy), będące pochodną zjawisk politycznych generowanych przez nacjonalizm (tolerancja/nietolerancja, ksenofobia, szowinizm, rasizm itp.) [K_W07++] [K_U01++], [K_U02+++],


Wymagania wstępne:

Orientacja w zagadnieniach z zakresu historii politycznej Polski oraz polskiej myśli politycznej XX/XXI w.

Forma i warunki zaliczenia:

Na zaliczenie modułu składa się:

1) uczestnictwo w co najmniej 70% zajęć (min. 10 spotkań) – warunek przystąpienia do egzaminu

2) pozytywny wynik egzaminu w formie ustnej bądź esej problemowy (do wyboru)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EK1, EK2, EK3, EK4: Egzamin – esej problemowy w oparciu o wybór 2 zagadnień z przygotowanego zestawu.

Do oceny wykorzystuje się standardową skalę ocen

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- Wykład – 30 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do wykładu w postaci lektury zaleconych tekstów – 10 godz.

- Przygotowanie do egzaminu w oparciu o zaleconą literaturę – 20 godz.

Łącznie: 60 godz. (2 pkt. ECTS)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Program nie przewiduje praktyk

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

politologia

Skrócony opis:

Przybliżenie dziejów polskiego nacjonalizmu z uwzględnieniem głównych interwałów zmian ideowo- politycznych w latach 1893 - 2013 oraz biografii i rodowodów przywódców i grup politycznych.

Pełny opis:

Rozważania z pogranicza historii i myśli politycznej obejmują:

- czas powstawania i krystalizacji myśli nacjonalistycznej na przełomie XIX i XX w.

- jej rozwój do 1926 roku, zwrot ideowy na przełomie lat 20 i 30-tych,

- programową i polityczną" walkę" o oblicze nowej Polski w czasie i zaraz po zakończeniu II wojny światowej

- organizacyjną i programową próbę pogodzenia elementów nacjonalizmu z rzeczywistością totalizmu komunistycznego

- wielonurtowe odrodzenie myśli i ruchu narodowego po przełomie 1989 roku

- refleksję nad rolą i kondycją polskiego nacjonalizmu w III RP

Literatura:

Bankowicz B., Dudek A., Majchrowski J. (red.): 1996, Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, T.1,Kraków

Dudek A., Pytel G.: 1990, Bolesław Piasecki: próba biografii politycznej, Londyn

Grott B. (red.): 2006, Nacjonalizm czy nacjonalizmy?: funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznej, Kraków

Grott B.: 1996, Nacjonalizm chrześcijański: narodowo-katolicka formacja ideowa w II Rzeczpospolitej na tle porównawczym, Kraków

Grott B.: 2003, Religia, cywilizacja, rozwój: wokół idei Jana Stachniuka, Kraków

Grott O.: 2007, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków

Komorowski K.: 2000, Polityka i walka: konspiracja zbrojna ruchu narodowego 1939 - 1945, Warszawa

Kulińska L.: 1999, Narodowcy: z dziejów Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944 - 1947, Warszawa

Kulińska L.: 2001, Narodowcy: myśl społeczna i polityczna Obozu Narodowego w Polsce w latach 1944 - 1947, Warszawa

Maj Cz., Maj E.: 2007, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989 - 2001, Lublin

Maj E., Wójcik A. (red.): 2008, Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku: wybrane nurty ideowe, Lublin

Maj E.: 2000, Związek Ludowo - Narodowy: studia z dziejów myśli politycznej, Lublin

Majchrowski J.: 1984, Geneza politycznych ugrupowań katolickich: Stronnictwo Pracy, grupa "Dziś i Jutro", Paryż

Paszko A.: 2002, O katolickie państwo narodu polskiego: inspiracje katolickie w ideach politycznych Grupy "Szańca" i Konfederacji Narodu, Kraków

Tokarz G.: 2002, Ruch Narodowy w Polsce w latach 1989 - 1997,Wrocław

Tyszka K.: 2004, Nacjonalizm w komunizmie. Ideologia narodowa w Związku Radzieckim i Polsce Ludowej, Warszawa

Wapiński R.: 1980, Narodowa Demokracja 1893 - 1939: ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.